direct naar inhoud van 3.4 Gemeente
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

3.4 Gemeente

LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN, GEMEENTE BERKELLAND

Het landschapsontwikkelingsplan onderscheidt elf landschappenensembles. Deze zijn onderverdeeld in 'Op het plateau' (waar Rekken langs de Berkel onderdeel van uitmaakt), 'Eilanden in het nat' en 'Op het plat'. Ieder van de elf ensembles wordt beschreven aan de hand van hun verschijningsvorm en hun functionele karakteristiek. Daarnaast wordt er een indruk gegeven van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de actuele en toekomstige ontwikkeling van het landschap; de zogenaamde 'stuwende krachten'.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000_0015.jpg"

Ensemble 2. Rekken, entree van de Berkel tussen ruggen en veldontginningen

De stuwende krachten achter de ontwikkeling van Rekken:

• Regionale waterberging in en ten zuiden van de Berkel; kleine zones rond Koffijgoot en ten noordwesten van Rekken door waterschap, gemeente, GLTO en provincie.

• Natuurontwikkeling (EVZ) langs Koffijgoot, langs Berkel en gebied ten zuiden van Berkel naar Ramsbeek door provincie in samenwerking met DLG en natuurbeheerorganisaties.

• Herontwikkeling van instituutsterreinen en -gebouwen (Van Ouwenallervereniging).

• Extensiveringszone landbouw rond bosrijk gebied bij de Breken en tegen de noordgrens door DLG, GLTO, gebiedscommissie Reconstructie / heroriÎntatie door landbouwbedrijven.

NIUEWE NOABERS EN MODERNE MARKEN LANGS DE BERKEL: RUIMTELIJKE VISIE BUITENGEBIED BERKELLAND:STRUCTUURPLAN BUITENGEBIED BERKELLAND

In de Ruimtelijke Visie Buitengebied (RVB) wordt een visie op hoofdlijnen geformuleerd voor het buitengebied van de gemeente Berkelland. Deze visie is opgedeeld in een functioneel-ruimtelijke zonering, een ontwikkelingsstrategie en een streefbeeld.

In de visie wordt gesteld dat de gemeente Berkelland 'steureg vedan' verder bouwt aan een levend platteland door:

1. de belangrijke landschappelijke overgangen langs de Berkel als parels op te poetsen;

2. de identiteit te versterken van de elf moderne dorpsmarken en een boermarke, ieder met eigen karakteristiek uiterlijk;

3. te bouwen aan een netwerk van natuurlijke grenzen tussen de marken en daaraan de doorgaande recreatieve paden te koppelen;

4. daarbij in te spelen op de hedendaagse functiezonering en stuwende krachten. Die zijn voor iedere marke anders.

Elf eigentijdse landschaps-ensembles:

Rekken aan de Berkel

De terreinhoogte van de gemeente helt naar het westen af, iets dat goed te zien is aan de beken die in oost-westrichting lopen. Bij het in tweeën gespleten Rekken komt de Berkel het land binnen. Iets ten noorden van de beekdalzone van de Berkel ligt een afwisselend landschap met onverharde wegen, instituten, bossen en kampen.

Functiekaart Ruimtelijke visie Buitengebied Berkelland

De mogelijke functies die voor het plangebied van toepassing zijn, zijn:

• extensiveringsgebied;

• intensieve recreatie onder voorwaarden mogelijk, maatwerk;

• functie wonen en kleinschalige bedrijvigheid onder voorwaarden mogelijk.

Streefbeeld voor het buitengebied in 2020

Voor Rekken is dit: "bouw voort aan de bosrijke natuur en cultuur langs de Berkel". De Berkel stroomt vanaf Rekken door een open dal, waar hier en daar hermeanderingsprojecten en meidoornhagen het beeld hebben verrijkt en een wandeling langs de beek aantrekkelijker hebben gemaakt. Het kampenlandschap ten zuiden en noorden van Rekken heeft naast de agrarische bedrijven er enkele nieuwe landgoederen bij gekregen.

Structuurvisie buitengebied 2010 - 2025

Wonen werken & recreatie

- Recreatie onder voorwaarden

In het gebied is recreatie onder voorwaarden mogelijk, dit kan grootschalig recreatief medegebruik zijn als nieuwefunctie zowel als kleinschalig recreatief medegebruik. Voor kleinschalige recreatie geld het ‘ja-mits’principe: nieuwe ontwikkelingen worden gestimuleerd, mits de voorziening goed ingepast kan worden in het gebied.De aanwezige natuurwaarden in het gebied zijn aantrekkelijk voor recreatie. Hiervoor is maatwerk belangrijk om deze aanwezige waarden in het gebied behouden. Ook moet er toezicht worden gehouden dat de bestaande functies niet in hun ontwikkeling worden belemmerd.

- Mogelijk wonen/kleinschalige bedrijvigheid

Het behouden van de rust, de variatie en de kleinschaligheid van het woningaanbod is een van de uitgangspunten voor de toekomst van gemeente Berkelland. Ontwikkelingen in de samenleving zoals welvaart, individualisering, vergrijzing en gezinsverdunning hebben invloed op de woningbehoefte. Er is minder vraag naar appartementen en meer vraag naar grondgebonden woningen.

Ten aanzien van de woningbouw heeft de gemeente Berkelland tot 2020 de volgende ambities:

- Keuzemogelijkheden op de woningmarkt;

- Betaalbare woningen voor lagere inkomens;

- Voldoende aanbod aan welzijns- en zorgvoorzieningen in zelfgekozen omgeving;

- Duurzaam bouwen;

- Leefbare kernen en wijken met een goede ruimtelijke kwaliteit;

- Woningbouw met zo min mogelijk beslag op ruimte buiten bebouwde kom;

- Ruimte voor vernieuwende concepten.

