direct naar inhoud van 6.6 Geluid
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

6.6 Geluid

De mate waarin het geluid milieugevoelige functies mag belasten is geregeld in verschillende wetten en regelingen. Afhankelijk van de bron en regeling gelden er normen voor geluidsgevoelige functies. Om te bepalen of voldaan wordt aan de gestelde (wettelijke) eisen is vaak onderzoek nodig. De ontwikkeling die het bestemmingsplan toelaat zal gemotiveerd dienen te worden vanuit de onderzoeksresultaten en de kenmerken van de specifieke situatie. Hierna volgt een omschrijving en onderbouwing van de akoestische situatie in het plangebied.

In de omgeving van het ontwikkelingsgebied bevinden zich weinig activiteiten die de geluidskwaliteit negatief kunnen beïnvloeden.

Bedrijven

Er bevinden zich nabij het ontwikkelingsgebied geen bedrijven die de geluidskwaliteit negatief kunnen beinvloeden. Er zijn dan ook geen beperkingen vanuit geluid door bedrijven te verwachten.

Wegverkeer

De belangrijkste infrastructuur met mogelijke invloed op de milieukwaliteit is de Panovenweg. Deze weg heeft een onderzoeks(geluids)zone van 200 meter. De onderzoekslocatie bevindt zich binnen deze zone. Voor ontwikkeling van geluidsgevoelige functies binnen deze zone wordt meestal een akoestisch onderzoek geëist. De verkeersintensiteit op deze weg is echter zeer laag. Daarbij komt dat de toegestane snelheid van 50 kilometer laag is. Er zijn voorzieningen (drempels) aangelegd die snelheidverlagend zijn.

De onderzoekslocatie bevindt zich op 90 meter van de Panovenweg. Door de lage verkeersintensiteiten en lage snelheid is het aannemelijk dat de geluidsbelasting binnen de onderzoekslocatie als gevolg van het verkeer over de Panovenweg lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Er zijn dan ook geen beperkingen te verwachten van geluid door het wegverkeer. Een akoestisch onderzoek lijkt niet noodzakelijk. Het is echter mogelijk dat de gemeente Berkelland toch een akoestisch onderzoek wenst.

Rentray Rekken wordt gerekend tot gezondheids- en welzijnszorg in 'Bedrijven en milieuzonering' van het VNG. De grootste afstand qua geluid is 30 meter. De afstand tussen het dichtbijzijnde huis is ruim meer dan 30 meter. Daarom zal de instelling niet te veel geluidsoverlast veroorzaken.

De geluidsbelasting in het gebied levert naar verwachting geen beperkingen op voor de gewenste ontwikkelingen. De ontwikkeling lijkt te voldoen aan de wettelijke geluidseisen en eisen van een goede ruimtelijke ordening.