direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

LSG Rentray is een multisectorale (jeugd)zorgorganisatie voor jongeren en volwassenen met gedragsproblemen. Over het algemeen zijn dat cliënten met een licht verstandelijke beperking. De instelling in Rekken heeft een grote expertise opgebouwd in de behandeling en begeleiding van deze groep jongeren en volwassenen. Doel van LSG Rentray is hen zó op te voeden, te behandelen en te onderwijzen, dat ze een maatschappelijk aanvaardbare leefstijl ontwikkelen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000_0001.jpg"

Aan de hand van het Masterplan wordt de instelling zodanig ingericht, qua grootte en flexibiliteit, dat voldaan kan worden aan de steeds wisselende vraag van opdrachtgevers, zoals zorgkantoren (AWBZ) en het Ministerie van Justitie. Kern hiervan is concentratie van de instelling op één terrein aan de Panovenweg en afstoting of sloop van de overige bebouwing en terreinen. Daarmee kunnen ook de Dr. Slotlaan en de Van Ouwenallerlaan worden heringericht. Op de locatie Rekken zijn vooralsnog maximaal 128 plaatsen voor open en/of gesloten behandeling beschikbaar.

Op 12 maart 2010 werd bekend dat het gebruik van LSG Rentray te Rekken als justitiële jeugdinrichting op termijn wordt beëindigd. In plaats daarvan zullen door LSG Rentray en Trajectum vergelijkbare jongeren en volwassenen worden geplaatst in open of gesloten behandeling zonder strafrechtelijke veroordeling. Waarbij de opgebouwde expertise blijvend ingezet kan worden. De behandelde groepen zijn verwant aan de huidige jongeren. Deze wat gewijzigde doelgroepen stellen op onderdelen andere eisen en randvoorwaarden. Bij niet strafrechtelijke plaatsingen is de beveiliging aangepast, omdat vrijheidsberoving van een deel van deze groepen niet is toegestaan. In hoofdstuk 5.6 Beveiliging wordt verder ingegaan op de manier van beveiligen. Uitgangspunt is en blijft het creëren van een optimale veiligheidssituatie voor cliënten en omgeving. In Hoofdstuk 4 wordt het bovenstaande uitvoeriger beschreven.

Trajectum richt zich op de behandeling en begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag (SGLVG). De hulp richt zich nadrukkelijk op de hele behandelings-, en begeleidingsketen van gesloten en beschermd wonen tot ondersteuning bij zelfstandig wonen. Dat wordt geboden aan cliënten met of zonder een forensische achtergrond.

Trajectum is in oktober 2004 ontstaan uit de al bestaande samenwerking tussen Hoeve Boschoord en Hanzeborg. De instellingen bewegen zich met hun aanbod aan gespecialiseerde individuele zorg op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie.

In het Masterplan Rentray Rekken zit de flexibiliteit om binnen het gebied waarin de instelling wordt geconcentreerd verschillende invullingen tot stand te brengen. In antwoord op deze gewenste ontwikkeling is door IAA het 'Masterplan Rentray Rekken' opgesteld.

De recente ontwikkelingen leiden niet tot wijziging van de voorgenomen concentratie ten oosten van de Panovenweg. Wel is de invulling van het terrein iets aangepast. Het Masterplan van IAA is als volgt opgebouwd:

• Fase 1: deze is ondertussen afgerond: vervanging van school en verblijfsgebouw met 32 plaatsen door nieuwbouw op het terrein van de gesloten behandeling;

• Fase 2: toekomst: concentratie van behandeling op één terrein, functieverandering en slopen van de gebouwen aan de westkant van de Panovenweg.

Het Masterplan geeft een globale fasering voor de ontwikkeling van LSG Rentray en Trajectum te Rekken.

Het Masterplan is door IAA Stedenbouw & Landschap verder geconcretiseerd in het 'Stedenbouwkundig plan Rentray Rekken'. In het Stedenbouwkundig plan wordt een gedetailleerde invulling gegeven aan het Masterplan. Hierbij zijn drie varianten mogelijk. In het ontwerp is extra aandacht besteed aan de landschappelijke inrichting. Voor een nadere toelichting op de voorgenomen ontwikkeling/ het stedenbouwkundig plan wordt verwezen naar Hoofdstuk 5.

De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een bestemmingsplan herziening noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan 'Panovenweg Dr. Slotlaan' voorziet in een herziening van het huidige bestemmingsplan en vormt de juridische vertaling van de voorgenomen ontwikkeling zoals neergelegd in het Stedenbouwkundig plan Rentray Rekken.

Voor LSG Rentray te Rekken is als uitwerking van het Stedenbouwkundig plan een Beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit wordt parallel aan dit bestemmingsplan door de gemeente Berkelland behandeld.