direct naar inhoud van 8.1 Functie van de structuurvisie
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

8.1 Functie van de structuurvisie

De Structuurvisie Berkelland 2025 beschrijft de hoofdlijnen voor het voorgenomen beleid. De Structuurvisie heeft daarnaast een functie voor het kostenverhaal.

De Wro biedt de mogelijkheid met ontwikkelaars afspraken te maken over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. 1 De Wro en de kamerstukken definiëren het begrip 'ruimtelijke ontwikkeling' niet. Een voorbeeld van een financiële bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling is een bijdrage aan maatschappelijk belangrijke functies, zoals natuur, recreatie, waterberging en infrastructuur, in een ander gebied. Dit andere gebied hoeft niet in de directe omgeving van het te ontwikkelen gebied te liggen.2

Voorwaarde voor het maken van een afspraak over een bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling is dat een basis hiervoor in de structuurvisie is gelegd. De structuurvisie moet de ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een gemeente een bijdrage wenst beschrijven.

De Wro biedt verder de mogelijkheid zogenaamde bovenplanse kosten in de vorm van een fondsbijdrage mee te nemen in exploitatieplannen. De Wro en de kamerstukken geven geen definitie van bovenplanse kosten. De bedoeling van bovenplanse kosten in de Wro is het mogelijk maken van samenhangende ontwikkelingen van verschillende locaties zonder dat die locaties in één grondexploitatie zijn opgenomen of te wel een vorm van verevening toepassen.3

Voorwaarde voor het meenemen van bovenplanse kosten in een exploitatieplan is dat voor de locaties (of gedeeltes daarvan), waarvoor de bovenplanse kosten in de exploitatieplannen worden opgenomen, een structuurvisie is vastgesteld. Die structuurvisie moet aanwijzingen geven over de bestedingen die ten laste van het fonds komen.

De structuurvisie kan daarnaast een eerste inzicht geven in de bovenwijkse voorzieningen waarvan de gemeente de kosten waar mogelijk wil verhalen op de nieuwe ontwikkelingen. Een bovenwijkse voorziening is bijvoorbeeld een ontsluitingsweg voor meerdere wijken. De Wro verplicht niet alle bovenwijkse voorzieningen in de structuurvisie te benoemen. De structuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid en geeft daarmee een beeld van de belangrijkste bovenwijkse voorzieningen. Er zijn echter meer bovenwijkse voorzieningen. Voor alle bovenwijkse voorzieningen geldt dat de gemeente Berkelland de kosten hiervan zal verhalen.

De gemeente Berkelland is voornemens in een afzonderlijke nota verder inzicht te bieden in onder meer de bovenwijkse voorzieningen. Deze nota zal met enige regelmaat worden geactualiseerd.

Uitgangspunt van de gemeente Berkelland is voor nieuwe ontwikkelingen de kosten optimaal te verhalen. Het gaat hierbij dan om de kosten van (bovenwijkse) voorzieningen, maar in een aantal gevallen ook om bovenplanse kosten of bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Dit hoofdstuk omschrijft de diverse kosten. Er worden hierna ook voorzieningen vermeld die alleen betrekking hebben op één locatie en bovenwijkse voorzieningen (of te wel de kosten die worden opgesomd in het Besluit ruimtelijke ordening; deze opsomming noemen wij hierna de kostensoortenlijst). Voor het verhaal van deze kosten is geen basis in de structuurvisie verplicht.