direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Eibergen, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie Berkelland 2025

De Structuurvisie Berkelland 2025 geeft de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot het jaar 2025 weer. Het is een integrale visie die geldt voor het grondgebied van de hele gemeente.

Berkelland wil het sociaal en economisch draagvlak versterken door het realiseren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De ligging van de gemeente Berkelland tussen Twente en Arnhem/Nijmegen biedt kansen voor economische ontwikkeling. Het RBT De Laarberg neemt hier een belangrijke positie in. Om deze te benutten voert de gemeente een proactief bedrijvenbeleid en stelt zij zich meedenkend en meewerkend op naar bedrijven. Primair wordt ingezet op behoud en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. De gemeente ondersteunt bedrijfsontwikkelingen in de kernen en faciliteert dit ook.

De gemeente Berkelland zet vooral in op verbetering/revitalisering van bedrijventerreinen, zodat het aantal bedrijventerreinen beperkt kan worden. Bedrijven worden gestimuleerd om ‘op te knappen’ in plaats van te verhuizen. Ook is het van belang om de samenwerking op de bestaande bedrijventerreinen en Parkmanagement te stimuleren.

Voor de toekomst wordt een toename in samenwerking tussen de verschillende gemeenten voorzien. Door met de omliggende gemeenten samen te werken is het mogelijk op een verantwoorde manier naar de omvang van de bedrijventerreinen te kijken. Niet alleen lokaal, maar ook over de gemeentegrenzen heen.
De gemeente Berkelland richt zich voor de toekomst ten aanzien van economie en bedrijventerreinen op de volgende punten:

  • Verdergaande samenwerking met omliggende gemeenten;
  • Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen in plaats van nieuwe uitgifte;
  • Duurzaamheid;
  • Samenwerking op bedrijventerreinen stimuleren;
  • Acties ondersteunen/opzetten;
  • In gesprek treden met bedrijven en meer gezamenlijk oppakken van acties en kansen.

De gemeente Berkelland hecht waarde aan het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid. Bestaande, verspreid liggende bedrijfsbestemmingen bieden doorgaans beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor kleinere bedrijven. Ook bestaande gebouwen in het buitengebied bieden via het functieveranderingsbeleid ruimte voor diverse vormen van bedrijvigheid.
Er dient eerst optimaal gebruik te worden gemaakt van bestaande bedrijventerreinen voordat er nieuwe terreinen worden ontwikkeld. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid blijft beleidsuitgangspunt, maar overschot aan bedrijventerrein moet worden voorkomen. Leegstand dient te worden voorkomen.

Als enige locatie binnen de bedrijventerreinen in Eibergen is een gebied tussen de terreinen De Jukkenbarg en De Kiefte aangeduid als zoekzone voor bedrijven.

Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de aanleg van de nieuwe N18 aan de westzijde van Eibergen. De nieuwe N18 vergroot niet alleen de leefbaarheid (verkeersveiligheid) maar geeft eveneens een impuls voor nieuwe economische ontwikkelingen. Het gebied tussen de nieuwe N18 en de kern Eibergen biedt in de toekomst mogelijkheden voor allerlei ontwikkelingen, zoals het vormgeven van een nieuwe entree aan de zuidzijde van de kern.

In de structuurvisie staan enkele voorbeelden genoemd van mogelijke ontwikkelingen:

  • revitalisering of verplaatsing van bedrijventerrein De Jukkenbarg;
  • de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg door De Kiefte;
  • realisering en aanpassing van groenvoorzieningen en recreatieve/sportfuncties.

Concrete plannen hiervoor worden in een later stadium ontwikkeld.

3.4.2 Welstandsnota/beeldkwaliteit

Welstandsnota
De voormalige gemeente Eibergen heeft een Welstandsnota Eibergen opgesteld. De Welstandsnota (vastgesteld op 25 maart 2004) is door de gemeenteraad van Berkelland opnieuw vastgesteld en van toepassing verklaard op 12 december 2006.

De Welstandsnota geeft uitgangspunten en criteria voor het welstandsoordeel. Als er voor een bouwplan een bouwvergunning nodig is, vindt er een welstandstoets plaats. De gemeente biedt de aanvrager de gelegenheid om, alvorens de vergunning officieel aan te vragen, eerst met de welstandscommissie de ontwerpen te bespreken.

De welstandscommissie brengt een positief advies uit als het plan volgens de welstandscriteria voldoet aan redelijke eisen van welstand. Deze criteria zijn afhankelijk van de grootte van het bouwplan en omvatten onderwerpen zoals de situering, massa en vorm, gevels, materiaalgebruik en kleurgebruik.

In zijn algemeenheid geldt daarbij dat naar mate de waardering voor een bepaald gebied, samengaand met een bepaalde samenhang tussen cultuurhistorie, stedenbouw en architectuur hoger is, een hoger niveau van welstand gehanteerd wordt.

Voor de bedrijventerreinen in Eibergen is sprake van verschillende welstandsniveaus.

Voor De Mors geldt voor het grootste deel een regulier welstandstoezicht. Alleen voor de bedrijven die goed zichtbaar zijn vanaf de Borculoseweg geldt een bijzonder welstandsniveau.

Het welstandsniveau voor bedrijventerrein De Jukkenbarg is regulier.

De Kiefte is in de welstandsnota opgedeeld in het gebied 'Kiefte' en 'Kiefte IV'. Bedrijventerrein De Kiefte presenteert zich aan de Twenteroute. Voor dit deel van het bedrijventerrein geldt een bijzonder welstandsregime. Voor de overige percelen geldt een regulier welstandstoezicht. Voor De Kiefte IV is een regulier welstandsniveau van toepassing. Voor Vrijersmaat geldt dat bij de bebouwing langs de Groenloseweg een regulier extra niveau van toepassing is.

3.4.3 Beleidsvisie Externe Veiligheid

De beleidsvisie externe veiligheid (3 november 2008) geeft het ambitieniveau van de gemeente aan: hoe veilig moet het zijn in Berkelland?
Naast externe veiligheid in het algemeen, gaat het daarbij in het bijzonder over het omgaan met de normen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Deze begrippen staan centraal in het externe veiligheidsbeleid. Bij het plaatsgebonden risico gaat het om de kans dat één persoon overlijdt als gevolg van een ongeval bij een risicobron. Bij het groepsrisico gaat het om de bij elkaar opgetelde kansen dat een groep personen gelijktijdig komt te overlijden.

Het ambitieniveau is afgestemd op het profiel van de gemeente Berkelland. Naast ruimte voor functies als landbouw, toerisme en wonen bestaat binnen de gemeente ook ruimte voor (industriële) bedrijvigheid.

In de beleidsvisie is daarom niet uitgegaan van een gelijkluidende normstelling voor het gehele grondgebied van de gemeente. Gekozen is voor een gebiedsgerichte benadering. Aan de ene kant gaat het om woonwijken, waar het ambitieniveau hoog is. Veilig wonen is hier het belangrijkste uitgangspunt. Risico’s moeten worden voorkomen of zoveel mogelijk worden beperkt. Aan de andere kant gaat het om industrieterreinen. Hier zijn economie, bedrijvigheid en werkgelegenheid de belangrijkste uitgangspunten. Om bedrijven niet onnodig te beperken in de ontwikkelingsruimte is op bedrijventerreinen sprake van een lager ambitieniveau. Uiteraard moeten deze bedrijven wel voldoen aan de wettelijke normen.

Naast deze twee uitersten bestaan mengvormen van woon- en werkfuncties. Logischerwijs ligt het ambitieniveau hier tussen beide voorgaande niveaus in. In onderstaande tabel is het beleid per deelgebied samengevat:

  Overschrijding grenswaarde plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten   Overschrijding richtwaarde plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten   Overschrijding oriënterende waarde groepsrisico   Toenamen groepsrisico  
Veilig wonen   Niet acceptabel   Niet acceptabel (m.u.v. bestaande situaties)   Niet acceptabel (m.u.v. bestaande situaties)   Niet acceptabel  
Ruimte voor industrie   Niet acceptabel   Acceptabel onder voorwaarden   Acceptabel onder voorwaarden   Acceptabel onder voorwaarden  
Ruimte voor wonen en werken   Niet acceptabel   Acceptabel onder voorwaarden   Niet acceptabel (m.u.v. bestaande situaties)   Acceptabel onder voorwaarden  
Landelijk gebied   Niet acceptabel   Niet acceptabel (m.u.v. bestaande situaties)   Niet acceptabel (m.u.v. bestaande situaties)   Acceptabel onder voorwaarden