direct naar inhoud van 8.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

8.1 Economische uitvoerbaarheid

Transitie Rekken

Omdat het Ministerie van Justitie eerder gemaakte afspraken door veranderde inzichten op het gebied van justitiële jeugdzorg niet kan nakomen en zij voor een deel van de kosten garant moet staan, heeft het Ministerie van Justitie ten tijde van het bekendmaken van de sluiting van de justitiële jeugdinrichting in Rekken de kosten van verschillende scenario's vergeleken. De doorstart van de locatie als AWBZ-voorziening bleek als enige haalbaar en had daarnaast de meeste voordelen. Het Ministerie vergoedt dan ook een groot deel van de voor de doorstart te maken kosten.

LSG-Rentray voorziet in een duidelijke behoefte; er is reeds een continue bezetting van 50 cliënten.


LSG-Rentray

LSG-Rentray realiseert op de locatie een voorziening met capaciteit voor maximaal 68 klinische plaatsen. Door het Zorgkantoor Enschede (Menzis) is een verklaring van behoefte afgegeven voor de behandeling en verblijf van 58 jongeren met een lichte verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen en vaak psychiatrische problematiek gefinancierd vanuit de AWBZ. Waarschijnlijk worden er in 2012 nog 5 extra plaatsen toegewezen aan LSG Rentray, waarmee de totale capaciteit op 63 plaatsen komt. Daarnaast heeft LSG-Rentray niet-regionale plekken die eventueel ook ingevuld kunnen worden door jongeren die door een rechterlijk besluit gedwongen zijn tot behandeling. Ook is er een toezegging voor extramurale zorg, dat betekent wel verblijf maar geen behandeling.

In eerste instantie wordt hiervoor het bestaande gebouw 'De Kern' gebruikt. Bij de verdere ontwikkeling van het terrein wordt rekening gehouden met een verdere ontwikkeling van de vraag. Er wordt rekening gehouden met een capaciteitsgroei van ongeveer 20% in de komende jaren tot een maximum capaciteit van 68 plaatsen. Het hiervoor benodigde bruto vloeroppervlak wordt geraamd op 5.200 m2, exclusief de buitenruimten ten behoeve van activiteiten, sport, spel en parkeren.

De huidige gebouwen hebben een bruto vloeroppervlak van 2.300 m2, deze is geschikt voor 40 plaatsen. Binnen tien jaar wordt er een bruto vloeroppervlak van 2900 m2 aan toegevoegd, zodat de beoogde 68 plaatsen gerealiseerd zijn.

De grond, waarop de uitbreidingen worden gerealiseerd, is in eigendom van LSG-Rentray. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit de verkoop van gronden en panden die aangewend worden voor bekostiging van de uitbreidingen.


Trajectum

Trajectum realiseert een gesloten voorziening met een capaciteit van 50 plaatsen. Het gaat daarbij om behandeling en verblijf voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50 - 85) en onbegrepen en risicovol gedrag met een forensische achtergrond. Deze plaatsen worden gefinancierd door het ministerie van Justitie waarmee productieafspraken zijn gemaakt.

Er wordt rekening gehouden met een capaciteitsgroei van ongeveer 20% in de komende jaren met een maximum van 60 plaatsen. Het benodigde bruto vloeroppervlak wordt geraamd op 5.500 m2, exclusief buitenruimten ten behoeve van activiteiten, sport, spel en parkeren.

Het huidige Kruisgebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 3.450 m2. Binnen drie jaar wordt dit Kruisgebouw uitgebreid tot een vloeroppervlak van 4.720 m2. Binnen vijf jaar wordt er een activiteitengebouw gebouwd op het achterterrein van 760 m2. Tegelijkertijd wordt het achterliggende terrein in gebruik genomen voor activiteiten, sport en spel.


School

De op het terrein aanwezige school met een capaciteit voor 128 leerlingen wordt voor de 68 bij LSG-Rentray opgenomen jongeren gebruikt als onderwijsvoorziening. Financiering van het onderwijs aan deze jongeren is conform de huidige regelingen via de Gemeente Berkelland. De resterende capaciteit van 60 wordt aangewend voor het opzetten van een leer-werkbedrijf voor licht verstandelijke gehandicapte jongeren uit de regio. Voor deze onderwijsactiviteiten voldoet het huidige bruto vloeroppervlak van ongeveer 1.800 m2, exclusief buitenruimten ten behoeve van sport, spel en parkeren. De school gaat binnen de gestelde termijn niet uitbreiden.