direct naar inhoud van 3.4 Economie
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.4 Economie

De gemeente wil het sociaal en economisch draagvlak versterken door het realiseren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

De ligging van de gemeente Berkelland tussen Twente en Arnhem/Nijmegen biedt kansen voor economische ontwikkeling. Om deze te benutten voert de gemeente een proactief bedrijvenbeleid en stelt de gemeente zich meedenkend en meewerkend op naar bedrijven.

Berkelland zet zich primair in voor behoud en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. Ook de aanleg van de nieuwe N18 biedt kansen voor economische ontwikkelingen, in het bijzonder bij Eibergen en Neede.

De grote variatie aan landschappen en ruimtegebruik is voor Berkelland een belangrijk profielkenmerk. Dit wil de gemeente verder ontwikkelen door:

 • Streven naar een gedifferentieerde ontwikkeling van de hoofdkernen;
 • De aanleg van de N18;
 • Het behouden van leefbare kleine kernen;
 • Een sociaal economische versterking van het platteland;
 • Toerisme en recreatie extra kansen bieden in de overige delen van de gemeente (westelijk en oostelijk van de dragerzone N18/A18).

Ruimte voor ondernemers

Berkelland is niet alleen een gemeente voor rustzoekers, in de gemeente blijft ruimte voor ondernemers. De gemeente ondersteunt bedrijfsontwikkeling in de kernen en faciliteert dit ook. Bedrijven worden niet verplaatst uit woon- en verblijfsgebieden, mits ze voldoen aan de vestigingsvoorwaarden. Door middel van voorwaardenscheppend beleid draagt de gemeente bij aan het op peil houden van het winkelbestand in de kernen.

Winkelcentra

Het zwaartepunt van de detailhandel ligt in de centrumgebieden. Op de Structuurvisie plankaart zijn voor Neede, Eibergen, Ruurlo en Borculo de centrumgebieden aangegeven. Voor de centra gelden verder de volgende uitgangspunten:

 • Voor elke kern een basisniveau van voorzieningen met daarbij behorende inrichting van de openbare ruimte;
 • Per kern voldoende parkeergelegenheid;
 • De kernkwaliteiten van de kernen en centra zijn richtinggevend voor differentiatie van beleid;
 • Het centrum is meer dan alleen een plek voor aankoop- of verkooptransacties. Het centrum heeft een maatschappelijke functie als ontmoetingsplaats en voor de leefbaarheid van de kern. Verder vervult het een functie als evenemententerrein;
 • Ruimte voor ambulante handel(goederenmarkt).

Landelijk gebied

De economische mogelijkheden in vrijkomende (agrarische)gebouwen worden gestimuleerd. De mogelijkheden daarvoor liggen onder andere in de sectoren wonen, zorg, recreatie en toerisme. Het vastgestelde functieveranderingsbeleid geeft hiervoor de kaders.

3.4.1 Bedrijventerreinen

Elke grote kern in de gemeente Berkelland beschikt over één of meer bedrijventerreinen. Voor de meeste bedrijventerreinen geldt dat deze grotendeels bezet zijn.

Op de lokale bedrijventerreinen zijn diverse soorten bedrijven gesitueerd. Dit varieert van transportbedrijven, bouwbedrijven tot reclamebedrijven.

Berkelland zet vooral in op verbetering/revitalisering van bedrijventerreinen, zodat het aantal bedrijventerreinen beperkt kan worden. Bedrijven worden gestimuleerd om 'op te knappen' in plaats van te verhuizen. Ook is het van belang om de samenwerking op de bestaande bedrijventerreinen en Parkmanagement te stimuleren.

Voor de toekomst wordt een toename in samenwerking tussen de verschillende gemeenten voorzien. Door met de omliggende gemeenten samen te werken is het mogelijk op een verantwoorde manier naar de omvang van de bedrijventerreinen te kijken. Niet alleen lokaal, maar ook over de gemeentegrenzen heen.

Berkelland richt zich voor de toekomst ten aanzien van economie en bedrijventerreinen op de volgende punten:

 • Verdergaande samenwerking met omliggende gemeenten;
 • Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen in plaats van nieuwe uitgifte;
 • Duurzaamheid;
 • Samenwerking op bedrijventerreinen stimuleren;
 • Acties ondersteunen/opzetten;
 • In gesprek treden met bedrijven en meer gezamenlijk oppakken van acties en kansen.

Regionaal Bedrijven Terrein (RBT) De Laarberg

Het RBT De Laarberg is bedoeld voor de grotere, industriële ondernemingen. Het ligt op grondgebied van gemeente Oost-Gelre. Berkelland is mede-eigenaar.

Uitgangspunten voor het RBT De Laarberg zijn:

 • Versterken regionale functie bedrijventerrein in de Achterhoek;
 • Duurzaamheid: 'Cradle to Cradle';
 • Samenwerking Oost-Gelre/Berkelland en eventueel Winterswijk en Aalten;
 • Vestigingslocatie voor grotere bedrijven en bedrijven in de zwaardere milieucategorieën 4 en 5.
3.4.2 Kleinschalige bedrijvigheid

De gemeente Berkelland hecht waarde aan het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid. Bestaande, verspreid liggende bedrijfsbestemmingen bieden doorgaans beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor kleinere bedrijven. Ook bestaande gebouwen in het buitengebied bieden via het functieveranderingsbeleid ruimte voor diverse vormen van bedrijvigheid.

3.4.3 Zoekzones bedrijven

In de Streekplanuitwerking zoekzones voor stedelijke functies en landschappelijke versterking zijn ook zoekzones voor werken (bedrijventerreinen) aangewezen. Deze zoekzones zijn verwerkt in deze Structuurvisie. Voor de kleine kernen zijn in de streekplanuitwerking 'zoekgebieden kleine kernen' aangegeven.

De zoekzones voor bedrijven geven gebieden aan waar nieuwe bedrijven mogelijk ontwikkeld kunnen worden. De zoekzones zijn groter dan nodig is. Welke ruimte daadwerkelijk wordt gebruikt, hoe deze wordt ingevuld en welke gevolgen dit heeft voor o.a. omliggende percelen wordt in nieuwe bestemmingsplannen nader uitgewerkt. Alleen bij Eibergen ligt een zoekzone voor bedrijven. De zoekzone bij Borculo is op dit moment al bestemd als bedrijventerrein en is daarom niet meer als zoekzone aangegeven.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0008.jpg"

Afbeelding 3.5 Bedrijventerreinen in Berkelland

In 2010 hebben Gedeputeerde Staten de Structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties vastgesteld. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat er eerst optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande bedrijventerreinen voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft beleidsuitgangspunt, maar overschot aan bedrijventerrein moet worden voorkomen.