direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Streekplan Gelderland 2005 (Structuurvisie Gelderland sinds 1 juli 2008)

Op de beleidskaart ruimtelijke structuur van het streekplan Gelderland 2005 is het plangebied aangewezen als 'Multifunctioneel Platteland '. In deze gebieden wordt meervoudig ruimtegebruik in dorpen, steden en landelijk gebied toegestaan. Wat opvalt is dat het gehele plangebied als een groene wig Ruurlo insteekt en aan oost-, zuid- en westzijde volledig omsloten is door stedelijk gebied. Binnen de gebieden die zijn aangewezen als multifunctioneel platteland is geen expliciete provinciale sturing georganiseerd. Er wordt juist planologische beleidsvrijheid voor gemeenten gecreƫerd. De provincie wil voorzien in voldoende ruimtelijke reservering voor de behoefte aan stedelijke functies, zoals wonen, werken, winkels, sportvelden en - accommodaties, sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kerken en dergelijke. In algemene zin geldt dat bij de uitbreiding of herstructurering/ transformatie van stedelijk gebied gekeken moet worden naar de consequenties voor de sociale en culturele kwaliteit van de leefomgeving.

De sociaal-culturele infrastructuur is een bepalende factor voor de kwaliteit van de samenleving. Uitgangspunt is om bij ruimtelijke inrichtingsplannen ook voorzieningen te realiseren die nodig zijn om een goede sociaal-culturele infrastructuur in stand te houden of op te bouwen. Voorkomen moet worden dat de sociaal-culturele kwaliteit van de leefomgeving onder een bepaald minimum zakt. Met vormen van bundeling kan dit worden voorkomen. Sprekende voorbeelden hiervan zijn scholen en sportaccommodaties.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000_0015.jpg"

Afbeelding 10: Globale ligging plangebied (rode cirkel) in Multifunctioneel Platteland in uitsnede beleidskaart ruimtelijke structuur, provincie Gelderland

Dit plan tot herontwikkeling van sportpark 't Rikkelder te Ruurlo is een plan dat in deze behoefte voorziet. Binnen het sportpark ontstaat door een herinrichting van de velden ruimte voor de bouw van een schoolgebouw en de aanleg van parkeerplaatsen. Binnen het schoolgebouw worden ook kinderopvang en buitenschoolse opvang mogelijk gemaakt. Het plangebied grenst al aan een sporthal en een kulthurhus. De herontwikkeling draagt daarmee, conform het provinciale beleid, bij aan een verdere bundeling van sociaal-culturele functies op een centrale plaats in Ruurlo. Tegelijkertijd kan de voetbalvereniging haar voorzieningen moderniseren, waardoor de voetbalvereniging in de toekomst vooruit kan. Door de bundeling van deze functies, kunnen deze elkaar ook versterken. De nieuwe parkeerplaatsen worden door zowel gebruikers van de voetbalvelden als van de school gebruikt. Een ander voorbeeld is het gebruik van sportvoorzieningen door schoolgaande kinderen.

Bij de stedenbouwkundige invulling van het plangebied is ervoor gekozen het nieuwe schoolgebouw en de parkeerplaatsen langs de Nieuwe Weg aan de rand van het sportpark plaats te situeren. De bestaande groenstrook wordt daarbij zoveel mogelijk in stand gehouden. Door zorgvuldige maatvoering en materiaalgebruik bij de nieuwe bebouwing wordt geprobeerd de voetbalvelden een eigen 'groene' identiteit te laten behouden. Hierdoor kan sportpark 't Rikkelder naar de toekomst toe als groene wig in Ruurlo blijven functioneren.

3.2.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Met een ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten.

De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, natuur, nationale landschappen, water en glastuinbouw. Gemeenten krijgen op sommige terreinen meer beleidsvrijheid, terwijl ze op andere gebieden te maken krijgen met strikte provinciale richtlijnen. De voorschriften in de ruimtelijke verordening zijn gebaseerd op de provinciale structuurvisie.

De Gelderse ruimtelijke structuurvisie hanteert als uitgangspunt dat nieuwe verstedelijking bij voorkeur plaatsvindt binnen het bestaand bebouwd gebied. Volgens de regels van de Ruimtelijke Verordening wordt de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw dus niet direct toegestaan binnen de verordening. Wanneer echter kan worden aangetoond dat de plannen bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, kan hier van af geweken worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000_0016.jpg"

Afbeelding 11: Kaart verstedelijking Ruimtelijke Verordening Gelderland

Zoals in de motivatie van het Streekplan is aangegeven draagt het plan 't Rikkelder bij aan de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en aan de verbetering van de sociaal-culturele infrastructuur van Ruurlo. Uit bovenstaande kaart blijkt dat het plangebied op dit moment al aan drie zijden wordt ingesloten door bestaand stedelijk gebied. Aan de enige open zijde bevindt zich bovendien een 'zoekzone wonen en werken' uit het streekplan. De provincie zet in op verstedelijking in deze zoekgebieden. Het plangebied ligt ertussenin en wordt gezien als 'multifunctioneel platteland'.

Het plan zoals dat voorligt, leidt tot een toename van de verstedelijking buiten bestaand bebouwd gebied. Zoals hierboven aangegeven wordt het plangebied echter geheel omsloten door stedelijk gebied. Het nieuwe schoolgebouw sluit aan op de bestaande stedelijke structuren in Ruurlo. Zo ligt het centraal tussen woonwijken in en zijn er in de nabije omgeving een sporthal en een kulturhus. Ook de infrastructuur is in de omgeving van deze locatie al aanwezig. Tegelijkertijd wordt de nieuwe bebouwing langs de Nieuwe Weg gesitueerd en worden bestaande groenstructuren zoveel mogelijk behouden. Dit plan leidt daarmee tot een verbetering van de sociale- culturele en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied.

3.2.3 Conclusie provinciaal beleid

Het plan past binnen het provinciale beleid zoals dat is verwoord in het Streekplan Gelderland 2005. Omdat het plangebied op de beleidskaart bij de Ruimtelijke Verordening Gelderland niet ligt binnen 'bestaand bebouwd gebied' past het plan niet rechtstreeks binnen deze beleidsnota. Gelet op bovenstaande kan echter wel worden geconcludeerd dat de herontwikkeling van sportpark 't Rikkelder bijdraagt aan een verbetering van de sociale- culturele en ook de ruimtelijke kwaliteit. Daarmee is het mogelijk voor dit plan af te wijken van de bovenstaande regel uit de Ruimtelijke Verordening Gelderland.