direct naar inhoud van 6.2 Toelichting op de regels
Plan: Geesteren, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20090013-0100

6.2 Toelichting op de regels

Agrarisch

Deze bestemming is binnen het plangebied beperkt aanwezig en is zoveel mogelijk overeenkomstig het geldende plan opgenomen. Het betreft merendeels 'snipper'gronden' met een agrarische gebruiksvorm.

Bedrijf

Deze bestemming komt voor op enkele adressen verspreid door het gebied. Het betreft geen zware bedrijvigheid. Soms is een bedrijf specifiek bestemd. Binnen de bestemming wordt het mogelijk gemaakt de huidige bedrijfsactiviteiten te continueren. De timmerfabriek is specifiek bestemd omdat de milieucategorie waaronder het bedrijf valt hoger is dan categorie 2. Nieuwe bedrijven zijn alleen mogelijk tot en met categorie 2 van de "Staat van bedrijfsactiviteiten" van de VNG. Deze Staat is als bijlage bij de planregels opgenomen.

Op Dorpsstraat 14 is een bedrijfswoning aanwezig.

Bedrijf - Nutsvoorziening

De gebouwen voor de voorzieningen van algemeen nut hebben deze bestemming gekregen.

Detailhandel

De in het plangebied voorkomende winkels hebben de bestemming "Detailhandel" gekregen.

Groen

Deze bestemming is mede bedoeld om de karakteristieke groene ruimten in het plangebied vast te leggen.

Horeca

Binnen deze bestemming worden horecabedrijven als genoemd in de categorieën 1 tot en met 3 van de 'lijst van horecabedrijven'. Deze lijst is als bijlage aan de regels toegevoegd. Genoemde categorieën zijn vrij uitwisselbaar.

Kantoor

Deze bestemming komt voor op één adres, waarbij het bestaande adres als zodanig is bestemd.

Maatschappelijk

Deze bestemming is bedoeld voor maatschappelijke voorzieningen in het algemeen. Functiewisseling is, binnen de opgesomde functies, gewoon mogelijk binnen de bestemming.

Maatschappelijk - Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk - Onderwijs, Maatschappelijk - Religie

Deze bestemmingen zijn bedoeld voor de nader aangegeven maatschappelijke voorzieningen. Er is gekozen voor een specifiek op de situatie toegespitste bestemming; de functies zijn dus niet onderling uitwisselbaar.

Tuin

Deze gronden behoren bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen. Ook mogen er erkers gebouwd worden ten dienste van de aangrenzende bestemming "Wonen".

Verkeer - Verblijfsgebied

Deze bestemming geldt voor 30km-wegen en heeft betrekking op in het plangebied voorkomende dan wel daarvoor aangewezen wegen, straten en voet- en fietspaden. Deze wegen hebben ook deels een verblijfsfunctie (pleinen, markten) en zijn kleinschaliger van aard dan de wegen met de bestemming 'verkeer'.

Wonen

Deze bestemming heeft betrekking op alle woningen, al dan niet in combinatie met vrije beroepen, welke bij recht mogelijk zijn. Voorts zijn bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk, als burgemeester en wethouders besluiten om hiervoor bij een omgevingsvergunning af te wijken van het plan. Bedrijfsmatige activiteiten aan huis betreffen dus activiteiten welke niet onder de vrije beroepen worden geschaard maar waaraan toch onder voorwaarden medewerking kan worden verleend als aan de opgenomen criteria hiervoor wordt voldaan.

Waarde - Archelogie 2, Waarde - Archeologische Verwachting 1 en Waarde - Archeologische Verwachting 2

Deze dubbelbestemmingen zijn gebaseerd op de beleidsnota "Archeologische monumentenzorg in de gemeente Berkelland". Wat wel of niet is toegestaan wordt in de regels aangegeven.

Voor de bestemming WR - A2 geldt dat voor het bouwen in principe een onderzoeksrapport nodig is, dan wel andere informatie omtrent de archeologische situatie ter plekke moet worden overgelegd. Dit is niet het geval bij kleine bouwwerken tot 30 m2 of wanneer op dan wel maximaal tot 2,50 m uit de fundering wordt gebouwd. Voor de toelaatbaarheid van de vergunning is een advies van de archeoloog vereist. Verder kunnen aan de vergunning voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de archeologische waarden.

Verder geldt voor diverse werkzaamheden nog een vergunningplicht. Ook hiervoor geldt dat een onderzoeksrapport dan wel andere goedbevonden informatie is vereist ter beoordeling van de toelaatbaarheid. De archeoloog wordt ook hier gehoord zodat het bevoegd gezag zich een goed beeld kan vormen ten aanzien van de toelaatbaarheid van de ingreep. Ook aan deze vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de archeologische waarden .

Voor de bestemming WR - AV 2 en WR - AV 3 gelden iets minder strenge regels. De regels verschillen voor wat betreft de toegestane oppervlakte van bouwwerken.

De dubbelbestemming WR - A 2 komt overeen met de categorieAWG 4van de beleidsnota, WR - AV 1 komt overeen met categorie AWV 6 van de beleidsnota en WR - AV 2 met AWG 3 en AWV 7 en 8 van de beleidsnota.

Anti-dubbeltelbepaling

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te kunnen voorkomen. Dit kan zich met name voordoen, indien een deel van een bouwperceel, dat reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken, wederom - nu ten behoeve van de berekening van het maximale bebouwingspercentage van een ander bouwperceel - wordt betrokken.

Algemene gebruiksregels

Voor de redactie van de gebruiksregels is de algemene formulering aangehouden. Deze gaat uit van de gedachte, dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bestemmingsomschrijving voldoende duidelijk is.

Algemene aanduidingsregels

Rondom de molen is een beschermingszone van kracht. Deze is opgenomen in het plan; in deze zone gelden beperkende regels.

Algemene afwijkingsregels

In dit artikel is een aantal regels opgenomen, teneinde het mogelijk te maken dat het plan op ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het voorbehoud dat de belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine afwijkingen (maximaal 10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de kaart aangegeven maten ten aanzien van hoogten en afstanden, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt.

Omdat een en ander zich niet beperkt tot één bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst of noodzakelijk kan blijken, zijn deze regels op alle bestemmingscategorieën van toepassing.

Overgangsrecht

Voor de redactie van deze bepalingen is het Besluit ruimtelijke ordening bepalend. Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit verloren gaat is volledige herbouw toegestaan.

Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het tijdstip van het rechtskracht worden daarvan, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot.