direct naar inhoud van 4.6 Geluid
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

4.6 Geluid

4.6.1 Verkeerslawaai

In de Wet geluidhinder staat beschreven dat alle wegen een zone hebben. Een uitzondering hierop zijn wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur of lager. De zone is een gebied waarbinnen een akoestisch onderzoek verplicht is als er een nieuwe woning mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de omgeving binnenstedelijk of buitenstedelijk is. In de onderstaande tabel staan de zonebreedtes gegeven.

In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan:

  • de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg binnen en buiten de bebouwde kom. In artikel 82 ,lid 1 staat dat voor deze woningen de geluidbelasting van het verkeerslawaai op de gevel maximaal 48 dB mag zijn. Dit wordt de voorkeurswaarde genoemd.

Als niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere toelaatbare waarde vaststellen. Dit wordt geregeld in het Besluit geluidhinder. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor een nieuw te bouwen woning in:

  • binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB;
  • buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB;
  • buitenstedelijk gebied: agrarische bedrijfswoningen maximaal 58 dB.

Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat :

  • maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting op de gevel, tengevolge van de weg, tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn,
  • dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiĆ«le aard.

Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst afneemt, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd:

  • met 2 dB bij wegen met een toegestane rijsnelheid van 70 km/h en hoger en
  • met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/h.

Voor de bepaling van de geluidwering van de gevels (bij de bouwvergunning) mogen deze reducties niet worden toegepast.

Er is een cumulatieve geluidberekening uitgevoerd. Hierin is de belasting alle omliggende wegen meegenomen. Uitgangspunt daarbij was het toekomstmodel van het verkeersmodel Berkelland. Dit geeft het onderstaande plaatje. Hieruit blijkt dat verkeerslawaai geen rol speelt omdat de belasting onder de 48 dB blijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000_0019.jpg"

Afbeelding 14: Cumulatieve geluidberekening