direct naar inhoud van 6.2 Bodem
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

6.2 Bodem

In het bestemmingsplan zal inzicht moeten worden gegeven in de verwachte bodemkwaliteit. Dit om het plan te kunnen beoordelen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de financiële haalbaarheid. Er is een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 voor een deel van het onderzoeksgebied uitgevoerd (verkennend bodemonderzoek, ARCADIS Nederland BV, rapportnummer B02033,000113,0120, 21 augustus 2009, zie Bijlage 4). Het gaat om zowel de nieuwbouwlocatie aan de Panovenweg als de bestaande panden van Rentray aan de Dr. Slotlaan/Van Ouwenallerlaan en omgeving te Rekken. Daarnaast is door AR CADIS een aanvullend milieukundig bodemonderzoek (B02033.000229.0100, 18 april 2011, zie Bijlage 5) uitgevoerd voor de verdachte locaties.

Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van de laswerkplaats aan de Dr. Slotlaan 21 een sterke verontreiniging met PAK aanwezig is aan de zuidzijde van de opstal. Uit het aanvullende bodemonderzoek is gebleken dat de PAK verontreiniging kleiner is dan 25 m3. Er is derhalve geen sprake van ernstige verontreiniging.

Ter plaatse van de voormalige wasserij en keuken aan de Panovenweg 30 is een matig verhoogde concentratie zink vastgesteld. Uit het aanvullend bodemonderzoek is gebleken dat deze verontreiniging kleiner is dan 25 m3 en dus geen ernstige verontreiniging is.

Bij de voormalige wasserij en keuken zijn veel puinhoudend materiaal, kooltjes en sintels aanwezig, met name op het terreindeel aan de achterzijde van het gebouw. In verband met de brand die begin jaren ‘60 heeft gewoed en het feit dat asbest in het pand verwerkt was, is het mogelijk dat de bodem hier verontreinigd is met asbest. Uit het aanvullend bodemonderzoek is gebleken dat de asbestconcentratie ruim beneden de norm ligt.

Ter plaatse van Dr. Slotlaan 9 is in het grondwater een matig verhoogde concentratie zink aangetoond. Er hebben hier geen activiteiten plaatsgevonden die de verhoging kunnen verklaren. In het aanvullend bodemonderzoek is deze locatie nogmaals onderzocht en nu wordt de interventiewaarde overschreden. Een natuurlijke oorsprong in verband met de landbouw wordt waarschijnlijk geacht. Er is voor dit perceel wel een gebruiksbeperking voor het oppompen van grondwater voor het besproeien van gewassen.

Ter plaatse van het maisveld aan de oostzijde van de panovenweg is de bariumconcentratie matig verhoogd. Een verhoogde bariumconcentratie is slechts in uitzonderlijke gevallen toe te schrijven aan antropogene bronnen. De verhoogde bariumconcentratie wordt niet als een verontreiniging beschouwd op deze locatie.

Op de overige terreindelen vormt de bodemkwaliteit nergens een belemmering voor een bestemmingsplanherziening. De grond is op deze locaties geschikt voor alle vormen van bodemgebruik.

De verontreinigingen zijn geconstateerd op locaties van bestaande bebouwing aan de westzijde van de Panovenweg. De panden waarbij verontreiniging is aangetroffen worden gesloopt. Indien op deze locaties grond moet worden afgevoerd, kan deze niet zonder meer elders gebruikt worden. De regels van het Besluit Bodemkwaliteit zijn van toepassing.