direct naar inhoud van 5.2 Woonbebouwing
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

5.2 Woonbebouwing

Aan iedere woning binnen het plangebied is een woonbestemming toegekend die is afgestemd op de verschijningsvorm. Te onderscheiden zijn vrijstaande, halfvrijstaande en aaneengebouwde huizen. Hieraan is steeds de bestemming "Wonen" toegekend. De goothoogte en nokhoogte is voor alle woningen 6 meter, respectievelijk 10 meter. Uitzonderingen zijn op de verbeelding (plankaart) weergegeven. Voor bijgebouwen geldt dat bij iedere woning een bepaalde oppervlakte bijgebouwen is toegestaan. Dit is maximaal 100 m2.Onder bijgebouwen worden begrepen vrijstaande bijgebouwen, aanbouwen en uitbouwen (aangebouwde bijgebouwen).

Naast de woonfunctie is ook de uitoefening van bepaalde beroepen aan huis mogelijk. Dit zijn beroepen, die door hun aard aanvaardbaar zijn binnen het woonmilieu en waarvan wordt aangenomen dat daarvan geen negatieve invloed uitgaat. De woonfunctie moet hoofdzaak blijven. Ook de uiterlijke kenmerken van de woonsfeer van het betreffende perceel, zoals dat tot uitdrukking komt in de gevelindeling, tuinaanleg en -gebruik, moet zoveel mogelijk behouden blijven.

De delen van het woongebied die uit stedenbouwkundige overwegingen onbebouwd moeten blijven zijn tot "Tuin" bestemd. Het betreft in vrijwel alle gevallen de voortuinen en soms ook zijtuinen.