direct naar inhoud van 8.3 Inspraak
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

8.3 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 13 april 2011 tot en met 24 mei 2011 ter inzage gelegen. Op 20 april 2011 is een inloopavond gehouden. Tijdens deze periode is één schriftelijke reactie ingediend. Er zijn geen mondelinge reacties ingediend.

De NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats) van de indiener van de reactie zijn in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens niet beschikbaar.

8.3.1 Mondelinge reacties

Geen

8.3.2 Schriftelijke reactie

Indiener 1.

Samenvatting reactie

De reactie is gericht tegen het handhaven van de bestemming “detailhandel” voor het perceel Borculoseweg 1 - hoek Wolinkweg (voormalige Sparsupermarkt). Het aantal inwoners van de kern Haarlo is niet meer rendabel voor een kleine buurtsuper. Ook andere vormen van detailhandel lijken in een kleine kern als Haarlo niet haalbaar / rendabel. Indiener wijst op de noodzaak van woningbouw op deze locatie voor het waarborgen van de leefbaarheid van het dorp.

Beoordeling reactie

“Haarlo Dorp 2011” is een conserverend bestemmingsplan. Nieuwe woningbouw op deze plek is een ontwikkeling. Ontwikkelingslocaties worden alleen meegenomen als zij de hele planologische procedure hebben doorlopen. Dat is niet het geval. De bestemming “detailhandel” wordt dus gehandhaafd.

Als er tijdens de planperiode een concreet plan voor deze locatie wordt ontwikkeld kan worden overwogen daarvoor een partiële bestemmingsplanherziening te volgen.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan

Nee.

8.3.3 Ambtshalve wijzigingen
  • 1. De archeologische waarderingsaanduidingen op de verbeeldingen en legenda's moet worden aangepast, zodanig, dat de hoogste verwachtingswaarde de meeste kruisjes krijgt.
  • 2. De dubbele archeologiearceringen aan de zuidkant van het plan schrappen.
  • 3. Bij Scholtenweg 7 aanduiding "dh" aanpassen.
  • 4. Toelichting aanpassen met aangegeven wijzigingen van tekstuele aard.
  • 5. Regels aanpassen aan de tekst van Handboek 11.3 van juli 2011 conform de bijlage.
  • 6. Verbeelding met legenda aanpassen zoals in de bijgevoegde tekening is aangegeven.

maart 2012.