Artikel 4 Recreatie - Dagrecreatie
De voor Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. dagrecreatie;
 2. speelterreinen.
met daaraan ondergeschikt:
 1. speelvoorzieningen en speeltoestellen;
 2. parkeerplaatsen ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein";
 3. horeca ter ondersteuning van de hoofdactiviteit;
 4. erven en tuinen;
 5. groenvoorzieningen;
 6. wegen;
 7. sloten en watergangen.
met de daarbijbehorende:
 1. gebouwen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. attractietoestellen zijn niet toegestaan.
4.1 Bouwregels
4.1.1 Algemeen
Op de voor Recreatie - Dagrecreatie aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.
4.1.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen moeten binnen het bouwvlak gebouwd worden;
 2. er mag 1 dierenverblijf met een oppervlakte van maximaal 100 mē en maximaal 5 meter hoogte buiten het bouwvlak worden gebouwd.
4.1.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van 2 speeltoestellen mag niet meer dan 10 meter bedragen;
 2. de hoogte van overige speeltoestellen mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 3. de hoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 9 meter bedragen;
 4. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 5. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 meter bedragen.