direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene aanduidingsregels
Plan: Eibergen, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000

Artikel 17 Algemene aanduidingsregels

17.1 Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied ' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de bescherming van het grondwater.

17.1.1 Bouwregels

Op de voor 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied ' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de regels van de ter plaatse geldende bestemming(en) geen bouwwerken worden gebouwd.

17.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.1.1 om bouwwerken toe te staan, overeenkomstig de regels van de ter plaatse geldende bestemming(en), een en ander gehoord de beheerder van het grondwaterbeschermingsgebied (Gedeputeerde Staten).

17.1.3 Toegestane bouwwerken

Niet van toepassing is het in 17.1.1 bepaalde voor wat betreft:

  • a. andere bouwwerken tot een maximale hoogte van 2 meter;
  • b. bebouwing ten behoeve van het waterleidingbedrijf;
  • c. bebouwing binnen het bouwperceel.
17.1.4 Gebruiksregels

In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 (algemene gebruiksregels) is het verboden de onbebouwde grond en de opstallen op een zodanige wijze te gebruiken, dat daardoor de kwaliteit van het grondwater in gevaar kan komen.

17.2 Veiligheidszone - lpg

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg ' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een nabij aanwezige lpg-installatie.

17.2.1 Bouwregels

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg ' mag geen toename plaatsvinden van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

17.2.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.2.1 om bouwwerken toe te staan, met dien verstande dat het bouwen alleen is toegestaan als voldaan wordt aan de wet- en regelgeving voor het aspect externe veiligheid. Daarbij wordt een verantwoording gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van het lpg-vulpunt.

17.3 Veiligheidszone - plaatsgebonden risico

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - plaatsgebonden risico' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een nabij aanwezige risicobron.

17.3.1 Bouwregels

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - plaatsgebonden risico' mag geen toename plaatsvinden van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

17.3.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.3.1 om bouwwerken toe te staan, met dien verstande dat het bouwen alleen is toegestaan als voldaan wordt aan de wet- en regelgeving voor het aspect externe veiligheid. Daarbij wordt een verantwoording gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de risicobron.