direct naar inhoud van 6.5 Externe veiligheid
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

6.5 Externe veiligheid

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van risico's bij onder meer de productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten kunnen beperkingen opleggen aan de omgeving. Door maatregelen kan de noodzakelijk aan te houden afstand tussen een risicovolle activiteit en een voor risico gevoelig object worden verkleind.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten risico's: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het groepsrisico kijkt naar het aantal mensen dat kan overlijden als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. De kans op een ongeluk met veel slachtoffers moet expliciet worden afgewogen en verantwoord. Het plaatsgebonden risico is een maat voor een minimum beschermingsniveau. Dit wordt aangegeven met een contour waarbinnen beperkingen gelden voor zogenoemde (beperkt) kwetsbare objecten. Verder zijn er beperkingen en specifieke eisen gericht op zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

Bij zelfredzaamheid gaat het erom in welke mate mensen zich zelf in veiligheid kunnen brengen. Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden om bij een eventuele calamiteit de locatie te bereiken en de gevolgen te beperken.

Het plan voorziet in het ontwikkelen van risicogevoelige objecten. Een inrichting is met name vanwege de concentratie van bewoners en beslotenheid extra gevoelig. In geval van een calamiteit zal er mogelijk een zekere beperking zijn in de zelfredzaamheid.

In de omgeving van het projectgebied bevinden zich geen risicovolle activiteiten. Er zijn ook geen wegen die behoren tot de routering gevaarlijke stoffen. Om te voorkomen dat kabels en leidingen worden geraakt, dient bij grondwerkzaamheden gekeken te worden naar de aanwezigheid van deze kabels of leidingen.

Er lijken geen belemmeringen te zijn vanuit de eisen aan de externe veiligheid.