Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen, straten, pleinen en voet- en fietspaden;
 2. markten;
 3. parkeervoorzieningen, waaronder ook garageboxen;
 4. picknickplaatsen;
met daarbijbehorende:
 1. gebouwen, alleen in de vorm van garageboxen;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 3. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 4. fietsenstallingen;
 5. ondergrondse afvalvoorzieningen;
 6. bermen;
 7. groenvoorzieningen;
 8. speelvoorzieningen;
 9. water;
 10. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 11. doeleinden van openbaar nut.
6.2 Bouwregels
Op de voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.
6.2.1 Gebouwen
Voor een gebouw gelden de volgende regels:
 1. een gebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 3. de bouwhoogte mag maximaal 5 m bedragen;
 4. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 6 m bedragen;
 2. in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 8 m bedragen.