direct naar inhoud van 8.3 Inspraak
Plan: Geesteren, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20090013-0100

8.3 Inspraak

De terinzagetermijn was van 23 maart 2011 tot en met 3 mei 2011. Op 30 maart 2011 is een inloopavond gehouden. Tijdens deze periode zijn 4 schriftelijke reacties ingediend. Voorts zijn er diverse mondelinge inspraakreacties (voorontwerp) geweest. De mondelinge en schriftelijke reacties overlappen elkaar gedeeltelijk.

De NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats) van de indiener van de zienswijze is in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens niet beschikbaar.

8.3.1 Mondelinge reacties inloopavond:

Reactie 1

Op het adres Dorpsstraat 12 is niet alleen detailhandel maar ook horeca. Hier worden kleine feestjes gegeven zoals verjaardagen.

Beoordeling reactie

Het perceel is in het geldende bestemmingsplan Geesteren bestemd als: woningbouw EO met winkels toegestaan. In het voorontwerpplan "Geesteren, Dorp 2011" is het perceel bestemd als Detailhandel conform de werkelijke situatie. De bestemming Detailhandel laat kleinschalige horeca toe. Het bedrijf heeft vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet voor een café van 50 m2 en een slijterij van 35 m2. De slijterij valt binnen de bestemming Detailhandel. Onder kleinschalige horeca vallen de inrichtingen bedoeld in categorie 1 van de Lijst van horecabedrijven. Een café valt onder categorie 2 van deze lijst en is dus niet kleinschalig. Het cafégedeelte wordt daarom bestemd als "Horeca".

Aanpassing bestemmingsplan ja/nee

Ja, het cafégedeelte wordt bestemd als Horeca.

Reactie 2

Het perceel Esweg 7 wordt permanent bewoond en moet worden bestemd als "Wonen". Hiervoor is een bouwvergunning afgegeven met toepassing van artikel 19, lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

Beoordeling reactie:

Voor een deel van het perceel Meengsweg 2 (nu: Esweg 7) is in 2006 een bouwvergunning verleend met toepassing van artikel 19, lid 2 WRO. De bouwvergunning gold voor het omzetten van een tijdelijke woonfunctie naar een permanente woonfunctie. Het pand Esweg 7 wordt nog steeds bewoond en moet voor dat gedeelte worden bestemd als "Wonen".

Aanpassing bestemmingsplan ja/nee

Ja, het perceel Esweg 7 wordt gedeeltelijk bestemd als "Wonen".

Reactie 3

De timmerfabriek aan de Dorpsstraat staat leeg. Het bedrijf is verplaatst naar Neede. De bedrijfsbestemming is niet goed overgenomen. Die was in het oude plan ruimer. Aangedrongen wordt op ontwikkeling als inbreidingslocatie voor woningbouw.

Beoordeling reactie

Zie schriftelijke reactie nr. 3.

Reactie 4

Pand ten noorden van NH-kerk naast de bestemming B-NV is bestemd als "Wonen". Dit gebouw is van de kerk. Hierin vinden kerkelijke activiteiten plaats. Bestemming moet worden gewijzigd in M-RE.

Beoordeling reactie

Opmerking is terecht. Bestemming wordt aangepast.

Aanpassing bestemmingsplan ja/nee

Ja, pand wordt bestemd als "M-RE";

Reactie 5

Perceel Esweg 11 heeft geen bouwbestemming.

Beoordeling reactie

Zie schriftelijke reactie nr. 2.

Reactie 6

Kerkepad noordzijde Hagensweg heeft openbare functie.

Beoordeling reactie

In het geldende bestemmingsplan Geesteren is het pad bestemd als "agrarisch gebied". Het pad is eigendom van de gemeente Berkelland. In het voorontwerpplan "Geesteren, Dorp 2011 " is het bestemd als "Wonen" en "Tuin". Het pad wordt geheel bestemd als "Tuin". Op die bestemming zijn wegen, paden en parkeervoorzieningen toegestaan.

Aanpassing bestemmingsplan ja/nee

Ja, het pad wordt geheel bestemd als "Tuin".

Reactie 7

Twee percelen ten zuiden van huidige groenbestemming naast plan Baan hebben van oudsher een bouwbestemming. Die is verdwenen. Verzocht wordt die weer op te nemen.

Beoordeling reactie

Zie schriftelijke reactie nr. 1

Reactie 8

Bij Brinkweg 2-4 ontbreekt de aanduiding op de kaart voor wat betreft verkregen vrijstelling voor eigengemaakte producten. De vrijstelling moet worden verwerkt.

Beoordeling reactie

Zie schriftelijke reactie nr. 4.

Reactie 9

Waarom is de locatie Meiweg 19-21 niet opgenomen in dit plan.

