direct naar inhoud van 6.1 Algemeen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

6.1 Algemeen

Berkelland heeft de relatie tussen de gemeente en (groepen van) inwoners tot speerpunt van beleid gemaakt. Het past in de voornemens van Berkelland, dat gemeenteraad, college en ambtenaren groepen inwoners proactief benaderen. Er is een structureel gemeentelijk kleine kernenbeleid, dat de communicatie tussen gemeentebestuur en dorpsorganisaties bevordert. Dit beleid stuurt op het behoud van de eigen identiteit van de kleine kernen, het in stand houden en zo mogelijk vergroten van de leefbaarheid in de kleine kernen, het versterken van de sociale infrastructuur en het verkleinen van de afstand tussen inwoners en gemeentebestuur. Deze doelstelling laat zich vertalen in interactief opgestelde dorpsvisies. Voor de kleine kernen wordt het leefbaar houden van de dorpen in relatie tot de bevolkingsdaling een belangrijk aandachtspunt. In de dorpsvisies zijn meetbare aspecten van leefbaarheid opgenomen. De kleine kernen en de gemeente dragen samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Doelstellingen kleine kernenbeleid:

 • Instandhouding of verhoging van de leefbaarheid;
 • Versterking van sociale (infra)structuren;
 • Opheffen of voorkomen isolatie kernen;
 • Verkleinen van de bestuurlijke afstand;
 • Stimuleren betrokkenheid inwoners bij het bestuur;
 • Toename zeggenschap inwoners op het niveau van de kleine kernen;
 • Vergroten van de kwaliteit van de lokale democratie;
 • Betere aansluiting gemeentelijke dienstverlening op wensen en behoeften inwoners;
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor woon- werk- en leefomgeving door gemeente, bewoners en maatschappelijke instellingen;
 • Betrokkenheid vergroten van de gemeentelijke organisatie bij de leefbaarheid in de kleine kernen;
 • Ruimtelijk gezien dienen de karakteristieke randen en overgangen/relaties naar het buitengebied behouden en versterkt te worden.

Met de zeven kleine kernen is de gemeente een convenant aangegaan om afspraken te maken over de onderlinge samenwerking om zo de leefbaarheid te verbeteren.