direct naar inhoud van 2.1 Algemeen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

2.1 Algemeen

In de komende periode krijgt de gemeente Berkelland naar verwachting te maken met een daling van het aantal inwoners, maar ook met een stijging van het aantal huishoudens.

De gevolgen van bevolkingsafname zullen het meest voelbaar zijn op het ruimtelijke vlak. Uitgangspunt is dat mensen in Berkelland blijvend prettig moeten kunnen wonen, een baan hebben, zichzelf kunnen ontplooien, kunnen recreëren en ook de ondersteuning en verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Wonen en leefomgeving

Het behouden van de rust, de variatie en de kleinschaligheid van het woningaanbod is een uitgangspunt voor de gemeente. Berkelland is een gemeente waar diverse vormen van ruimtegebruik naast elkaar voorkomen. De vier hoofdkernen hebben daarbij ieder hun eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten moeten verder worden versterkt.

De ambitie 'woningbouw met zo min mogelijk beslag op ruimte buiten de bebouwde kom' betekent dat inbreiden zoveel mogelijk voor uitbreiden gaat. Inbreiden mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van bestaande wijken. Specifiek voor de ambitie 'leefbare kernen en wijken' geldt dat Berkelland streeft naar leefbare wijken en kernen met een gedifferentieerde woningvoorraad en bevolking.

Woningbouw wordt geconcentreerd in de vier hoofdkernen. Door de ontwikkelingen rond de N18 wordt in de kern Eibergen het accent op wonen en werken op termijn versterkt. Afhankelijk van de precieze ligging van de N18 worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied verder bepaald en uitgewerkt.

In de kleine kernen is woningbouw gewenst op kleine schaal in en aan de bebouwde kom, daar waar mogelijkheden zich aandienen.

In het buitengebied biedt het functieveranderingbeleid kansen voor woningbouw, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van functieverandering.

Zoekzones

Op de kaart zijn diverse zoekzones aangegeven. De zoekzones geven gebieden aan waar mogelijk nieuwe stedelijke functies ontwikkeld kunnen worden: wonen (huizen), werken (bedrijventerreinen) en voorzieningen (scholen, sport e.d.). De zoekzones zijn groter dan nodig is. Welke ruimte daadwerkelijk wordt gebruikt, hoe deze wordt ingevuld en welke gevolgen dit heeft voor onder andere de omgeving wordt in nieuwe bestemmingsplannen verder uitgewerkt. De nieuwe Regionale Woonvisie geeft een sterke daling van de woningbouwaantallen aan. Dit leidt tot een prioritering of herziening van de zoeklocaties in de toekomst.

Economie

Berkelland wil het sociaal en economisch draagvlak versterken door het realiseren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) De Laarberg neemt hier een belangrijke positie in. De ligging van de gemeente Berkelland tussen Twente en Arnhem/Nijmegen biedt kansen voor economische ontwikkeling. Om deze te benutten voert de gemeente een proactief bedrijvenbeleid en stelt zij zich meedenkend en meewerkend op naar bedrijven. Primair wordt ingezet op behoud en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. De gemeente ondersteunt bedrijfsontwikkelingen op de lokale bedrijventerreinen en faciliteert dit ook.

Door voorwaardenscheppend beleid wordt het winkelbestand in de kernen op peil gehouden.

Infrastructuur en bereikbaarheid

Voor de gemeente Berkelland is de nieuwe N18 van groot belang. Het is een essentiële verbinding in het oosten van Nederland die de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de lokale economie ten goede komt. Ook de leefbaarheid wordt vergroot doordat de grote kernen langs de weg worden ontzien.

De aanleg van de nieuwe N18 als autoweg heeft tot gevolg dat verkeer, dat nu nog van parallel gelegen routes gebruik maakt, voor de N18 zal kiezen. Na aanleg van de nieuwe N18 zal het oude N18 tracé binnen Berkelland een andere functie krijgen.

Het RBT De Laarberg krijgt een aansluiting op de N18. Daarmee is de bereikbaarheid gewaarborgd in noordelijke richting (Twente) en in zuidelijke richting (Stadsregio Arnhem-Nijmegen). Om de bereikbaarheid van het RBT De Laarberg in de westelijke richting te verbeteren wordt in de toekomst de Deventer Kunstweg opgewaardeerd.

Recreatie en toerisme

Voor recreatie en toerisme wordt ingezet op onder meer innovatie en een verbeterd toeristisch-recreatief aanbod. Ondersteuning door de gemeente van de vestiging van een bovenlokale attractie en slechtweervoorzieningen hebben grote aandacht. Ook wordt ingezet op duurzaam toerisme. Dat betekent inzet op werk en economisch succes zonder de leefomgeving kwalitatief aan te tasten.

Respect voor het verleden

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden mede gebaseerd op het verleden en tonen respect voor historische ontwikkeling van landschap en bevolking. Op die wijze kan bij de inrichting van de omgeving aandacht gegeven worden aan de aard en het karakter van Berkelland.

Sociaal-maatschappelijk

Leefbaarheid is een belangrijk item. Leefbaarheid wil zeggen dat de mensen blijvend prettig kunnen wonen, een baan hebben, zichzelf ontplooien, kunnen recreëren en ook de ondersteuning en verzorging krijgen die ze nodig hebben, wonen waar je wilt met de zorg die je nodig hebt.

Om het basisvoorzieningenniveau op kernniveau in stand te houden wordt gekeken naar mogelijkheden voor bundeling van functies en voorzieningen per kern. Bundeling van functies kan plaatsvinden in Multifunctionele Accommodaties (MFA's). Er worden spelregels en uitgangspunten vastgelegd waarin staat hoe wordt omgegaan met initiatieven voor een multifunctionele accommodatie.

Sport wordt verder versterkt en het maatschappelijke rendement hiervan wordt geoptimaliseerd. Dit kan gerealiseerd worden door middel van het versterken van de samenhang binnen de sport, het benutten van mogelijkheden tot schaal- en synergievoordelen, het hanteren van een brede benadering van de sport in relatie tot onderwijs, zorg, welzijn, etc.

Op het gebied van voortgezet onderwijs streeft de gemeente naar een geïntegreerd onderwijsaanbod, het zogenoemde 'Onderwijsplein' als een 'Regionaal Arrangement' van de verschillende scholen.

Duurzaamheid

Het klimaat verandert. Berkelland wil een bijdrage leveren aan het verminderen van energieverbruik en de uitstoot van CO2 (broeikasgas). Het besparen van energie bij

nieuwbouw of renovatie van woningen is een aandachtspunt.

Berkelland wil het aandeel duurzame energieproductie vergroten en alternatieve vormen van duurzame energie uit onder andere biomassa of zonne-energie stimuleren.

Initiatiefnemers van innovatieve samenwerkingsverbanden en concepten worden gestimuleerd. Berkelland zorgt voor een voortvarende vergunningverlening van duurzame en innovatieve energiesystemen.