direct naar inhoud van Artikel 5 Sport
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

Artikel 5 Sport

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van sportactiviteiten, met uitzondering van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren;
 • b. culturele activiteiten;
 • c. buitenschoolse opvang;

met daarbij behorende:

 • d. gebouwen, een bedrijfswoning daaronder niet begrepen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • g. wegen;
 • h. paden;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. speelvoorzieningen;
 • l. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • m. doeleinden van openbaar nut;

en met dien verstande dat ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca is toegestaan.

5.2 Bouwregels

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

5.2.1 Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan het aangegeven percentage;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal 7 meter bedragen, met uitzondering van tribunes waarvoor geldt dat de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen;
 • c. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven;
 • d. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een lichtmast mag maximaal 15 meter bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 5 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen
5.3.1 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing voor:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie (in de omgeving);
 • c. de parkeersituatie;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de verkeersveiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. de sociale veiligheid;
 • h. de externe veiligheid.
5.3.2 Procedure

Voor het stellen van een nadere eis geldt de in 15.1 genoemde voorbereidingsprocedure.