Artikel 9 Algemene procedureregels
Met betrekking tot ontheffingen moeten de volgende procedureplanregels in acht worden genomen:
  1. Het voornemen met bijbehorende stukken moet gedurende twee weken ter gemeentesecretarie voor iedereen ter inzage worden gelegd;
  2. Burgemeester en wethouders geven van de terinzagelegging tevoren in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente worden verspreid en voorts op de gebruikelijke wijze kennis;
  3. In de kennisgeving wordt vermeld dat belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling hun zienswijze over het voornemen bij burgemeester en wethouders kenbaar kunnen maken gedurende de onder a genoemde termijn;
  4. Als over het voornemen zienswijzen kenbaar zijn gemaakt, wordt het besluit nader met redenen omkleed;
  5. Burgemeester en wethouders informeren hen, die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, de beslissing daarover.