direct naar inhoud van Artikel 21 Waterstaat - Waterkering
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

Artikel 21 Waterstaat - Waterkering

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. waterkering;
 • b. waterhuishouding;

met daarbij behorende:

 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden.
21.2 Bouwregels

Voor het oprichten van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. op en in de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen aangewezen gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met een bouwhoogte van maximaal 4 meter;
 • b. een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming, wordt alleen verleend:
  • 1. als vaststaat dat daardoor de belangen van de waterkering en waterhuishouding niet onevenredig worden aangetast;
  • 2. nadat de beheerder van de waterkering daarover heeft geadviseerd.
21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden;
 • c. het rooien of aanplanten van bomen of andere houtgewassen;
 • d. het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
 • e. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
21.3.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in 21.3.1 opgenomen verbod geldt niet:

 • a. voor werken en werkzaamheden in het kader van het normale onderhoud, beheer en/of het normale gebruik;
 • b. voor werken en werkzaamheden die al in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
21.3.3 Beoordelingscriteria

Voor de onder 21.3.1 genoemde omgevingsvergunning gelden de volgende beoordelingscriteria:

 • a. de vergunning kan slechts worden verleend, als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de waterkering en de waterhuishouding;
 • b. ter zake daarvan vooraf advies van de waterbeheerder is ingewonnen.