direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

9.1 Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken van:

a. het bepaalde in het plan voor het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van dakhellingen, goothoogten, hoogten, perceelsgrensafstanden en bebouwde oppevlakten met ten hoogste 10%;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, als de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;

c. het bepaalde in het plan met het oog op de aanpassingen aan de werkelijke afmetingen van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad en de ontheffing gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;

d. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, als een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

e. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:

- de inhoud per gebouw niet meer dan 50 m³ bedraagt;

f. het bepaalde in het plan ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot niet meer dan 25 m;

g. het bepaalde in het plan en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak worden overschreden door:

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen;

2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;

3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden;

h. het bepaalde in het plan en toestaan dat bouwwerken geen gebouw zijnde tot een bouwhoogte van 10 m worden gebouwd.

i. het bepaalde in het plan en toestaan dat bedrijven zich ter plaatse van de aanduiding b=<2 kunnen vestigen die niet genoemd zijn in de bedrijvenlijst, zie Bijlage 1.

9.2 De onder 9.1 bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;

b. de verkeersveiligheid;

c. het straat- en bebouwingsbeeld;

d. de milieusituatie;

e. de sociale veiligheid;

f. de externe veiligheid.