direct naar inhoud van 3.8 Sociaal maatschappelijke aspecten
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.8 Sociaal maatschappelijke aspecten

Onder sociaal maatschappelijke aspecten worden de thema's Welzijn en zorg, Multifunctionele Accommodaties (MFA's), Sport en Onderwijs verstaan. In deze paragraaf worden de beleidsuitgangspunten ten aanzien van deze thema's weergegeven.

Welzijn en zorg

Het Wmo beleidsplan Betrokken Berkelland 2009-2012 bouwt voort op wat er al in Berkelland aanwezig is. Vertrekpunten zijn dat rekening wordt gehouden met de vitaliteit van de Berkellandse samenleving. Over het algemeen is de Berkellander actief in zijn of haar gemeenschap. De gemeente Berkelland wil daar aanvullend op zijn.

De gemeente wil de ruimte voor nieuwe vormen van samenleven en de keuzevrijheid door een veranderende samenstelling en behoeften van de inwoners stimuleren. Uitgangspunt hierbij is een goede leefbaarheid, mensen moeten blijvend prettig kunnen wonen, een baan hebben, zichzelf ontplooien, kunnen recreëren en ook de ondersteuning en verzorging krijgen die ze nodig hebben, wonen waar je wilt met de zorg die je nodig hebt.

Het basisvoorzieningenniveau op kernniveau moet in stand worden gehouden. Dit kan gebeuren door het bundelen van functies en voorzieningen per kern. Of anders gezegd, een slimmere inzet van gemeenschapsgeld met een groter maatschappelijk bereik. De gemeente gaat uit van een brede benadering en definiëring van het begrip 'bundeling van voorzieningen'. Bij bundeling van voorzieningen gaat het om een combinatie van maatschappelijke voorzieningen (huisartsen)zorg, welzijn, cultuur, sport en educatie), informatie, detailhandel en/of (zakelijke) dienstverlening onder één dak. Door een goede integratie en samenwerking tussen verschillende partijen (het vormen van plaatselijke coalities) wordt op samenhangende en efficiënte wijze vorm gegeven aan voorzieningen die wenselijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn kulturhusen, dorpshuizen en brede scholen.

Multifunctionele Accommodaties (MFA's)

Bundeling van functies kan plaatsvinden in Multifunctionele Accommodaties (MFA's). Er worden spelregels en uitgangspunten vastgelegd waarin staat hoe wordt omgegaan met initiatieven voor een multifunctionele accommodatie. Dit schept duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen en voorkomt frustraties en vertragingen in het proces.

Sport

Berkelland heeft de ambitie de sport verder te versterken en het maatschappelijke rendement hiervan te optimaliseren. Dit kan gerealiseerd worden door middel van het versterken van de samenhang binnen de sport, het benutten van mogelijkheden tot schaal- en synergievoordelen, het hanteren van een brede benadering van de sport in relatie tot onderwijs, zorg, welzijn, etc.

Deze ambitie is nader uitgewerkt in een aantal kernthema's:

  • Aandacht voor alle kernen: behoud van de leefbaarheid en sociale cohesie van de kernen, onder meer door het handhaven van eigen voorzieningen en functies. Voorop staat maatwerk per kern;
  • Optimaal aanbod: krachten bundelen en zoeken naar combinatiemogelijkheden van functies (multifunctionaliteit) en voorzieningen op kernniveau;
  • Structurele inbedding sport en bewegen in samenleving: sport nadrukkelijker als verbindende schakel in de samenleving gebruiken voor integraal beleid.

Onderwijs

Uitgangspunt op het gebied van onderwijs is handhaving van de eerste twee leerjaren van het VMBO in Borculo, Neede en Eibergen. Om aansluiting te bieden tussen opleiding en werk binnen de gemeente is het van cruciaal belang dat de gemeente Berkelland op de langere termijn streeft naar één locatie voor het 3e en 4e leerjaar van het VMBO en aanbod op MBO-niveau. Daar kunnen alle richtingen in het VMBO worden aangeboden en intersectoraal onderwijs.

Vooral voor de ambachtelijke leerwegen zoals bouw, metaal, horeca, en zorg is dit nodig.

Op het gebied van voortgezet onderwijs wordt gestreefd naar een geïntegreerd onderwijsaanbod, het zogenoemde 'Onderwijsplein' als een 'Regionaal Arrangement' van de verschillende scholen. Beleidsbesluiten worden in deze richting genomen.