Aan kleinschalige bedrijvigheid wordt veel waarde gehecht door de gemeente Berkelland. Verspreid liggend bedrijfsbestemmingen bieden doorgaans beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor kleinere bedrijven, maar bestaande gebouwen in het buitengebied bieden via het functieveranderingsbeleid ruimte voor diverse vormen van bedrijvigheid.

Landbouw & Water

- Extensivering

In het extensiveringsgebied zijn uitbreiding, hervestiging en nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet toegestaan op grond van het reconstructieplan.

DORP AAN DE RAND VAN HET LAND

Marke-werkboek voor de nieuwe noabers in het landschap van de moderne dorpsmarke Rekken. Onderdeel van het landschapsontwikkelingsplan voor Berkelland en uitwerking van de Ruimtelijke Visie Buitengebied Berkelland.

Voorgestelde werkwijze bij een projectidee of initiatief

Stap 1 neem het goede marke-werkboek.

Stap 2 bekijk in het uitvoeringsprogramma of er al projecten zijn die aansluiten bij het idee en bekijk hoe daarop verder kan worden aangesloten.

Stap 3 inventariseer de 'te beschermen waarden' op de kaarten in het marke-werkboek.

Stap 4 bepaal de grondslagen voor eventuele verevening aan de hand van doelen en mogelijkheden, zowel economisch als voor het landschap.

Stap 5 ontwerp samen met de betrokkenen nieuwe of herstelde landschapselementen met bouwpakket, uitwerkingskaarten en uitwerkingsbeschriijving.

Opgaven en doelen voor Rekken en omgeving die van toepassing zijn op het plangebied:

• Versterken van de leefbaarheid van kleine kernen, ondermeer door woonvormen voor jongeren en ouderen uit eigen dorp, bijvoorbeeld in vrijkomende agrarische bebouwing. In het algemeen dient de woonfunctie bij de bestaande kernen geconcentreerd te worden, waarbij met name historische bebouwingspatronen inspiratiebronnen kunnen zijn. Aandacht voor herontwikkeling instituut terreinen.

• Versterken van de natuur- en landschapswaarden, die karakteristiek zijn voor het deelgebied en eigen aan de bodem en waterhuishouding van de plek. Speciaal kan gezocht worden naar mogelijkheden om de bijzondere natuurwaarden van het agrarisch cultuurlandschap te versterken met struweel- en ruigeranden, weidevogelbeheer, etc.

• Versterken van de cultuurhistorische elementen in het (cultuur)landschap, zoals landweren, waterwerken in de Berkel, archeologische waarden, ontginningssporen, etc. Waarbij deze ook zichtbaar en beleefbaar moeten zijn.

• Landschappelijke inpassing van doorgaande wegen, bedrijven, boerderijen en andere gebouwen.

De dorpsmarke Rekken wordt ingedeeld in zes zones, ieder met een iets andere functionele karakteristiek. Voor het plangebied is dit:

Verwevingsgebied Van Ouwenaller: primaat bijzondere bestemmingen, natuur en recreatief medegebruik.

Laat de instituten voortbouwen aan dit werklandschap met lanen bossen en vijvers.

Het landschap kent een onregelmatig patroon van wegen en verkaveling met verspreide boerderijen, boomgroepen en bosjes. Op de dekzandruggen liggen (voormalige) instituten in een kampenlandschap met een landgoedachtige uitstraling, gekenmerkt door sterk beplante randen, lanen en bossen. In een fijnmazige verweving van beheerslandbouw, bos en natuurterrein, waterberging, wonen en ondernemen ontstaat een aantrekkelijk landschap. Recreatie vormt een belangrijk medegebruik. Zandpaden worden behouden of hersteld om de kleinschaligheid en het Achterhoekse karakter te benadrukken. In de veldontginningen kunnen onder invloed van waterberging en natuurontwikkeling nat broekbos en poelen komen. Kwartetten: Eigentijdse kampen en jonge ontginningen met elementen van Natuur langs rand van marke.

Nieuwe bebouwing in het buitengebied

Beoordeling van plannen voor bebouwing in het buitengebied is maatwerk en bovendien subjectief van aard. Hierbij spelen twee landschapsdoelen speerpunten een belangrijke rol:

• Een 'mooi', aantrekkelijk landschap

• Herkenbaar houden van het landschap met een Achterhoekse identiteit

Bij de beoordeling van de plannen spelen een zeven tal punten een rol:

1. Welke bebouwing is er in het omgevende landschap?

2. In hoeverre zijn er streekeigen kenmerken in het gebouw?

3. In hoeverre is de nieuwe bebouwing juist niet kenmerkend voor de Achterhoek?

4. Zijn er stijlkenmerken die iets proberen na te bootsen, maar dat juist heel stereotiep doen?

5. Let op de inrichting van het erf.

6. Positieve elementen: beplanting met streekeigen soorten.

7. Niet te glad en strak beheer.

Plan

Het beleid van de gemeente Berkelland biedt mogelijkheden voor de functie wonen in combinatie met bedrijvigheid. Deze ontwikkeling sluit aan bij het verder bouwen aan een levend platteland en voorziet in het versterken van de natuur- en landschapswaarden. De nieuwe bebouwing wordt goed in het landschap ingepast en door de verevening past het geheel in het landschap. De voorgenomen ontwikkeling is passend binnen het gemeentelijke beleid.