direct naar inhoud van 6.9 Leo-Stichting
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

6.9 Leo-Stichting

De Leo-Stichting (ook wel genaamd Klein-Borculo) is een gemeenschap twee kilometer ten zuiden van Borculo. Wonen en zorg zijn de belangrijkste functies. De woonfunctie is geconcentreerd aan de westkant van Leo-Stichting. Daarnaast zijn in het gebied van oudsher diverse instellingen gevestigd voor onderwijs en voor het opvangen van jongeren die professionele hulp nodig hebben. Deze jongeren wonen in de instellingen die op het terrein aanwezig zijn en volgen voor een deel daar ook het onderwijs. Het gebied heeft al ruim 100 jaar deze functie.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0043.jpg"

Afbeelding 6.1 Leo-stichting zoneringsvoorstel

Voor het gebied Leo-Stichting is een Omgevingsvisie (2010) opgesteld. Deze geeft de ruimtelijke ontwikkelingsrichting van Leo-Stichting weer. Uitgangspunt bij het opstellen van de omgevingsvisie was het maken van keuzes ten aanzien van de hoofdfuncties van het gebied, het kaderstellend beleid vanuit gemeente en provincie en het verminderen van de verwevenheid van conflicterende functies.

Het college heeft op basis van de Omgevingsvisie Leo-Stichting gekozen voor de optie 'consolideren' van het bestaande gebruik. Dit houdt in dat het huidige gebruik (wonen, zorg en opleiding) wordt voortgezet. Dit zal vertaald worden in de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. Er vindt geen verplaatsing van bouwmogelijkheden plaats.

In het Streekplan van de provincie Gelderland is een deel van de bebouwing van de Leo-Stichting aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur.

Ontwikkelingen

Bij ontwikkelingen in de Leo-Stichting dient aandacht besteed te worden aan het behouden van opleiding, zorg en opvang van jongeren met gedragsproblemen en/of andere beperkingen. Ook zal ruimte worden gegeven aan nieuwe ontwikkelingen die de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het gebied vergroten.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0044.jpg"