direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Berkelland 2025

De Structuurvisie laat in grote lijnen zien hoe Berkelland zich tot het jaar 2025 zal gaan ontwikkelen. De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, economie, landbouw, infrastructuur, natuur en landschap en recreatie voor de komende jaren hebben in de Structuurvisie allemaal hun plek.

Een belangrijk element is de groene as die vanaf de zuidzijde via de Blikmansweide en de sportvelden naar het buitengebied loopt. Deze 'groene long' is de verbinding van Ruurlo met het landschap. Deze groene as vormt onderdeel van het plan Leusinkbrink. De verdere ontwikkeling van dit plan kan en dient in te spelen op deze 'groene long'. Het behouden van de groene long is van betekenis voor Ruurlo maar heeft nog meer toegevoegde waarde voor de toekomstige bewoner van het plan Leusinkbrink. Deze 'groene long' is belangrijk voor de verbinding van Ruurlo met het landschap.

Verder heeft Berkelland de ambitie de sport verder te versterken en het maatschappelijke rendement hiervan te optimaliseren. Dit kan gerealiseerd worden door middel van het versterken van de samenhang binnen de sport, het benutten van mogelijkheden tot schaal en synergievoordelen, het hanteren van een brede benadering van de sport in relatie tot onderwijs, zorg, welzijn, etc.

Deze ambitie is nader uitgewerkt in een aantal kernthema's:

  • Aandacht voor alle kernen: behoud van de leefbaarheid en sociale cohesie van de kernen, onder meer door het handhaven van eigen voorzieningen en functies. Voorop staat maatwerk per kern;
  • Optimaal aanbod: krachten bundelen en zoeken naar combinatiemogelijkheden van functies (multifunctionaliteit) en voorzieningen op kernniveau;
  • Structurele inbedding sport en bewegen in samenleving: sport nadrukkelijker als verbindende schakel in de samenleving gebruiken voor integraal beleid.
3.3.2 Welstandsnota

Bouwplannen kunnen in principe pas worden uitgevoerd als daarover een positief welstandsadvies is gegeven. In artikel 12a van de Woningwet is bepaald dat beleidsregels voor het beoordelen van bouwwerken aan de redelijke eisen van welstand moeten worden vastgelegd in een welstandsnota. De voormalige gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo hebben aan deze verplichting inhoud gegeven door voor hun grondgebied een welstandsnota vast te stellen. Voor Ruurlo is dit Welstandsnota Ruurlo van 27-11-2003. Daarin is vastgelegd op welke wijze en in welke mate nieuwe gebouwen, bouwwerken en gebouwde objecten dienen te worden ingepast in de bestaande omgeving. Voor de verschillende delen van de gemeente gelden verschillende niveaus van toetsing. Tijdens de procedure van de Omgevingsvergunning zal toetsing plaatsvinden door de Welstandscommissie.

3.3.3 Berkelland in beweging, Sportvisie 2007-2012

De gemeente Berkelland wil bereiken dat sport en bewegen als onderdeel van een levensloopbestendige, gezonde en actieve leefstijl zo jong mogelijk wordt geleerd en dat sporten in verenigingsverband een duurzame bijdrage zal blijven leveren aan de sociale binding in de gemeenschap.

In de huidige situatie verschilt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het beheer en de exploitatie van de diverse sportparken en velden nogal van elkaar. Een deel van de accommodaties wordt beheerd en onderhouden door of namens de gemeente en voor een ander deel is de bespelende vereniging hiervoor verantwoordelijk en is soms zelfs het eigendom in handen van de vereniging. Voor alle buitensportaccommodaties is wel gelijk dat de opstallen (kleed- en clubaccommodaties, lichtinstallaties, etc.) in eigendom zijn van de verenigingen. Het overdragen van beheer en onderhoudstaken van buitensportaccommodaties aan de bespelende verenigingen kan in sommige gevallen leiden tot een betere prijs-prestatieverhouding. Verenigingen kunnen vanwege de kortere afstand tot hun accommodaties vaak gerichter en flexibeler optreden wanneer de rol van de gemeente als intermediair komt te vervallen. Voorwaarde voor een overdracht van taken is dat vooraf helder inzicht bestaat in de huidige en verwachte toekomstige kosten en dat per geval maatafspraken worden gemaakt met individuele verenigingen, waarbij het uitgangspunt geldt dat er sprake is van een win-win-situatie voor zowel vereniging als gemeente.

3.3.4 Conclusie gemeentelijk beleid

Ook voor het gemeentelijke beleid geldt dat de plannen voor 't Rikkelder uitstekend passen. De gemeente zet in op sport en de groene long van Ruurlo blijft behouden.