direct naar inhoud van 6.3 Archeologie/Cultuurhistorie
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

6.3 Archeologie/Cultuurhistorie

Door de ondertekening van het Verdrag van Malta (Valletta, 1992) heeft Nederland zich verplicht tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologische erfgoed waar mogelijk te behouden. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet derhalve onderzocht worden, of sprake is van archeologische waarden. Als archeologische waarden aanwezig zijn, zal moeten worden bepaald hoe hier mee wordt omgegaan. Artikel 5 van het Verdrag van Malta bepaalt dat de ondertekende landen streven naar een regeling waarbij archeologische belangen tijdig worden meegenomen bij het ruimtelijke ordeningsbeleid.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000_0020.jpg"

Het archeologisch erfgoed is één van de maatschappelijke aspecten die "gewogen" wordt bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en het ontwerpen van een nieuw bestemmingsplan. Bij een lage verwachtingswaarde, is er geen noodzakelijk vervolg en zijn er geen bezwaren voor nieuwbouw. Indien blijkt dat op de projectlocatie een middelhoge of hoge verwachtingswaarde rust, dan zal een nadere onderbouwing moeten worden gegeven. Wanneer sprake is van een zekere verwachtingswaarde (trefkans), dan zal bij graafwerkzaamheden rekening moeten worden gehouden met eventuele archeologische resten.

Het plan voorziet in het bebouwen van terreindelen die nu nog niet zijn bebouwd. Bij graafwerkzaamheden kunnen archeologische resten zichtbaar worden die beschermd zijn. Er zijn tijdens het verkennende en karterende booronderzoek, zie Bijlage 6, geen archeologische indicatoren aangetroffen. Bij enkele boringen is een intacte B-horizont aanwezig. De E-horizont is hier niet meer aanwezig en waarschijnlijk opgenomen in de bouwvoor. Karterende boringen om de locaties met de intacte B-horizont laten een verstoord bodemprofiel zien. De boringen met een intacte bodem liggen dus geïsoleerd in een verstoorde bodem. Omdat de bodem verstoord is wordt er vanuit gegaan dat eventueel aanwezige archeologische waarden eveneens verstoord zijn.

Het plangebied wordt niet behoudenswaardig geacht. Er wordt aanbevolen geen nader onderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven. Er is wel een zorgplicht. Dat betekent dat bij graafwerkzaamheden rekening moet worden gehouden met eventuele archeologische resten. Indien archeologische resten worden aangetroffen dient het bevoegd gezag, de gemeente Berkelland, te worden ingelicht.