Artikel 11 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
"Planregels bestemmingsplan Speel- en belevingsaccommodatie Hof van Eckberge"
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Berkelland, gehouden op 01-06-2010.
De griffier, De voorzitter,