direct naar inhoud van 5.2 Planregels
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

5.2 Planregels

5.2.1 Indeling hoofdstukken

Voor de leesbaarheid en raadpleegbaarheid dienen de regels in hoofdstukken te worden geplaatst. Daarbij dient conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen een vaste volgorde te worden aangehouden, te weten:

  • Hoofdstuk 1 Inleidende regels
  • Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
  • Hoofdstuk 3 Algemene regels
  • Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
5.2.2 Inleidende regels

In dit artikel worden begrippen verklaard die in de planregels voorkomen en die om een nadere omschrijving vragen.

5.2.3 Bestemmingsregels

De regels in verband met de bestemmingen kennen allen een gelijke opbouw (voor zover van toepassing). De bestemmingsomschrijving betreft de centrale bepaling van elke bestemming. Het betreft een omschrijving waarin limitatief de functies worden genoemd, die binnen de bestemming zijn toegestaan.

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van gronden en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving. In de bouwregels staan uitsluitend bepalingen die betrekking hebben op het bouwen. Bouwregels zijn dan ook alleen van toepassing bij de toetsing van aanvragen om een vergunning voor het bouwen.

Het kan in een concrete situatie voorkomen dat afwijking van de gestelde normen gewenst is. Hiertoe zijn in het bestemmingsplan afwijkingsbepalingen opgenomen, te weten ontheffingsbevoegdheden. De bevoegdheid om van bepaalde regels af te wijken is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Via een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kunnen burgemeester en wethouders in een concreet geval van het plan afwijken. Deze bevoegdheid maakt afwijkingen van geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toegekende bestemming gehandhaafd blijft.

5.2.4 Algemene regels

De algemene regels zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemmingen Sport en Maatschappelijk - Onderwijs te kunnen wijzigen in een bredere bestemming waarbinnen meer maatschappelijke voorzieningen passen. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om via een wijziging in het verlengde van het schoolgebouw nog een schoolgebouw of een gebouw voor andere maatschappelijke functies te kunnen realiseren. De anti-dubbeltelbepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

5.2.5 Overgangs- en slotregels

In deze bepaling is vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht overeenkomstig artikel 3.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze bepaling omschrijft de titel van het plan.