Beoordeling reactie:

De locatie Meiweg 19-21 is een ontwikkelingslocatie. Geesteren Dorp 2011 is een conserverend bestemmingsplan. Ontwikkelingslocaties worden pas opgenomen als de vereiste planologische procedures geheel zijn doorlopen. De gemeenteraad heeft op 17 mei 2011 een bestemmingsplan voor dit gebiedje vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan lag tot en met 12 juli ter inzage. Uit de brief van de Raad van State van 22 juli 2011 blijkt, dat geen beroep is ingesteld. Het plan is dus onherroepelijk. Het plan Meiweg 19-21 wordt echter niet toegevoegd aan Geesteren, Dorp 2011. Reden daarvoor is, dat de regels van het plan Meiweg 19-21 inhoudelijk niet overeenkomen met het plan Geesteren, Dorp 2011. Toevoeging aan het plan Geesteren, Dorp 2011 creëert nieuwe beroepsmogelijkheden voor zover de regels van Geesteren Dorp 2011 afwijken van het door de raad vastgestelde plan Meiweg 19-21.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Nee.

Reactie 10

Waarom is de bestemming Groen gekozen voor met name de strook achter het plan. Baan (Esweg) en het stuk op de hoek Pellenweversweg - Keistraat. Kunnen die de bestemming "Tuin" krijgen.

Beoordeling reactie

De strook Groen achter het plan omgeving Esweg (plan Baan) is in het geldende bestemmingsplan Geesteren bestemd als "agrarisch gebied". Er is geen bezwaar die bestemming te wijzigen in "Tuin" in aansluiting op de omringende grond.

De in het voorontwerpbestemmingsplan "Geesteren Dorp 2011" opgenomen bestemming Groen voor de hoek Pellenweversweg - Keistraat blijft gehandhaafd. Die hoek is in het bestemmingsplan Buitengebied 1970 (Borculo) bestemd als "agrarisch gebied". Hier wordt de bestemming "Groen" gehandhaafd, omdat de gebruiksmogelijkheden van deze bestemming ruimer zijn dan die van "Tuin".

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Ja, de strook Groen achter plan Baan wordt bestemd als Tuin.

Reactie 11

Waarom is de strook langs de Keistraat bestemd als "Bos";

Beoordeling reactie

In het bestemmingsplan Karssenbarg is de bestemming "Bos" opgenomen voor de strook langs de Keistraat. Er is geen reden die bestemming te handhaven gezien de geringe omvang hiervan. De bestemming Bos wordt gewijzigd in Groen.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Ja, de bestemming Bos wordt gewijzigd in Groen.

8.3.2 Schriftelijke reacties

Indiener 1

Samenvatting reactie

In het bestemmingsplan Geesteren heeft het perceel, kadastraal bekend gemeente Geesteren, sectie H nummer 1657, een woonbestemming met een bouwblok. In 2007 heeft indiener oriënterende gesprekken gevoerd op het gemeentehuis om een huis op dit perceel te bouwen. De voorwaarden kwamen overeen met de voorwaarden in het voorontwerpbestemmingsplan Geesteren, Dorp 2011. Indiener hoopt nog steeds op dit perceel te gaan bouwen. Verzocht wordt genoemd perceel weer te bestemmen als "Wonen" met een bouwblok.

Beoordeling reactie

In het bestemmingsplan Geesteren uit 1978 is deze locatie bestemd als "woningbouw EO". Van deze bouwmogelijkheid is nooit gebruik gemaakt. De oriënterende besprekingen over een mogelijk bouwplan hebben niet geleid tot concrete planvorming.

Op 27 april 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het bestemmingsplan bedrijventerrein Overberkel. Wij conformeren ons daaraan. De Raad van State overwoog daarbij: (citaat):

"In het algemeen kunnen aan een geldend bestemmingsplan geen blijvende rechten worden ontleend. Een gemeenteraad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen voor gronden vaststellen. Tot dusver heeft indiener geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een woning te bouwen en ook geen aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Aan het voormalig planologisch regiem kan indiener derhalve geen rechten ontlenen". Einde citaat.

Indiener heeft sinds 1978 geen gebruik gemaakt van de bouwmogelijkheden (passieve risicoaansprakelijkheid). Er is geen sprake van een bijzonder geval. Inmiddels gelden nieuwe planologische inzichten en nieuw beleid vanwege de demografische ontwikkelingen. Die ontwikkelingen geven voor Berkelland aan, dat de bevolking in de nabije toekomst afneemt. Op basis daarvan is de behoefte aan nieuwe woningen drastisch afgenomen en zijn geen extra nieuwe woningen nodig.

Er is geen reden het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Nee.

