direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene gebruiksregels
Plan: Geesteren, Meiweg 19-21 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20100003-1000

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

8.1 Strijdig gebruik

Het is verboden de in het bestemmingsplan begrepen gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de bestemming en de daarbij behorende planregels.

8.1.1

Onder gebruik in strijd met alle bestemmingen wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken van:

 • a. bijgebouwen ten behoeve van bewoning;
 • b. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten;
 • c. gronden gebruiken als verkooppunt motorbrandstoffen;
 • d. het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting.
8.2 Toegestaan gebruik

Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt niet verstaan:

 • a. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor zover daardoor ingevolge een wettelijk voorschrift omgevingsvergunning of afwijking vereist is en deze is verleend respectievelijk toegepast, dan wel een melding is gedaan;
 • b. het aanleggen of het laten aanleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de datacommunicatie, met uitzondering van:
  • 1. aardgastransportleidingen met een diameter van meer dan 4 inch en/of een druk van meer dan 40 bar;
  • 2. transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie met een diameter van meer dan 4 inch;
  • 3. hoogspanningsleidingen;
  • 4. buisleidingen voor het transport van water, afvalwater of stoom met een doorsnede van 1 m of meer en een lengte van 10 km of meer.