direct naar inhoud van Artikel 18 Algemene wijzigingsregels
Plan: Buitengebied, Landgoed Oldenhorst Ruurlo 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20110027-1000

Artikel 18 Algemene wijzigingsregels

18.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:

 • a. nadere aanduidingen met betrekking tot de functie van de verbeelding verwijderen;
 • b. de bestemmingsvlakken voorzien van nieuwe nadere aanduidingen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het bebouwingsbeeld;
  • 2. de landschappelijke waarde;
  • 3. de cultuurhistorische waarde;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de verkeersveiligheid;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 7. de sociale veiligheid;
  • 8. de externe veiligheid;
 • c. de ligging van bestemmingsgrenzen wijzigen met dien verstande dat:
  • 1. de bij wijziging betrokken grenzen met niet meer dan 20 m mogen worden verschoven;
  • 2. de oppervlakte van de bij wijziging betrokken bestemmingsvlakken met niet meer dan 10% mag worden verkleind of vergroot ten opzichte van de oppervlakte vóór wijziging;
  • 3. de belangen en waarden die het plan beoogt te beschermen niet onevenredig mogen worden aangetast.

18.1.1 Afwegingskader

Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden vindt een evenredige belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:

 • a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden geschaad;
 • b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
 • c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • d. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de milieutechnische, de waterhuishoudkundige, de archeologische, de ecologische en de verkeerstechnische toelaatbaarheid.