Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

3.6 Beeldkwaliteitsplan

 
De kern Gelselaar wordt aangewezen als beschermd gezicht. Voor het gehele gebied van dit beschermd gezicht geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie'. Het zwaartepunt van dat beschermd gezicht ligt in de kern Gelselaar waarvoor inmiddels het onherroepelijke bestemmingsplan 'Gelselaar, Dorp 2010' geldt. De met dat beschermd gezicht samenhangende belangen zijn gewaarborgd door voornoemde dubbelbestemming en het 'Beeldkwaliteitsplan beschermd dorpsgezicht Gelselaar gemeente Berkelland'.
 
Het bestemmingsplan 'Gelselaar Van Bevervoordestraat 20 2012' is een partiële herziening van 'Gelselaar Dorp 2010'. De dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' uit 'Gelselaar Dorp 2010' geldt ongewijzigd in 'Gelselaar Van Bevervoordestraat 20 2012'. Het nieuwe plangebied moet ook waarborgen van beeldkwaliteit bieden. 
 
Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld om een kader te bieden waarbinnen stedenbouwkundige en architectonische veranderingen van de bebouwing, de erfinrichting en de inrichting van de openbare ruimte mogelijk zijn. Het beeldkwaliteitsplan biedt het kader om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, te stimuleren en te verbeteren. Voor Gelselaar is een beeldkwaliteitsplan gemaakt om bescherming te bieden aan het cultuurhistorische waardevolle karakter van Gelselaar. En dat beeldkwaliteitsplan stelt het waardevolle karakter als uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen en geldt als basis voor de gestelde criteria voor de ontwikkelingen in het plan Van Bevervoordestraat 20.  
 
Beeldkwaliteitsgebieden Gelselaar.
 
In het beeldkwaliteitsplan valt de huidige bedrijfswoning aan de Van Bevervoordestraat 20 in het deelgebied ‘De Linten’. Het te ontwikkelen gebied (achter deze woning) met de voormalige agrarische gebouwen valt in het gebied ‘Boerenerven buiten de dorpskom’. Deze verdeling lijkt op basis van de bestaande agrarische gebouwen logisch, maar de huidige bebouwing en het perceel zijn één geheel met de bestaande woning Van Bevervoordestraat 20. Het gehele perceel zou dus onderdeel moeten uitmaken van de dorpskern en het lint aan de Van Bevervoordestraat. Door de locatie te herstellen (transformeren) en de grote bedrijfsgebouwen te vervangen door kleinschalige woningen, sluit de bebouwing aan op de individuele bouw van het Teeuwland en De Linten van de Van Bevervoordestraat en de Diepenheimseweg. Het overnemen van de toetsingscriteria ‘Boerenerven buiten de dorpskom’ voor het te ontwikkelen gebied is niet logisch. Deze criteria zijn specifiek opgesteld om de karakteristiek van voornamelijk boerenerven te behouden en te handhaven. En het gaat hier om een transformatie van de locatie. De locatie wordt verdicht met woningen en heeft geen boerenerfkarakter. Wel wordt het agrarische karakter van Gelselaar gerespecteerd en als uitgangspunt meegenomen. De opgestelde criteria voor ‘De Linten’ komen wel overeen met de nieuwe situatie. Langs de linten ligt vooral bebouwing van het boerderijtype. Daarnaast is het lint in de loop der jaren verder verdicht met andere (half)vrijstaande bebouwing al dan niet afgeleid van het boerderijtype. De criteria zijn opgesteld op basis van aanwezige karakteristieke (agrarische) bebouwing en later toegevoegde bebouwing. Op het perceel Van Bevervoordestraat 20 is sprake van een soortgelijke situatie. Hier wordt ook bebouwing toegevoegd.
 
Het 'Beeldkwaliteitsplan beschermd dorpsgezicht Gelselaar gemeente Berkelland' is vastgesteld op 5 april 2011 en geldt als welstandsnota. De nieuwe bebouwing in dit plan Van Bevervoordestraat 20, moet voldoen aan de daarin gestelde toetsingscriteria ‘De Linten’.