direct naar inhoud van 8.2 Ontwikkelingen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

8.2 Ontwikkelingen

Kern Neede

Zoals uit Hoofdstuk 5(Grote kernen) blijkt zijn in Neede diverse ontwikkelingen voorzien. Hoofdstuk 5 vermeldt (onder meer):

  • Woningbouw ontwikkelen passend bij Neede met aandacht voor ruimte en pure natuur;
  • Het opwaarderen van het centrumgebied, het versterken van het dorpshart;
  • Ontwikkelingen rond het oude gemeentehuis gebruiken als basis voor wijzigingen in de infrastructuur van het centrum (pleinvorming);
  • Verbeteren ontsluitingsstructuur.

Een wenselijke ontwikkeling in dit kader is onder meer het opwaarderen van het marktplein, het concentreren van winkelvoorzieningen in de Oudestraat en het realiseren van parkeervoorzieningen. Een andere wenselijke ontwikkeling is de verplaatsing van het jeugd- en jongerenwerk, dat momenteel gevestigd is in het Bastion.

De ontwikkelingen in Neede brengen de realisering van voorzieningen zoals bedoeld in de kostensoortenlijst, bijvoorbeeld het inrichten van openbare ruimten, met zich mee. Voor een deel zijn dit voorzieningen die bedoeld zijn voor meerdere ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de kosten die hiermee gemoeid gaan optimaal worden verhaald.

Op dit moment zijn nog niet alle ontwikkelingen uitgewerkt. Voor Neede zal indien nodig een specifieke structuurvisie worden opgesteld. In deze structuurvisie zullen de relaties tussen de diverse ontwikkelingen worden beschreven.

Kern Borculo

Zoals uit Hoofdstuk 5 (Grote kernen) blijkt zijn in Borculo diverse ontwikkelingen voorzien. Hoofdstuk 5 vermeldt (onder meer):

  • Woningbouw ontwikkelen met behoud van ruimtelijk kwaliteit;
  • Op lange termijn lokale bedrijfsontwikkeling mogelijk maken;
  • Centrumontwikkelingen stimuleren, waaronder het behouden van een gedifferentieerd winkelaanbod en het verbeteren van parkeervoorzieningen;
  • Versterken toeristisch-recreatieve functie van de Berkel en de (omgeving van de) Hambroekplas;
  • Versterken groene kwaliteit.

Een wenselijke ontwikkeling in dit kader is onder meer het verplaatsen van winkelfuncties. Een andere wenselijke ontwikkeling is het versterken van de recreatieve functie van de Berkel en het meer beleefbaar maken van de Berkel. In dit kader zullen ook aanpassingen van de infrastructuur plaats vinden, zoals het aanpassen van bestaande bruggen. Inmiddels zijn voor de kern Borculo de eerste investeringen gedaan.

De ontwikkelingen in Borculo brengen de realisering van voorzieningen als bedoeld in de kostensoortenlijst, zoals het inrichten van openbare ruimten, met zich mee. Voor een deel geldt dat dit voorzieningen zijn die bedoeld zijn voor meerdere ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de kosten hiervan optimaal worden verhaald.

Op dit moment zijn nog niet alle ontwikkelingen uitgewerkt. Voor in ieder geval het centrum van Borculo zal hiervoor een specifieke structuurvisie worden opgesteld. In deze structuurvisie zullen voor zover nodig de relaties tussen de diverse ontwikkelingen worden beschreven.

Stimuleringsgebied voor recreatie Hambroekplas en omgeving

Rond de Hambroekplas, die onderdeel uitmaakt van het in paragraaf 3.6 beschreven stimuleringsgebied voor recreatie, kunnen diverse recreatieve functies worden ontwikkeld, waaronder ook grootschalige functies.

Deze recreatieve ontwikkelingen en de centrumontwikkelingen van Borculo hebben een ruimtelijke relatie: beide ontwikkelingen kunnen elkaar versterken. Ook kunnen de ontwikkelingen rond de Hambroekplas een stimulans zijn voor andere recreatieve ontwikkelingen in het stimuleringsgebied. Daarnaast is er een directe relatie met het programma Beleef de Berkel.

De ontwikkelingen in het stimuleringsgebied voor recreatie brengen de realisering van voorzieningen als bedoeld in de kostensoortenlijst, zoals het inrichten van openbare ruimten, met zich mee. Uitgangspunt is dat de kosten van deze voorzieningen optimaal worden verhaald.

Op dit moment zijn de diverse ontwikkelingen nog niet uitgewerkt. Bij het uitwerken van de ontwikkelingen zal blijken of sprake is van relaties tussen diverse ontwikkelingen.

