direct naar inhoud van 9.2 Planopzet
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

9.2 Planopzet

9.2.1 Algemeen

Voorliggend bestemmingsplan bestaat uit planregels, een verbeelding en gaat vergezeld van een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt de bestemming van de grond aangewezen, in de planregels worden de bij de bestemming behorende regels voor het gebruik van de grond gegeven.

De toelichting maakt juridisch geen deel uit van het bestemmingsplan en heeft daarmee een andere status dan de planregels en de verbeelding. De toelichting van dit bestemmingsplan biedt ondermeer inzicht in de huidige situatie, de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ontwikkeling.

De planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels.

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels.

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels.

Hoofdstuk 4 bevat de overgangs- en slotregels, hierin is het overgangsrecht en de titel van het bestemmingsplan opgenomen.

9.2.2 Inleidende regels

De artikelen 1 en 2 bevatten begripsomschrijvingen respectievelijk regels omtrent de wijze van meten.

9.2.3 Bestemmingsregels

De bestemmingsregels kennen een standaard opbouw met daarin, voor zover van toepassing, de volgende leden:

- Bestemmingsomschrijving;

- Bouwregels;

- Nadere eisen;

- Ontheffing van de bouwregels;

- Specifieke gebruiksregels;

- Ontheffing van de gebruiksregels;

- Aanlegvergunning;

- Sloopvergunning;

- Wijzigingsbevoegdheid.

Toelichting op de in dit bestemmingsplan opgenomen bestemmingen:

Agrarisch met waarden - Landschapswaarden: Artikel 3

De voor Agrarisch met Waarden - Landschapswaarden aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarisch gebruik en tevens wordt de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek bewaakt.

Bos: Artikel 4

De voor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor bos. Deze gronden liggen op het terrein van het Technozorg gebouw en ten westen van het nieuwe terrein.

Groen: Artikel 5

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor groen, bermen, beplanting en plantsoenen en water, waterhuishouding en waterberging, maar ook voor parkeren in het groen.

Maatschappelijk: Artikel 6

De bestemming Maatschappelijk is in dit bestemmingsplan opgenomen voor de gronden die bestemd zijn voor maatschappelijk hulpverlening door de gesloten en open behandeling in bijvoorbeeld een justitiƫle inrichting en onderwijs.

Wonen: Artikel 7

Deze bestemming betreft de verschillende woningen binnen het plangebied. Het betreft hier het hoofdgebouw en eventueel aangebouwde en/of vrijstaande bijgebouwen. Op enkele percelen zijn aan-huis-verbonden beroep, bedrijfsmatige activiteiten aan huis en bedrijven mogelijk, ondergeschikt aan de woning. De bedrijven die mogelijk zijn staan genoemd in een Bijlage 1 van de regels.

9.2.4 Algemene regels

In het hoofdstuk algemene regels worden, voor zover van toepassing, de algemene en aanvullende regels opgenomen. In dit bestemmingsplan worden de algemene regels beperkt tot de Anti-dubbeltelbepaling, de algemene ontheffingen en de uitsluiting seksinrichtingen.

9.2.5 Overgangs- en slotregels

Tenslotte zijn in het laatste hoofdstuk van de voorschriften de overgangs- en slotbepalingen opgenomen. Ook deze bepalingen hebben een algemeen karakter en zijn op het gehele plangebied van toepassing.

Artikel 12: Overgangsregels

Het overgangsrecht ziet toe op bouwwerken die ooit met een bouwvergunning of een melding zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar dat nu, vanwege een bestemmings- of beleidswijziging onder het overgangsrecht zijn gebracht. Ook tientallen jaren aanwezige bouwwerken, die niet met een vergunning zijn gebouwd, of langdurig aanwezig gebruik worden met het overgangsrecht beschermd. Het overgangsrecht is er op gericht dat deze bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het gebruik ervan wordt beƫindigd, zodat de situatie in overeenstemming geraakt met de gegeven bestemming.

Artikel 13: Slotregel

Hier staat de benaming van het bestemmingsplan vermeld.