direct naar inhoud van 3.1 Rijksbeleid
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Nota Ruimte en Ruimtelijke Hoofdstructuur

De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin het nationaal ruimtelijk beleid is ondergebracht. In de nota wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020 met een doorkijk tot 2030. In de Nota Ruimte wordt duidelijk welke ruimtelijke waarden overal tenminste gegarandeerd worden: de 'basiskwaliteit' en voor welke ruimtelijke structuren het rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft: de nationale 'Ruimtelijke Hoofdstructuur'. In het rijksbeleid is aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van provincies en (samenwerkende) gemeenten is om het beleid met betrekking tot steden, dorpen en bereikbaarheid integraal en concreet gestalte te geven.

In de Nota Ruimte geeft het rijk voor de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur en de basiskwaliteit aan welke de daarbij te betrekken kwaliteiten zijn. Op nationaal niveau zorgt het kabinet hiermee voor een goede ruimtelijke kwaliteit. Decentrale overheden zorgen daarvoor op hun schaalniveau.

De nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur omvat gebieden en netwerken, die voor de ruimtelijke structuur en het functioneren van Nederland van grote betekenis zijn. Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het met name om de economische kerngebieden, mainports, brainports en greenports, nieuwe sleutelprojecten, hoofdverbindingsassen en de nationale stedelijke netwerken. Met betrekking tot water, natuur en landschap bestaat de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur uit de grote rivieren, het IJsselmeergebied, de Kust, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en robuuste ecologische verbindingen, werelderfgoedgebieden en nationale landschappen.

Hoewel de Ruimtelijke Hoofdstructuur kaders schetst voor met name grote ontwikkelingen, heeft het beleid wel degelijk aandacht voor kleinschaliger plannen. Het kabinet streeft buiten de Ruimtelijke Hoofdstructuur naar basiskwaliteit en bereikbaarheid voor steden en dorpen. In steden en dorpen wordt het draagvlak voor goede voorzieningen ondersteund.

3.1.2 Conclusie Rijksbeleid

Het Rijk legt de verantwoordelijkheid van ruimtelijke ontwikkelingen via de Nota Ruimte in de handen van provincies en (samenwerkende) gemeenten. Zij zijn bevoegd gezag voor ontwikkelingen en het opstellen van nieuwe plannen. Het plangebied voor de ontwikkelingen van de scholen en sportvelden ligt niet in de Ruimtelijke Hoofdstructuur. Het rijksbeleid bevat daarom geen specifieke kaders voor de ontwikkeling zoals beschreven in dit plan. Daarmee staat het Rijksbeleid de herontwikkeling van Sportpark 't Rikkelder en de scholen niet in de weg.