direct naar inhoud van Artikel 9 Wonen - Landhuis
Plan: Buitengebied, Landgoed Oldenhorst Ruurlo 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20110027-1000

Artikel 9 Wonen - Landhuis

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Landhuis aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in woonhuizen in de zin van landhuizen alsmede voor:
 • b. aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;
 • c. bed & breakfast (bestaande uit maximaal vier slaapkamers en één gemeenschappelijke huiskamer met een maximale oppervlakte van 30 m2 per kamer) binnen het hoofdgebouw;
 • d. hobbymatig houden van dieren;
 • e. terras, tuinen en erven;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen in de vorm van erfbeplanting;
 • h. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
 • i. het behoud, het beheer of het herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden, zoals deze tot uitdrukking komen in de aanwezige hoogopgaande (bos-)beplantingen;
 • j. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals water en waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

met daarbijbehorende gebouwen, bijbehorende bouwwerken, bouwwerken, geen gebouw zijnde, tuinen en erven.

9.2 Bouwregels

Op de tot Wonen - Landhuis bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

9.2.1 Hoofdgebouwen in casu woonhuizen

Voor hoofdgebouwen in casu woonhuizen gelden de volgende regels:

 • a. per bestemmingsvlak mag niet meer dan één landhuis worden gebouwd;
 • b. het hoofdgebouw is uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
 • c. de inhoud mag niet meer bedragen dan 2250 m3, exclusief de inhoud van kelders voor zover deze zijn gelegen onder een gebouw en deze van buiten niet toegankelijk is;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,50 m;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11,50 m;
 • f. de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen.

9.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 150 m2;
 • b. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 8 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte 15% lager dient te zijn dan de woning, met een minimum van 1 m;
 • d. de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen;

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van perceels- en erfscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag niet meer dan 5 m bedragen.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het beginsel van bebouwingsconcentratie;
 • b. het bebouwingsbeeld;
 • c. de landschappelijke inpassing;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de verkeersveiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
9.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. 9.1 ten behoeve van een hobbymatige paardenbak, met dien verstande dat:
  • 1. de afstand tot woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 meter;
  • 2. de oppervlakte van een paardenbak niet meer bedraagt dan 1.200 m2 .
9.4.1 Afwegingskader

Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij betrokken worden:

 • a. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of van eigenaren van de aanliggende gronden kunnen worden geschaad;
 • b. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het gebied van milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;
 • c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • d. de mate waarin de verkeerssituatie wordt beïnvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor de infrastructuur.
9.5 Specifieke gebruiksregels
9.5.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik als bedoeld in Artikel 16 wordt in ieder geval gerekend het gebruik van kampeermiddelen, bijbehorende bouwwerken, gastenverblijven en recreatiewoningen voor permanente bewoning of als tweede woning.

9.5.2 Toegestaan gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik als bedoeld in Artikel 16 wordt in ieder geval niet gerekend:

 • a. het gebruik van ruimten binnen de woning of in de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. niet meer dan 35% van het vloeroppervlakte van de woning en de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep;
  • 2. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 3. detailhandel is niet toegestaan.
9.6 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. 9.1 juncto 1.56 (begripsomschrijving woning) voor de huisvesting van twee huishoudens ten behoeve van inwoning, met dien verstande dat dit niet mag leiden tot twee afzonderlijke woningen;
 • b. 9.1 ten behoeve van een hobbymatige paardenbak, met dien verstande dat:
  • 1. de afstand tot woningen van derden niet minder bedraagt dan 50 meter;
  • 2. de oppervlakte van een paardenbak niet meer bedraagt dan 1.200 m2;
 • c. 9.5.1 ten behoeve van het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:
  • 1. er sprake is van mantelzorg en een indicatie voor mantelzorg is afgegeven;
  • 2. er niet meer dan 80 m2 aan bestaande bijbehorende bouwwerken in gebruik wordt genomen als afhankelijke woonruimte;
  • 3. er geen sprake is van nieuwbouw ten behoeve van de afhankelijke woonruimte;
  • 4. het bijgebouw een ruimtelijke eenheid vormt met de woning;
  • 5. het gebruik van een bijgebouw als afhankelijke woonruimte niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de omgeving;
  • 6. de afwijking en derhalve het gebruik van het bijbehorende bouwwerken als afhankelijke woonruimte dient te worden beëindigd als de mantelzorgsituatie is komen te vervallen.
9.6.1 Afwegingskader

Bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheden in dit plan vindt een evenredige belangenafweging plaats waarbij betrokken worden:

 • a. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of van eigenaren van de aanliggende gronden kunnen worden geschaad;
 • b. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de toelaatbaarheid op het gebied van milieu, externe veiligheid, waterhuishouding, ecologie en archeologie;
 • c. de mate waarin de landschappelijke inpasbaarheid is aangetoond;
 • d. de mate waarin de verkeerssituatie wordt beïnvloed, waaronder begrepen de gevolgen voor de infrastructuur.