direct naar inhoud van 8.3 Resultaten vooroverleg
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

8.3 Resultaten vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 Bro dient de gemeente bij de voorbereiding van het bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welk in het plan in het geding zijn.

Het plan is in het kader van vooroverleg gestuurd naar:

1. Provincie Gelderland

2. Stadt Vreden

3. Waterschap Rijn en IJ ssel

4. Waterbedrijf Vitens

5. Gemeente Haaksbergen

6. VROM -inspectie Regio Oost

7. NUON

8. KPN Telecom

1. Provincie Gelderland

De provincie kan met het plan instemmen. Ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur merkt de provincie op dat aanbevolen is om nader onderzoek te doen naar de leefomgeving van vleermuizen. De vraag is of dat nader onderzoek al is uitgevoerd en welke eventuele maatregelen worden genomen.

Reactie

Het nader onderzoek is nog niet uitgevoerd. Het nog uit te voeren onderzoek heeft met name betrekking op de te slopen panden. Omdat niet alle panden op korte termijn gesloopt worden is het niet nodig het onderzoek meteen uit te voeren. Uiteraard zal alvorens daadwerkelijk tot sloop overgegaan wordt het nader onderzoek zijn uitgevoerd. Wanneer vervolgens maatregelen nodig zijn, zullen deze genomen worden.

2. Stadt Vreden

De Stadt Vreden is bang dat de planherziening negatieve gevolgen heeft voor het bedrijf van de familie Michaelis in Wennewick. Het bedrijf moet zich verder kunnen ontwikkelen. Verder is het van belang dat de veiligheid gegarandeerd is. Daarnaast wil men geïnformeerd worden over het verdere planproces.

Reactie.

De door de Stadt Vreden gemaakte opmerkingen zijn ook in de inspraakreactie van de familie Michaelis beschreven. In onze reactie daarop geven wij aan dat het bedrijf van Michaelis en eventuele toekomstige uitbreidingen daarvan, niet wordt belemmert door het ter inzage gelegde voorontwerp. Nu de begrenzing van het plangebied in het ontwerp is opgeschoven in westelijke richting, waardoor de afstand tot het bedrijf groter is geworden, is van een belemmering geen sprake. Voor wat betreft de veiligheid merken wij op dat het terrein van Rentray en Trajectum van een niet overklimbaar hek wordt voorzien. Feit is dat er in de afgelopen tientallen jaren al een inrichting aanwezig was op het terrein. Het aantal plaatsen neemt niet toe. Zowel Rentray als Trajectum willen een goede communicatie met de buurt en overlast zoveel mogelijk voorkomen. Mocht er toch overlast zijn, dit is immers nooit helemaal uit te sluiten, dan is snel ingrijpen van belang. Goede communicatie is daarbij een voorwaarde. De Stadt Vreden zal geïnformeerd worden over het verdere planproces.

3. Waterschap Rijn en Ijssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft geen op- en/of aanmerkingen.

4. Waterbedrijf Vitens

Waterbedrijf Vitens heeft enkele leidingen in het plangebied liggen. Tekeningen zijn bijgevoegd. Wanneer bij de uitvoering van plannen aanpassingen nodig zijn dan moet zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met Vitens.

5. Gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen heeft een ontvangstbevestiging gestuurd, maar geen inhoudelijke reactie.

6. VROM -Inspectie Regioafdeling Oost

Het plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.

7 en 8. Nuon en KPN Telecom

De NUON en KPN Telecom (7 en 8) hebben niet gereageerd.