Gebiedsontwikkeling N18 Eibergen

In het gebied tussen Eibergen en de N18 zullen diverse ontwikkelingen plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan de revitalisering of verplaatsing van het huidige bedrijventerrein Jukkenbarg, de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door en voor rekening van Rijkswaterstaat, de inpassing van deze nieuwe ontsluitingsweg en de realisering en aanpassing van groenvoorzieningen en recreatieve/sportfuncties.

De ontwikkelingen in het gebied tussen Eibergen en de N18 brengen de realisering van voorzieningen als bedoeld in de kostensoortenlijst, zoals het inrichten van openbare ruimten, met zich mee. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke kosten die hiermee gemoeid gaan optimaal worden verhaald.

Op dit moment zijn nog niet alle ontwikkelingen uitgewerkt. In de eventueel op te stellen integrale visie voor het gebied vindt deze uitwerking plaats.

Parkeren

De gemeente Berkelland hanteert regels voor parkeernormen. Uitgangspunt is dat een ontwikkelaar op eigen gronden in de parkeerbehoefte van zijn plan voorziet. In uitzonderingsgevallen stemt de gemeente in met de realisering van parkeerplaatsen in openbaar gebied. De kosten van de parkeerplaatsen zijn voor rekening van de ontwikkelaar.

Als de realisering van de parkeerplaatsen in het openbaar gebied niet tegelijkertijd met de ontwikkeling kan plaats vinden, kan de gemeente de verplichting tot de realisering van parkeerplaatsen overnemen. Voorwaarde is dat de ontwikkelaar bijdraagt in de aanleg van deze parkeerplaatsen.

Beleef de Berkel

De Berkel is een belangrijk bepalend element binnen Berkelland en de regio. De gemeente Berkelland, de andere gemeenten waar de Berkel doorheen stroomt, en de waterschappen willen de Berkel beter beleefbaar maken. In verband hiermee is het programma Beleef de Berkel opgesteld. Dit programma zet in op het beter beleefbaar maken van de Berkel en op het aantrekkelijker maken van de dorpen langs de Berkel. In de kern Borculo wordt de oude Berkel beter bevaarbaar gemaakt. In Eibergen is de Berkel beter beleefbaar gemaakt vanaf de marke Mallem tot aan de Stokkersbrug. De Berkel zal verlegd worden door de nieuwe wijk 'Op de Bleek'. De loop van de rivier de Berkel biedt verschillende mogelijkheden tot recreatieve en toeristische ontwikkelingen.

Voor zover voor ontwikkelingen in het Berkeldal groenvoorzieningen, water, natuur- en watercompensatie en dergelijke worden gerealiseerd, streeft de gemeente naar een aanleg die de beleefbaarheid van de Berkel versterkt. Uitgangspunt is dat kosten die deze voorzieningen met zich mee brengen optimaal verhaald worden.

Verder wenst de gemeente Berkelland van ontwikkelaars van plannen in het Berkeldal een aanvullende bijdrage voor het beleefbaar maken van de Berkel.

Herstructureringen

Hiervoor zijn diverse ontwikkelingen omschreven, die leiden tot herstructurering van bestaande gebieden. Ook in diverse andere gebieden binnen de kernen van Berkelland zijn herstructureringen niet uitgesloten. Het kan dan gaan om de sloop van woningen, eventueel in combinatie met herbouw van vervangende woningen elders. Het zou ook kunnen gaan om de sloop van bedrijfsgebouwen, ook eventueel in combinatie met hervestiging van de bedrijven elders.

Voor de eventuele herstructureringen geldt dat deze herstructureringen de realisering van voorzieningen als bedoeld in de kostensoortenlijst, zoals het inrichten van openbare ruimten, met zich meebrengen. Voor een deel zijn dit voorzieningen bedoeld voor meerdere ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de kosten hiervan optimaal worden verhaald.

Op dit moment is nog niet inzichtelijk waar zich herstructureringen voor zullen doen. Voor zover er relaties zijn tussen te herstructureren gebieden en één of meer andere gebieden dan zullen voor zover nodig deze relaties in nog op te stellen structuurvisies worden beschreven.

Functieveranderingen in buitengebied

Paragraaf 4.5 geeft het functieveranderingsbeleid van de gemeente Berkelland weer. De gemeente Berkelland legt afspraken over uitwerking van dit beleid vast in overeenkomsten met initiatiefnemers voor functieverandering. Uitgangspunt bij het aangaan van overeenkomsten is dat de kosten optimaal verhaald worden. Onderdeel van de overeenkomst zijn ook afspraken over de kosten van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.