Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

4.5 Gemeentelijk en regionaal beleid

           
4.5.1 Woonvisie Berkelland 2008
 
Na de herindeling in 2005 heeft de gemeenteraad van Berkelland op 15 april 2008 de eerste woonvisie Berkelland 2007-2020 vastgesteld. Het beleid in de woonvisie richtte zich toen op:
 • keuzemogelijkheden op de woningmarkt;
 • betaalbare woningen voor lage inkomens;
 • voldoende welzijns- en zorgaanbod;
 • duurzaam bouwen, leefbaarheid, ruimtebeslag en vernieuwende concepten;
 • organiserend vermogen: uitvoering van beleid.
 
De kern Gelselaar valt onder de kleine kernen in het buitengebied. Voor de kleine kernen wordt in de Woonvisie de volgende koers ingezet:
 • maatwerk in verband met de kleine schaal van de kernen;
 • woningen realiseren voor jongeren en ouderen;
 • betaalbare huurwoningen en goedkope koopwoningen realiseren.
 
De opgave voor de toekomst ligt vooral op de accentverschuiving in het bouwprogramma:
 • bouwprogramma in kleine kernen ophogen, in nauwe samenspraak met het Dorpsbelangenverenigingen;
 • meer goedkope koopwoningen.
4.5.2 Demografische ontwikkelingen leiden tot bijstellen woonbeleid
 
Het gemeentelijk woonbeleid houdt rekening met de demografische ontwikkelingen. De ontwikkelingen geven sinds 2009 steeds duidelijker aan, dat de bevolking van Berkelland sterk gaat afnemen. Op grond daarvan daalt de behoefte aan nieuwe woningen ook sterk en zijn veel minder extra nieuwe woningen nodig. In 2010 en 2011 krijgt het nieuwe woonbeleid vorm.
4.5.3 Instroom nieuwe woningbouwplannen stoppen
 
De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2010 besloten geen medewerking meer te verlenen aan nieuwe woningbouwplannen die niet passen in een bestemmingsplan en die leiden tot extra woningen. Ook zijn de mogelijkheden voor functieverandering naar wonen in het buitengebied fors beperkt. Zo werd de instroom van nieuwe woningbouwplannen gestopt, vooruitlopend op de vaststelling van de regionale woonvisie.
4.5.4 Regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020
 
De gemeenteraad heeft 25 januari 2011 ingestemd met de regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'. De Regio Achterhoek heeft te maken met bevolkingsdaling en krijgt na 2020 ook te maken met een daling van het aantal huishoudens. Om wat betreft het wonen goed voorbereid te zijn op de gevolgen van deze 'krimp' van deze regio, is de regionale woonvisie gemaakt. Centraal hierin staan de afspraken over de toevoeging van extra woningen aan de woningvoorraad over de zeven gemeenten. In die regionale woonvisie zijn de woningbouwplannen voor de periode 2010-2020 regionaal en lokaal fors naar beneden bijgesteld. Op basis van de regionale woonvisie is er in Berkelland ruimte om 635 extra woningen toe te voegen aan de woningvoorraad in de periode 2010-2020. Er is een forse inspanning nodig om het aantal harde en zachte woningbouwplannen van circa 1.850 extra woningen terug te brengen.
 
De gemeenteraad heeft 26 juni 2011 de aanpak voor het verminderen van het aantal woningbouwplannen vastgesteld. De aanpak is gericht op:
 • Woningbouwplannen die niet doorgaan of wijzigen;
 • Het zeer beperkt gebruiken van zoekzones voor woningbouw;
 • Latente plancapaciteit voor woningbouw ongedaan maken.
 
De forse daling van het aantal nog te bouwen woningen vraagt om een zeer secure afweging op kwaliteit en plaats voor de woning die nog wel gebouwd worden. Bij deze afweging houden wij rekening met de volgende uitgangspunten:
 • Het streven naar een evenredige verdeling van de resterende woningcapaciteit over de kernen en buitengebied op basis van de huidige woningvoorraad. Hierdoor is er in elke kern en buitengebied nog ruimte voor een beperkte toevoeging van extra woningen. Er is daarbij niet gekeken naar de al gerealiseerde woningbouw in afgelopen jaren.
 • Het is belangrijk dat herstructurering en transformatie van bestaande woningen zoveel mogelijk doorgaan. Hiermee wordt vaak een kwalitatieve verbetering gerealiseerd van de bestaande woningvoorraad veelal zonder toevoeging van extra woningen.
 • Gekeken wordt naar aspecten van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en maatschappelijke factoren. De 'juiste woning op de juiste plek' met accent op inbreidingen nabij het centrum en invalswegen. Of als woningbouwplannen extra betekenis hebben vanwege aspecten van bijvoorbeeld cultuurhistorie, milieu of leefbaarheid.
 • Gekeken wordt naar de woningmarkt en de mogelijkheden in overleg met de betrokken partijen tot bijstelling van de plannen te komen.
Deze uitgangspunten worden gehanteerd bij het overleg en afstemming met de betrokken marktpartijen. Deze aanpak resulteert in een gelijke benadering van eigen gemeentelijke locaties en van locaties van marktpartijen.
4.5.5 Aantrekkelijke woningvoorraad
 