Indiener 2

Samenvatting reactie

 • a. Bezwaar tegen bestemming "Agrarisch" van perceel, kadastraal gemeente Geesteren, sectie K, nummer 340. Een bestemming als bouwkavel is logischer, in beschouwing genomen dat het perceel is gelegen tussen woningen en aan de overzijde van de weg reeds bebouwing is gerealiseerd.
 • b. Eerder zijn door gemeente toezeggingen gedaan tot wijziging bestemming van dit perceel tot 'bouwblok voor een burgerwoning'. Verzocht wordt die toezeggingen gestand te doen.

Beoordeling reactie

De voormalige gemeente Borculo heeft in 2004 aangegeven in principe akkoord te zijn met het oprichten van een woning op de locatie Esweg 11. Het gemeentebestuur van Borculo was destijds bereid een vrijstellingsprocedure artikel 19, lid2WRO te starten na indiening van een concrete bouwaanvraag. Indiener heeft later contacten gehad met de gemeente Berkelland over een eventueel bouwplan voor een woning. Dit heeft nog steeds niet geleid tot een concreet bouwplan.

Inmiddels gelden nieuwe planologische inzichten en nieuw beleid vanwege de demografische ontwikkelingen. Die ontwikkelingen geven voor Berkelland aan, dat de bevolking in de nabije toekomst afneemt. De behoefte aan nieuwe woningen is drastisch afgenomen en zijn geen extra nieuwe woningen nodig. Er is geen reden het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Nee

Indiener 3

Samenvatting reactie

 • a. Wijziging bedrijfsbestemming:
  Indiener verzoekt namens zijn cliënt om de bedrijfsbestemming (incl. bebouwingsmogelijkheden) van het perceel kadastraal bekend gemeente Geesteren, sectie H, nr. 2438 (Dorpsstraat 14 te Geesteren) overeenkomstig de vigerende bestemming te handhaven.
 • b. Wijziging goothoogte
  Door de aanpassing van de goothoogte tot maximaal 4 meter wordt indiener in zijn bouwmogelijkheden beperkt: deze wijziging is niet in overeenstemming met de vigerende bouwregels. Indiener verzoekt om de maximale goothoogte in het plan te handhaven op 5 meter.
 • c. Beperking bedrijfsactiviteiten
  Indiener verzoekt aan te geven of een opslag- en distributiefunctie op het object Dorpsstraat 14 mogelijk is binnen de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Indien dit niet het geval is, verzoekt indiener om deze bedrijfsactiviteiten aan de staat toe te voegen.
 • d. Algemeen
  Indiener wil in relatie tot hun vestiging aan de Industriestraat 4 te Neede op het object Dorpsstraat 14 nieuwe bedrijfsopstallen bouwen, die mede zijn gericht op opslag en distributie. Over deze ontwikkelingsmogelijkheden willen ze (opnieuw) in overleg met de gemeente. Ook wordt verzocht om aanvulling van de Staat van Bedrijfsactiviteiten met aannemersbedrijven, installatiebedrijven, hoveniers enz.

Beoordeling reactie

Ad a. De opmerking is correct. Een stuk grond is ten onrechte bestemd als "Agrarisch" in plaats van "Bedrijf". De geldende bedrijfsbestemming met bebouwingspercentage van 65% wordt gecorrigeerd.

Ad b. Voor het bedrijf gelegen in het bestemmingsplan Geesteren gold een maximum bouwhoogte van 6 meter. In het bestemmingsplan Geesteren, herziening 1979-1 ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf is voor die uitbreiding een maximum goothoogte van 5 meter en een maximum bouwhoogte van 8 meter opgenomen.

Voor het gedeelte, dat in het voorontwerpbestemmingsplan Geesteren Dorp 2011 was bestemd als "Agrarisch" blijft de hoogtemaat van 6 meter gehandhaafd conform het geldende bestemmingsplan Geesteren.

Ad c. Distributiecentra vallen onder categorie 3.1 van de VNG-brochure "bedrijven en milieuzonering". Nieuwe bedrijven in de kernen van Berkelland zijn beperkt tot categorie 2 zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Aan die lijst worden geen categorie 3.1 bedrijven toegevoegd. De bestaande timmerfabriek valt onder categorie 3.2 en wordt daarom specifiek bestemd (sb-tms) timmerfabriek met spuiterij. Op grond van het overgangsrecht mag het bedrijf worden voortgezet. De bestaande rechten daarvan worden gerespecteerd.

Ad d. Aannemersbedrijven met werkplaats met bedrijfsoppervlakte van minder dan 1.000 m2 zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Installatiebedrijven vallen ook onder die noemer. De andere door indiener genoemde bedrijven vallen of in een hogere dan categorie 2 van de brochure of zijn niet genoemd in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering waarop de Staat is gebaseerd. Gelet daarop wordt de Staat van Bedrijfsactiviteiten niet gewijzigd.

