direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen en bos;

b. bermen en beplanting;

c. paden;

d. waterlopen en waterpartijen;

e. retentie- en infiltratievoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met daaraan ondergeschikt:

g. een ontsluitingsroute ten behoeve van gemotoriseerd verkeer;

h. parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein'.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Op of in deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende be- palingen:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;

b. de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;

c. de hoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 5 m bedragen;

d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

- de situering van de bebouwing;

- de maatvoering van de bebouwing;

- de dakhelling van de bebouwing;

- de inrichting van de niet bebouwde terreingedeelten;

ten behoeve van:

a. de bescherming van landschapswaarden;

b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

c. de woonsituatie;

d. de verkeersveiligheid;

e. de sociale veiligheid;

f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.