Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

8.2 Overleg

 
Conform artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is dit bestemmingsplan toegestuurd aan bevoegde instanties.
 
Provincie Gelderland, 1 februari 2013
De provincie geeft aan, dat het bestemmingsplan niet leidt tot strijdigheid met provinciale belangen. De provincie wijst op twee punten in de toelichting:
 • Paragraaf 4.4.2: bij het provinciaal beleid wordt nog uitgegaan van de “oude” Ruimtelijke verordening Gelderland. Dit is niet correct. Momenteel geldt de 1e herziening van de Ruimtelijke verordening Gelderland, in werking getreden op 5 juli 2012;
 • In paragraaf 5.2.3 wordt aanbevolen grondwater niet te gebruiken voor beregening of veedrenking. Aangeraden wordt aan te geven of er conflicterende zaken aan de orde kunnen zijn in relatie tot de woonfunctie en daarbij behorende gebruik van tuinen
 
Reactie gemeente
De toelichting is op de aangegeven plaatsen aangepast.
 
Waterschap Rijn en IJssel, 5 december 2012
Geen op- of aanmerkingen.
 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 16 november 2012
RCE heeft enkele vragen en opmerkingen:
 • Waarom is de strook tegen Teeuwland bestemd als 'Tuin' en 'Wonen' in plaats van 'Groen'?;
 • Het inrichtingsplan maakt her en der een boom mogelijk. Terughoudendheid wordt bepleit ten aanzien van het planten van bomen. Bomen kunnen de doorkijk visueel belemmeren;
 • Ingevolge artikel 10.3 (dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie) is het mogelijk om nadere eisen te stellen in het belang van het beschermd gezicht. De procedureregel artikel 15 maakt geen melding van het inwinnen van deskundigenadvies zulks in tegenstelling tot de afwijkingsregel in artikel 10;
 • Wordt dit bestemmingsplan begin 2013 vastgesteld? Wordt dan ook het plan De Heuver vastgesteld? Het aanwijzingsbesluit 'beschermd gezicht' bevat een uitspraak over de dan vigerende bestemmingsplannen. RCE wil in dat kader alleen het bestemmingsplan Buitengebied als onvoldoende beschermend aanduiden;
 
Reactie gemeente
 • De stukjes die zijn bestemd tot 'Wonen' zijn eigendom van de aangrenzende bewoners. Zij hebben die stukjes gekocht om te gebruiken voor de bouw van bijgebouwen. De bestemming 'Tuin' is opgenomen ter voorkoming van bijgebouwen op die plek. De bestemming fungeert tevens als sluitstuk van de weg 'Teeuwland';
 • Het bestemmingsplan zelf bevat geen regeling ten aanzien van bomen. Een apart inrichtingsplan geeft aan hoe de inrichting van het gebied kan worden, rekening houdend met bij voorbeeld de hoeveelheid beschikbare grond en de gewenste beeldkwaliteit. In Gelselaar is het beschermd gezicht een zwaarwegende factor. De inrichting van het plangebied vindt niet plaats in strijd met de uitgangspunten van het beschermd gezicht. Een inrichtingsschets is niet juridisch bindend;
 • De dubbelbestemming 'Waarde – Cultuurhistorie' uit dit plan is exact gelijk aan de regeling uit het bestemmingsplan 'Gelselaar Dorp 2010'. Het in dat plan gelegen gebied vormt het zwaartepunt van het beschermd gezicht. In dat kader is ook geen bepaling opgenomen over deskundigenadvies. RCE had toen geen opmerkingen. Het plan 'Gelselaar Van Bevervoordestraat 20 2012' is een partiële herziening van 'Gelselaar Dorp 2010', maar is uit oogpunt van cultuurhistorie niet zwaarwegend, omdat sprake is van nieuwbouw. Aanpassing van de dubbelbestemming is niet noodzakelijk nu ook niet is gebleken van gewijzigde inzichten bij het RCE;
 • Het bestemmingsplan Van Bevervoordestraat 20 is gepland voor vaststelling door de gemeenteraad op 17 september 2013. Het plan Buitengebied is door de gemeenteraad vastgesteld op 26 juni 2013. Dit plan voorziet onder meer rondom Gelselaar in de bescherming van cultuurhistorische waarden. Bij het aanwijzingsbesluit 'beschermd gezicht' kan op grond hiervan een uitspraak worden gedaan over alle drie bestemmingsplannen. Het is niet nodig het bestemmingsplan Buitengebied als onvoldoende beschermend aan te merken.
 • De vaststelling van het bestemmingsplan De Heuver is gepland begin 2014.