Artikel 9                   Verkeer

 

9.1         Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a      voorzieningen voor verkeer en verblijf, waaronder (on)verharde wegen, bermen, paden en parkeervoorzieningen;

b      groenvoorzieningen, zoals wegbeplanting;

c      nutsvoorzieningen;

d      water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

9.2         Bouwregels

 

9.2.1   Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

9.2.2   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 meter.