Berkelland streeft naar een aantrekkelijke woningvoorraad, waarbij het aantal woningen past bij de vraag en jong en oud comfortabel wonen. Een goede mix van woonmogelijkheden voor jong en oud vraagt steeds meer om aanpassing van de bestaande woningvoorraad door sloop- en nieuwbouw en aanpassingen aan de bestaande woningen. Maar ook door het verduurzamen van woningen kunnen betaalbaarheid, comfort en gezondheid toenemen. In de programmabegroting zijn deze woondoelen uitgewerkt en maatregelen benoemd om dit te bereiken. De maatregelen richten zich op:
 • Woningbouwambities regionaal afstemmen op basis van lokale voortgangsrapportages en regionale monitor;
 • Het aantal woningbouwplannen naar beneden bijstellen;
 • Het aanpassen van woonbestemmingen door herzien van de woonbestemming in een andere;
 • Aanscherpen van het intrekbeleid voor vergunningen van woningen, waarvan de uitvoering niet start of wordt afgerond;
 • Afhandelen van lopende aanvragen voor functieverandering in het buitengebied;
 • Ongedaan maken van latente plancapaciteit voor woningbouw;
 • Regionaal onderzoek naar een financieel arrangement.
4.5.6 Structuurvisie Berkelland 2025
 
Op 26 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Berkelland 2025 vastgesteld. Deze structuurvisie geeft richting aan het ruimtelijke, economische en maatschappelijke beleid van de gemeente. Ruimtelijke en economische vraagstukken zijn de basis voor deze visie. Deze Structuurvisie is het vertrekpunt voor het verdere beleid van Berkelland voor de toekomst.
De Structuurvisie Berkelland 2025 is een visie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en gaat over het gehele gemeentelijke grondgebied. De structuurvisie heeft ook een relatie met de manier waarop het ruimtelijk beleid zijn uitwerking krijgt. Om die reden gaat deze Structuurvisie ook in op de uitvoering en de inzet van uitvoeringsinstrumenten die in de Wro zijn genoemd.
 
Algemeen
In de komende periode krijgt de gemeente naar verwachting te maken met een daling van het aantal inwoners, maar ook met een stijging van het aantal huishoudens. De gevolgen van bevolkingsafname zullen het meest voelbaar zijn op het ruimtelijke vlak. Uitgangspunt is dat mensen in Berkelland blijvend prettig moeten kunnen wonen, een baan hebben, zichzelf kunnen ontplooien, kunnen recreëren en ook de ondersteuning en verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben.
 
Het behouden van de rust, de variatie en de kleinschaligheid van het woningaanbod is een uitgangspunt voor de gemeente. Berkelland is een gemeente waar diverse vormen van ruimtegebruik naast elkaar voorkomen. De vier hoofdkernen hebben daarbij ieder hun eigen kwaliteiten. Deze kwaliteiten moeten verder worden versterkt. De ambitie ‘woningbouw met zo min mogelijk beslag op ruimte buiten de bebouwde kom’ betekent dat inbreiden zoveel mogelijk voor uitbreiden gaat. Inbreiden mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van bestaande wijken. Specifiek voor de ambitie ‘leefbare kernen en wijken’ geldt dat Berkelland streeft naar leefbare wijken en kernen met een gedifferentieerde woningvoorraad en bevolking. Woningbouw wordt geconcentreerd in de vier hoofdkernen. In de kleine kernen is woningbouw gewenst op kleine schaal in en aan de bebouwde kom, daar waar mogelijkheden zich aandienen.
 
Op de plankaart Structuurvisie zijn diverse zoekzones aangegeven. De zoekzones geven gebieden aan waar mogelijk nieuwe stedelijke functies ontwikkeld kunnen worden: wonen, werken en voorzieningen. De zoekzones zijn groter dan nodig is. Welke ruimte daadwerkelijk wordt gebruikt, hoe deze wordt ingevuld en welke gevolgen dit heeft voor onder andere de omgeving wordt in nieuwe bestemmingsplannen verder uitgewerkt. De Regionale Woonvisie geeft een sterke daling van de woningbouwaantallen aan. Ontwikkeling van woningbouwlocaties in de zoekzones ligt niet meer voor de hand. Hooguit in zeer beperkte mate kan dit nog worden overwogen.
 
Kleine kernen
Uitgangspunt is het behoud van de eigen identiteit van de kleine kernen, het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid en het versterken van de sociale structuur. Voor de kleine kernen is het leefbaar houden van de dorpen in relatie tot de bevolkingsdaling een belangrijk aandachtspunt.
 
 
 
Uitsnede plankaart Structuurvisie Berkelland 2025 met bijbehorende legenda.
 
Gelselaar
In de structuurvisie wordt over Gelselaar opgemerkt dat de zichtrelaties tussen de dorpskom en de open essen in het omliggende landschap een belangrijk onderdeel zijn van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp. Ook de karakteristieke en monumentale panden vormen een belangrijk onderdeel van het toekomstige beschermde dorpsgezicht. Gelselaar heeft twee zoekzones voor woningbouw: locatie De Heuver en locatie Teeuwland 2. Het voorliggend bestemmingsplan is een uitwerking op de locatie van de tweede zoekzone.