In aansluiting op mondelinge reactie nr. 3 wordt opgemerkt, dat. "Geesteren Dorp 2011" een conserverend bestemmingsplan is. Een woningbouwplan voor deze locatie is een ontwikkelingsplan. Ontwikkelingslocaties worden pas opgenomen als de planologische procedure geheel is doorlopen. Dat is hier niet het geval.

De demografische ontwikkelingen voor Berkelland geven voorts aan, dat de bevolking in de nabije toekomst afneemt. Op basis daarvan is de behoefte aan nieuwe woningen drastisch afgenomen en zijn geen extra nieuwe woningen nodig. De plek is in de structuurvisie gemeente Berkelland 2025 wel aangewezen als zoeklocatie Wonen. Dat betekent niet, dat er een verplichting bestaat de locatie dan ook als zodanig in te vullen, maar alleen dat sprake is van een toekomstig aandachtsgebied.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Ja, de bedrijfsbestemming wordt aangepast aan het geldende bestemmingsplan met een bebouwingspercentage van 65%. De maximum goothoogte van het in het voorontwerpbestemmingsplan Geesteren, Dorp 2011 gelegen gedeelte met de bestemming "Bedrijf" bedraagt maximaal 5 meter. De bouwhoogte voor het gedeelte dat in het voorontwerpbestemmingsplan Geesteren, Dorp 2011 was bestemd als "Agrarisch" wordt conform het oude bestemmingsplan Geesteren gesteld op 6 meter.

Indiener 4

Samenvatting reactie

Volgens het huidige bestemmingsplan (Geesteren Morsweg 1980) worden de panden Brinkweg 2 en 4 gezien als één woning met bestemming 'agrarisch bedrijf'. Sinds 1983 is geen sprake meer van agrarische activiteiten. Ook is een nummerwijziging doorgevoerd (2a werd 4) en is sprake van kadastrale splitsing. In 2009 is een aanvang gemaakt met het gedeeltelijk (naast de blijvende woonbestemming) veranderen van het pand Brinkweg 2 (functiewijziging). Raadsbesluit van oktober 2010 staat nu woningsplitsing in de weg.

Verzocht wordt:

 • a. formeel een splitsing plaats te laten vinden tussen de woningen Brinkweg 2 en 4 (voorheen Brinkweg 2a) te Geesteren.
 • b. Indien planologisch noodzakelijk, aangeven dat er, volgens het verleende vrijstellingsbesluit, sprake is van een pottenbakkerij met verkoopruimte.

Beoordeling reactie

Ad a. In het geldende bestemmingsplan Geesteren, Morsweg 1980 heeft het perceel Brinkweg 2-4 de bestemming van "agrarisch gebied". Dat is niet meer van toepassing. In het nieuwe bestemmingsplan "Geesteren, Dorp 2011" wordt die bestemming vervangen door de bestemming "Wonen". Indiener wist, dat de bouwvergunning uit 1983 geen betrekking had op de splitsing van het perceel in twee woningen, maar op vergroting van de bestaande woonruimte. Indiener verzoekt alsnog splitsing planologisch mogelijk te maken. De demografische ontwikkelingen voor Berkelland geven aan, dat de bevolking in de nabije toekomst afneemt. De behoefte aan nieuwe woningen is daarom drastisch afgenomen en extra nieuwe woningen zijn niet nodig. Splitsing betekent echter een extra woning. Het bestemmingsplan wordt daarom niet aangepast.

Ad b. Op 10 maart 2009 heeft indiener een ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening gekregen voor de verbouw van het voorhuis Brinkweg 2 tot winkelruimte voor de verkoop van het ter plaatse gemaakte keramiek, op het perceel kadastraal bekend gemeente Geesteren, sectie H, nr. 2364. In het bestemmingsplan "Geesteren, Dorp 2011" wordt een aanduiding "specifieke vorm van detailhandel - pottenbakkerij" (sdh-ptb) opgenomen.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Ja, er wordt een specifieke vorm van detailhandel (sdh-ptb) opgenomen voor het voorhuis.

8.3.3 Ambtshalve wijzigingen
 • 1. De archeologische waarderingsaanduidingen op de verbeeldingen en legenda's moeten worden aangepast, zodanig, dat de hoogste verwachtingswaarde de meeste kruisjes krijgt.
 • 2. Toelichting aanpassen met aangegeven wijzigingen van tekstuele aard.
 • 3. Regels aanpassen zoals aangegeven aan de tekst van Handboek 11.3 van juli 2011.
 • 4. Verbeeldingen met legenda aanpassen zoals op de bijgevoegde kaarten is aangegeven.

maart 2012.