direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene aanduidingsregels
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

Artikel 25 Algemene aanduidingsregels

25.1 Geluidzone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie ' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.

25.1.1 Bouwregels

Op de voor 'geluidzone - industrie' aangewezen gronden is het oprichten van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toegestaan.

25.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.1.1 , als:

  • a. de basisbestemming hiervoor de mogelijkheid toelaat; en
  • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige geluidsruimte; en
  • c. de geluidsbelasting van het industrieterrein op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder, dan wel de verkregen hogere grenswaarde.
25.2 Veiligheidszone - bevi

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi ' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een nabij aanwezige Bevi-inrichting.

25.2.1 Bouwregels

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi ' mag geen toename plaatsvinden van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

25.2.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.2.1 om bouwwerken toe te staan, met dien verstande dat het bouwen alleen is toegestaan als voldaan wordt aan de wet- en regelgeving voor het aspect externe veiligheid. Daarbij wordt een verantwoording gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de Bevi-inrichting.

25.3 Veiligheidszone - plaatsgebonden risico

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - plaatsgebonden risico' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- en verblijfsklimaat in verband met een nabij aanwezige risicobron.

25.3.1 Bouwregels

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - plaatsgebonden risico' mag geen toename plaatsvinden van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

25.3.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 25.3.1 om bouwwerken toe te staan, met dien verstande dat het bouwen alleen is toegestaan als voldaan wordt aan de wet- en regelgeving voor het aspect externe veiligheid. Daarbij wordt een verantwoording gegeven van het groepsrisico in het invloedsgebied van de risicobron.

25.4 Wro -zone - afwijkingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'wro -zone - afwijkingsgebied' kan het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning toestaan dat 5 meter hoger wordt gebouwd dan op de verbeelding is aangegeven, mits geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat in de omgeving als gevolg van gevaar, schade en/of hinder.