direct naar inhoud van REGELS
Plan: Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20180012-0100

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2
(J.W. Hagemanstraat 25) met identificatienummer NL.IMRO.1859.BPEBG20180012-0100 van de gemeente Berkelland ;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPEBG20180012-0100.gml met de bijbehorende regels;

1.3 verbeelding:
  • a. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2 (J.W. Hagemanstraat 25) bestaande uit de kaart met tekeningnummer NL.IMRO.1859.BPEBG20180012-0100;
  • b. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2 (J.W. Hagemanstraat 25).

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Schakelbepaling

De regels van het bestemmingsplan ' Eibergen, Centrum 2011 ', vastgesteld door de gemeenteraad van Berkelland op 22 mei 2012 en (grotendeels) onherroepelijk in werking vanaf 10 april 2013, met planIDN NL.IMRO.1859.BPEBG20110008-1000 blijven onverkort van kracht voor zover niet anders geregeld in deze bestemmingsplanherziening.

Met het bestemmingsplan "Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2   (J.W. Hagemanstraat 25)" wordt het bestemmingsplan ' Eibergen, Centrum 2011 ', vastgesteld door de gemeenteraad van Berkelland op 22 mei 2012 en (grotendeels) onherroepelijk in werking vanaf 10 april 2013, met planIDN NL.IMRO.1859.BPEBG20110008-1000 herzien in zoverre dat:

  • a. op de verbeelding ter plaatse van de J.W. Hagemanstraat 25 de aanduidingen "28" (maximum aantal wooneenheden) en "zorgwoning" vervallen;
  • b. en hiervoor de aanduiding"28" (maximum aantal wooneenheden), zoals onder a is beschreven, wordt gewijzigd in "0".

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Overgangsrecht bouwwerken
3.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan door een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan.
3.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 3.1.1 met maximaal 10%.

3.1.3 Uitzondering

Het bepaalde in 3.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

3.2 Overgangsrecht gebruik
3.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaande gebruik.

3.2.2 Strijdig gebruik
  • a. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 3.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
  • b. Als het gebruik, bedoeld in 3.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
3.2.3 Uitzondering

Het bepaalde in 3.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat al in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2  (J.W. Hagemanstraat 25).

Het bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2018-2 (J.W. Hagemanstraat 25) heeft van 20 februari tot en met 2 april 2019 in ontwerp ter inzage gelegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Berkelland, gehouden op 25 juni 2019

, voorzitter.

, griffier.