direct naar inhoud van 3.3 Wonen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.3 Wonen

Het behouden van de rust, de variatie en de kleinschaligheid van het woningaanbod is in de toekomst een uitgangspunt voor de gemeente. De gemeente Berkelland kenmerkt zich als gemeente waar diverse vormen van ruimtegebruik naast elkaar voorkomen. De vier hoofdkernen hebben daarbij ieder hun eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten worden verder versterkt.

Ten aanzien van woningbouw heeft de gemeente Berkelland tot 2020 de volgende ambities:

  • Keuzemogelijkheden op de woningmarkt;
  • Betaalbare woningen voor lagere inkomens;
  • Voldoende aanbod aan welzijns- en zorgvoorzieningen in zelfgekozen omgeving;
  • Duurzaam bouwen;
  • Leefbare kernen en wijken met een goede ruimtelijke kwaliteit;
  • Woningbouw met zo min mogelijk beslag op ruimte buiten bebouwde kom;
  • Ruimte voor vernieuwende concepten.

Specifiek voor de ambitie 'leefbare kernen en wijken' geldt dat de gemeente Berkelland streeft naar leefbare wijken en kernen met een gedifferentieerde woningvoorraad en bevolking. Ruimte en aandacht voor eigenheid en identiteit zijn hierbij van belang. Thema's zijn nieuwbouw en de aanpak van bestaande voorraad, specifieke kwaliteit van wijken en kernen, ambities in het kader van Wonen Welzijn en Zorg (WWZ), reconstructie van het landelijk gebied en potenties voor het wonen. Wijkontwikkeling vindt plaats op de schaal van Berkelland. Een goed aanbod van zorg- en welzijnsdiensten zal een centrale plaats innemen.

Voor de ambitie 'woningbouw met zo min mogelijk beslag op ruimte buiten de bebouwde kom' geldt dat inbreiden zoveel mogelijk voor uitbreiden gaat. Inbreiden mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van bestaande wijken (groen, speelplekken, etc.). Woningbouw wordt geconcentreerd in de vier hoofdkernen. Door de ontwikkelingen rond de N18 zal in Eibergen en Neede het accent op wonen en werken worden versterkt.

In de kleine kernen is op beperkte schaal woningbouw mogelijk in en bij de bebouwde kom, daar waar mogelijkheden zich aandienen. In het buitengebied biedt het functieveranderingsbeleid kansen voor woningbouw, mits goed afgewogen en wanneer geen aantasting optreedt van het landschap. Met het oog op de demografische ontwikkelingen zal de mogelijkheid om in het buitengebied te bouwen zeer beperkt zijn.

Medio 2010 is de Regionale Woonvisie voor de Achterhoek afgerond. Deze geeft een sterke daling van de woningbouwaantallen aan.

3.3.1 Zoekzones wonen

Op 12 december 2006 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland de Streekplanuitwerking Zoekzones voor stedelijke functies en landschappelijke versterking vastgesteld. Deze zoekzones zijn in de Woonvisie en de Ruimtelijke Visie Buitengebied Berkelland overgenomen en zijn ook verwerkt in deze Structuurvisie. Voor de kleine kernen zijn in de streekplanuitwerking 'zoekgebieden kleine kernen' aangegeven.

De zoekzones geven gebieden aan waar mogelijk nieuwe stedelijke functies ontwikkeld kunnen worden: wonen (huizen), werken (bedrijventerreinen) en voorzieningen (scholen, kerken, sportvelden e.d.). De zoekzones zijn groter dan nodig is. Welke ruimte daadwerkelijk gebruikt wordt en hoe deze wordt ingevuld en welke gevolgen dit heeft voor onder andere omliggende percelen wordt in nieuwe bestemmingsplannen nader uitgewerkt.

Voor de kleine kernen is de Woonvisie van Berkelland uit 2007 als uitgangspunt genomen. Woningbouw in de kernen is en blijft maatwerk en vraagt om een zorgvuldige afweging in samenwerking met de dorpsorganisaties. Voor de kleine kernen hebben de dorpsorganisaties ruimtelijke visies en dorpsplannen opgesteld.

De Regionale Woonvisie geeft een sterke daling van de woningbouwaantallen aan. Dit leidt tot een prioritering of herziening van de zoeklocaties in de toekomst.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0006.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0007.jpg"

Afbeelding 3.4 Woonkernen in Berkelland

3.3.2 Beschermde stads- en dorpsgezichten

Bij een beschermd stads- en dorpsgezicht gaat het altijd om een gebied waarin zich meerdere monumenten bevinden en waarbij de verzameling van gebouwen, omgeving en omliggend landschap (het ensemble) zo belangrijk is dat deze samenhang beschermd moet worden.

De gemeente Berkelland kent één vastgesteld beschermd dorpsgezicht (Mallemse Molen Eibergen, 1972) en één in procedure (Gelselaar, dorp en omliggend essenlandschap)

Het beschermde gebied betreft de Mallumse watermolen, het Muldershuis, de schutsluis, de schuur en de direct hierom gelegen percelen. Alle gebouwen en bouwwerken zijn ook beschermd als rijks- of gemeentelijk monument.

Naar verwachting wordt Gelselaar in 2011 of 2012 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het gebied betreft het dorp Gelselaar en het omliggende essenlandschap, inclusief de plaats van de voormalige havezate Bevervoorde.

Bij een historische buitenplaats gaat het om een ensemble van een kasteel of versterkt huis en de daarbij horende (aangelegde) park- en tuinaanleg. In Berkelland ligt één historische buitenplaats, Huize Ruurlo. Huize Ruurlo ligt in een landschappelijk park, waar naast het kasteel onder andere ook een koetshuis, een heggendoolhof, een dubbele watermolen en een moestuin behoren.