direct naar inhoud van Artikel 5 Bos
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

Artikel 5 Bos

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bosgebied;
  • b. bosbeheer en houtproductie;
  • c. recreatief medegebruik in de vorm van voet-, fiets- en/of ruiterpaden;
  • d. educatief medegebruik;
  • e. de waterhuishouding;

met daarbij behorende:

  • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • g. wegen en paden;
  • h. doeleinden van openbaar nut.
5.2 Bouwregels

Op de voor 'Bos' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde mag de bouwhoogte maximaal 3 meter bedragen.

5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend:

  • a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
  • b. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden.