direct naar inhoud van 5.2 Toelichting op de regels
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

5.2 Toelichting op de regels

5.2.1 Bestemmingsregels

Bedrijventerrein

Staat van bedrijfsactiviteiten/milieuzonering
In de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn bedrijven toegestaan die zijn vermeld in bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten, die deel uitmaakt van de regels. Met aanduidingen op de verbeelding is bepaald welke categorie bedrijven waar is toegestaan (maximaal categorie 4.2). In de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn bij de diverse bedrijven voor de diverse milieufactoren, zoals geur, stof en geluid, afstandsmaten aangegeven. Het gaat daarbij om afstanden van bedrijven tot woonbebouwing die is gelegen in een "gemengd gebied" (of uiterlijk op de rand daarvan). Dit houdt in dat de afstanden die zijn genoemd ten aanzien van een "rustige woonwijk" met één stap kunnen worden verlaagd. De bij een bepaald bedrijf aangegeven grootste afstand is bepalend voor de categorie-indeling:

grootste afstand t.o.v. gemengd gebied   categorie  
0 m   1  
10 m   2  
30 m   3.1  
50 m   3.2  
100 m   4.1  
200 m   4.2  

Zo zijn binnen een bestemmingsvlak in de directe nabijheid van woonbebouwing toegestaan die in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 vallen. Op een afstand van 30 m tot 50 m zijn bedrijven in de categorieën 3.1 of 3.2 toegestaan. Daar waar gewenst is afgeweken van deze maat. Dit is in gevallen gedaan waar in de huidige situatie zich geen problemen voordoen.

Bestaande bedrijven die als zodanig in een hogere categorie vallen dan ter plaatse blijkens de categorie-aanduiding is toegestaan, zijn bestemd via een specifieke aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ...'. Het gaat hier om de volgende bedrijven:

 • Hesselink Es 23: polyesterverwerkingsbedrijf;
 • Hekweg: elektriciteitsdistributiebedrijf (schakelstation);
 • Jonkerspad 5: productie diervoeding;
 • Needseweg 23: weiproductenfabriek;
 • Needseweg 23a: elektriciteitscentrale;
 • Needsewewg 31: installatiebedrijf;
 • Nobelstraat 2: bouwbedrijf;
 • Parallelweg 11-13, timmerfabriek met spuiterij;
 • Parallelweg 15: meubelmakerij.

De specifieke bestemming houdt in dat de huidige activiteiten kunnen worden gecontinueerd. Daarna kan op die plaats alleen nog een bedrijf worden toegestaan, dat binnen de aangeduide categorie valt.

Als zich een bedrijf voor vestiging aandient dat in de Staat van Bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie valt dan ter plaatse is toegestaan, bijvoorbeeld in categorie 3.2, waar categorie 3.1 is toegestaan, dan kan dat bedrijf mogelijk toch worden ingepast. Via een afwijkingsbevoegdheid kan dat bedrijf worden toegestaan, mits het, gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving, redelijkerwijs kan worden gelijkgesteld met bedrijven die op de betreffende plaats als recht, in dit geval dus 3.1, zijn toegestaan. In de daartoe opgenomen procedure van ontheffing kan worden bezien of eventuele maatregelen mogelijk en toereikend zijn. Deze afwijkingsprocedure zal in de praktijk gelijk oplopen met de toetsingsprocedure van de beoogde bedrijfsactiviteiten in het kader van de Wet milieubeheer.

Het bestaande verkooppunt voor motorbrandstoffen, met LPG, is specifiek aangeduid. Ter plaatse of in plaats daarvan kunnen andere bedrijven zich vestigen, conform de bestemming. Beide vulpunten voor LPG en LNG zijn op de verbeelding aangeduid.

"Mogelijk zwaar geluidhinderlijke inrichtingen" Wet geluidhinder
De vestiging van "mogelijk zwaar geluidhinderlijke inrichtingen", in de zin van de Wet geluidhinder, is in dit gebied niet toegestaan. Dergelijke bedrijven zouden een te groot beslag leggen op de milieuruimte in het gebied en daarmee op de vestigingsmogelijkheden van andere bedrijven.

Het bestaande geluidsgezoneerde terrein is aangegeven op de verbeelding. Binnen deze gebiedsaanduiding mogen categoriale inrichtingen gevestigd worden. Op een klein deel aan de oostzijde zijn de gronden specifiek bestemd voor het bedrijf Friesland Campina. Bij de vaststelling van de vigerende geluidszone in 2009 is al rekening gehouden met deze uitbreiding van het bedrijf. Aldus wordt in dit bestemmingsplan de reeds vergunde geluidruimte opgevuld.

Rondom het gezoneerde terrein is een geluidscontour vastgesteld. Buiten deze contour mag het gezamenlijk lawaai afkomstig van het industrieterrein de waarde van 50 dB (A) niet overschrijden.

Overige functieaanduidingen binnen bestemming 'Bedrijventerrein'
Ten aanzien van andere functies die niet direct passen binnen de bestemming 'Bedrijventerrein' zijn functieaanduidingen opgenomen. Dat wil zeggen dat alleen ter plaatse van die aanduiding, naast de bedrijvenbestemming, ook de betreffende functie mogelijk is.
Het gaat hierbij om:

 • a. het recreatieoord aan de Klapperdijk. Hier zijn ook dag- en verblijfsrecreatie (hotels en pensions met keuken, fitnesscentra, badhuizen en saunabaden), conferentieoorden en congrescentra toegestaan;
 • b. de 10 m hoge luchtbrug die loopt vanaf het terrein van Friesland Campina Domo naar Hambroek II. Het gaat hierbij specifiek om kabels, leidingen en andere transportmiddelen.

Wegen en andere bijbehorende voorzieningen
Op de gronden binnen deze bestemming zijn naast bedrijfsvestigingen ook wegen met bijbehorende voorzieningen toegestaan, ter ontsluiting van de betreffende bedrijven. Tevens zijn fiets- en voetpaden, water, groen, parkeervoorzieningen, nutsgebouwtjes e.d. toegestaan.

Bevi's
In deze bestemming komen "bevi's" voor: inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, met een bepaald veiligheidsrisico buiten de inrichting. Rond de bevi's is een "veiligheidszone - bevi" aangeduid, zodanig dat buiten die zone niet het -maatgevende- plaatsgebonden risico van meer dan 10-6 per jaar wordt veroorzaakt.
Het plaatsgebonden risico is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen omschreven als: "risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is". Bijvoorbeeld bedrijven, waarin koel- en vriesopslag plaatsvindt of kan plaatsvinden, kunnen een bevi zijn, vanwege de mogelijke toepassing van ammoniak als koel-/ vriesmiddel.

De plaats van de feitelijke risicobron van de bevi, binnen de betreffende "veiligheidszone - bevi", is voldoende bepaald; de risicobron zou fysiek binnen de veiligheidszone kunnen verschuiven, maar dan blijft gelden dat buiten de aangeduide veiligheidszone niet een plaatsgebonden risico van meer dan 10-6 per jaar mag worden veroorzaakt. Het risico van een risicobron / bevi kan ook afnemen doordat ter zake technische maatregelen (bijv. een ander brandblussysteem) worden getroffen.

Op het terrein van Friesland Campina Domo bevindt zich ammoniakopslag en een opslag voor gevaarlijke stoffen in de PGS15 opslag. De plaatsgebonden risicocontour van 75 m is op de verbeelding opgenomen.

Het verkooppunt voor motorbrandstoffen met LPG en LNG aan de Nettelhorsterweg is strikt genomen ook een bevi. Deze wordt op de verbeelding eveneens aangeduid als 'veiligheidszone - bevi'. Deze aanduiding hoort bij het verkooppunt motorbrandstoffen met LPG die, samen met vulpunt lpg en vulpunt lng, op de verbeelding wordt aangegeven.

Daarnaast bevinden zich op het terrein twee aardgas meet- en regelstations met een plaatsgebonden risicocontour van 15 m. Aangezien dit geen bevi's zijn is deze zone aangeduid als 'risicocontour plaatsgebonden risico'.

Naast de bestaande bevi, binnen een "veiligheidszone - bevi", zijn in het plan geen nieuwe bevi's aanwezig of toegestaan. Binnen een "veiligheidszone - bevi" zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen toegestaan. Het betreft in dit kader met name kantoren groter dan 1500 m² per object en ruimten voor kinderopvang.

In dit plan worden geen nieuwe bevi's bij recht toegelaten. Wel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om bevi's toe te laten. Hiervoor moet een wijzigingsprocedure worden doorlopen.

Bouwregels
Aan het bouwen van gebouwen op bedrijventerreinen zijn alleen die eisen aan de situering, oppervlakte en andere maatvoering gesteld, die nodig zijn om een ruimtelijk en planologisch verantwoorde invulling van het gebied te verkrijgen.

In dat kader dienen gebouwen binnen bouwvlakken te worden gebouwd, op een bepaalde afstand tot wegen en tot een van de zijdelingse perceelsgrenzen.

De hoogtemaat van de gebouwen is zo veel mogelijk gelijkgesteld. Daar waar afwijkingen zijn, zijn aparte aanduidingen op de verbeelding opgenomen. Bijzondere bouwbepalingen zijn opgenomen voor kantoorruimten op bepaalde locaties; dit is om een doelmatig ruimtegebruik te bevorderen en de ruimtelijke uitstraling te versterken.

In dit plangebied zijn alleen ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" bestaande bedrijfswoningen toegestaan. In een moderne bedrijfsvoering is een bedrijfswoning in principe geen noodzaak meer en bovendien kunnen bedrijfswoningen belemmeringen, met name qua milieuruimte, opleveren voor omliggende bedrijven.

Conform de gemeentelijke standaard zijn nadere eisen opgenomen met betrekking tot de plaats en afmeting van bebouwing.

Afwijken van bouwregels
Het bestemmingsplan bevat ontheffingsmogelijkheden betreffende het bouwen van ondergeschikte gebouwen buiten het bouwvlak, de minimumafstanden tot perceelsgrenzen en de toegestane bouwhoogten.

Afwijken van de gebruiksregels
Er is een regeling opgenomen waarmee het bevoegd gezag af kan wijken van de gebruiksregels in die zin dat bedrijven die in een hogere milieucategorie vallen dan algemeen toelaatbaar is, toch toegelaten kunnen worden. Bevi-inrichtingen, vuurwerkinrichtingen en Wgh-inrichtingen zijn hiervan uitgezonderd. Voor die twee is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Bos
De groenstrook langs de Berkel en twee percelen aan de oostzijde van het terrein Overberkel hebben de bestemming 'Bos' gekregen. Dit is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan.

Groen
Deze bestemming is mede bedoeld om de karakteristieke groene ruimten in het plangebied vast te leggen.

Kantoor
Alleen het bestaande kantoor aan de Geesterse Binnenweg is als zodanig bestemd.

Tuin
Deze gronden behoren bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen. Ook mogen er erkers gebouwd worden ten dienste van de aangrenzende bestemming "Wonen".

Verkeer
Deze bestemming betreft 50 km-wegen met vooral een verbindingsfunctie. Er wordt niet voorzien in een verblijfsfunctie.

Verkeer-Verblijfsgebied
Deze bestemming geldt voor 30km-wegen en heeft betrekking op in het plangebied voorkomende dan wel daarvoor aangewezen wegen, straten en voet- en fietspaden. Deze wegen hebben ook deels een verblijfsfunctie en zijn kleinschaliger van aard dan de wegen met de bestemming 'verkeer'.

Water
Structureel water is als zodanig bestemd op de verbeelding.

Wonen
Deze bestemming heeft betrekking op alle woningen, al dan niet in combinatie met vrije beroepen, welke bij recht mogelijk zijn. Voorts zijn bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk, als het bevoegd gezag besluit om hiervoor bij een omgevingsvergunning af te wijken van het plan. Bedrijfsmatige activiteiten aan huis betreffen dus activiteiten die niet onder de vrije beroepen worden geschaard maar waaraan toch onder voorwaarden medewerking kan worden verleend als aan de opgenomen criteria hiervoor wordt voldaan.

De aangegeven maximale goot- en bouwhoogten zijn gebaseerd op het vigerende plan.

Waarde-Archeologische Verwachting 1, 2 en 3
Voor de bestemming WR-AV 1 geldt dat voor het bouwen in principe een onderzoeksrapport nodig is, dan wel andere informatie omtrent de archeologische situatie ter plekke moet worden overgelegd. Dit is niet het geval bij bouwwerken kleiner dan 100 m2 en wanneer de ingreep minder diep reikt dan 40 cm onder het maaiveld of wanneer op, dan wel maximaal tot 2,50 m uit de fundering wordt gebouwd. Voor de toelaatbaarheid van de vergunning is een advies van de archeoloog vereist. Verder kunnen aan de vergunning voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de archeologische waarden.

Verder geldt voor diverse werkzaamheden nog een vergunningplicht. Ook hiervoor geldt dat een onderzoeksrapport dan wel andere goed bevonden informatie is vereist ter beoordeling van de toelaatbaarheid. De archeoloog wordt ook hier gehoord zodat het bevoegd gezag zich een goed beeld kan vormen ten aanzien van de toelaatbaarheid van de ingreep. Ook aan deze vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de archeologische waarden.

Voor de bestemmingen WR-AV 2 en WR-AV 3 gelden iets minder strenge regels. De regels verschillen voor wat betreft de toegestane oppervlakte en diepte van de gebouwen en de diepte van de werkzaamheden waarvoor geen vergunning is vereist.

Waarde-Ecologische verbindingszone
Ter bescherming van de ecologische waarden is voor de ecologische verbindingszone een dubbelbestemming opgenomen.

Waterstaat-Waterkering
De beschermingszone rondom de Berkel is opgenomen op de verbeelding om er voor te zorgen dat het waterschap bij het uitvoeren van eventuele werkzaamheden van te voren hierover wordt geraadpleegd.

5.2.2 Algemene overgangsregels

Anti-dubbeltelbepaling
Ingevolge het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) dient deze bepaling met deze formulering in de regels van een bestemmingsplan te worden opgenomen.

Algemene bouwregels
Deze regel dient om maten en percentages die in het verleden legaal zijn gerealiseerd, maar die van het plan blijken af te wijken, als recht in het nieuwe plan toe te staan. Zonder deze bepaling zouden die situaties (mogelijk) onder het overgangsrecht gaan vallen en niet als recht zijn toegestaan, maar slechts worden gedoogd. Deze bepaling versterkt de rechtszekerheid.

Algemene gebruiksregels
In de algemene gebruiksregels zijn bepaalde vormen van gebruik expliciet als strijdig gebruik aangemerkt. In het kader van het gemeentelijk beleid betreffende dergelijke inrichtingen wordt vestiging daarvan in het onderhavige gebied niet wenselijk geacht en daarom ook niet toegestaan.
Er zijn in dit artikel tevens parkeernormen opgenomen.

Algemene aanduidingsregels
Binnen de veiligheidszone LPG en de veiligheidszone plaatsgebonden risico is een regeling opgenomen dat de vestiging van kwetsbare objecten niet is toegestaan. Voor het overige is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om binnen het aangegeven gebied 5 meter hoger dan op de verbeelding staat aangegeven.

Algemene afwijkingsregels
Burgemeester en wethouders kunnen op de in dit artikel genoemde, relatief ondergeschikte punten afwijken van de bepalingen van het plan. Het gaat daarbij om het realiseren van nutsvoorzieningen van beperkte omvang, ondergeschikte afwijkingen van diverse in het plan getrokken grenzen, het in beperkte mate afwijken van de diverse maten en percentages en het -onder voorwaarden- bouwen van antenne- en telecommasten.

Wijzigingsbevoegdheden
Het plan bevat een wijzigingsbevoegdheid waarmee tijdens de looptijd van het plan, desgewenst grenzen tussen bestemmingen en grenzen van aanduiding kunnen worden verschoven. Met deze wijzigingsmogelijkheid kan het plan ook in de toekomst op een goed controleerbare en doseerbare wijze flexibel worden gehouden. Voor bevi's en vuurwerkinrichtingen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Overgangsregels
Ingevolge het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) dienen de overgangsregels met deze formulering in de regels van een bestemmingsplan te worden opgenomen.