direct naar inhoud van 7.2 Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

7.2 Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan voorgelegd aan de volgende instanties:

 • 1. Alliander,
 • 2. Gasunie,
 • 3. KPN,
 • 4. Kamer van Koophandel,
 • 5. Min Economische Zaken,
 • 6. Provincie,
 • 7. Vitens,
 • 8. VNOG,
 • 9. Vrom en
 • 10. Waterschap Rijn en IJssel.

De instanties Alliander, KPN, het Ministerie van Economische Zaken en Vitens hebben niet gereageerd.
De instanties Gasunie, Kamer van Koophandel, provincie, VNOG, VROM en Waterschap hebben gereageerd.

7.2.1 Gasunie/Gastransport Services (District Noord) Postbus 162, 7400 AD Deventer

In de brief van 4 januari 2012 schreef de Gasunie:

 • A. Het plangebied bevat twee gastransportleidingen en twee gasontvangststations (GOS). Paragraaf 4.1.6 over Externe veiligheid spreekt over meet- en regelstations. Verzocht wordt dit aan te passen;
 • B. Ter waarborging van een veilig, bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor goederen en personen, geldt als belemmeringenstrook voor de 40 barleiding een zone van vier meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding. Voor de 66,2 barleiding bedraagt die zone 5 meter aan weerszijden vanuit het hart van de leiding. De breedte van de dubbelbestemming voor de 40 barleiding moet teruggebracht worden tot vier meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding. De strook voor de 66,2 barleiding is correct.
 • C. De toevoerleiding naar gasontvangststation N-316 staat niet correct op de verbeelding (blad 1). De correcte locatie staat op de bijgevoegde tekeningen N-316-KS-001 (wijz. 11) en N-569-84-KR-13 (wijz. 11). Het hele terrein van het GOS inclusief het hekwerk moet deze bestemming krijgen. Gasunie wil bij nieuwe ontwikkelingen bij een bestaand GOS rondom de bestemming van het GOS een dubbelbestemming: “Leiding-Gas”op laten nemen. Die dubbelbestemming biedt de ruimte om het station toegankelijk te houden voor inspectie en onderhoud. Voorts zorgt deze dubbelbestemming voor een vrije aanrijroute. Op blad 2 is de dubbelbestemming om het GOS aangegeven. Verzocht wordt genoemde dubbelbestemming met belemmeringenstrook van vier meter ook rondom GOS N-316, blad 1 te leggen.
 • D. De GOS zijn bestemd als “Bedrijf-Nutsvoorziening”, maar niet als B-NV op de verbeelding aangegeven. Verzocht wordt dat aan te passen.

Reactie gemeente

Ad a. Dit punt wordt aangepast;
Ad b. Deze wijzigingen worden aangebracht;
Ad c. De toevoerleiding naar GOS N-316 wordt conform de door Gasunie overgelegde tekeningen gecorrigeerd. Het terrein van het GOS wordt geheel bestemd als B-NV conform verzoek van de Gasunie;
Ad d. Dit punt wordt aangepast.

Het voorontwerpbestemmingsplan moet worden aangepast.  
7.2.2 Kamer van Koophandel, Centraal Nederland, Postbus 9292, 6800 KZ Arnhem

Bij brief van 13 januari 2012 deelt de Kamer van Koophandel mede, dat in hoofdlijnen wordt ingestemd met het bestemmingsplan. Op enkele punten bestaan opmerkingen:

 • A. Conserverend bestemmingsplan:
  De KvK is in zijn algemeenheid geen voorstander van een conserverend bestemmingsplan. De KvK wil de ruimtelijke wensen van de bedrijven inventariseren en deze eventueel in het bestemmingsplan vastleggen.
 • B. Bedrijvigheid plangebied:
  Voor een goed inzicht in de economische activiteiten verzoekt de KvK om een lijst op te nemen van de aanwezige bedrijven in het plangebied. Dat overzicht kan naast de aard van de bedrijvigheid ook de eventuele uitbreidingsmogelijkheden aangeven.
 • C. Toekomst bedrijventerrein:
  In mei 2011 is het Regionaal Programma Bedrijventerrein (RPB) voor de Achterhoek vastgesteld. Doel hiervan is de bedrijventerreinopgave te definiëren en afspraken te maken over de te nemen maatregelen en activiteiten. De vertaling van het RPB staat in de structuurvisie “Berkelland 2025”. In die visie geeft de gemeente aan, dat vooral wordt ingezet op verbetering/revitalisering van bedrijventerreinen. Dat bedrijventerreinenbeleid moet worden doorvertaald in de diverse bestemmingsplannen. Het voorliggende bestemmingsplan is onvoldoende duidelijk over de toekomstplannen voor “Overberkel, Industrieterrein Borculo 1982 en Hambroek II” (dat nog vrijwel braak ligt).
 • D. Detailhandel in volumineuze goederen:
  Binnen de bestemming “bedrijventerreinen” is ook de vestiging van detailhandel in volumineuze goederen toegestaan. De KvK meent, dat de overheid zeer terughoudend moet zijn als het gaat om de vestiging van detailhandel op bedrijventerreinen. De vestiging van grootschalige / volumineuze detailhandel kan een duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur tot gevolg hebben. Door het ontwikkelen van een winkelareaal in de periferie vindt vaak een ongewenste verplaatsing van m2 verkoopoppervlak vanuit centrummilieus plaats. Als nieuwvestiging van detailhandel in volumineuze goederen op dit bedrijventerrein wordt toegestaan moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • 1. er moet regionale afstemming plaatshebben. Grootschalige/perifere detailhandel moet zich zoveel mogelijk concentreren op een aantal plaatsen in de regio.
  • 2. Vestiging mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bestaande detailhandelsstructuur;
  • 3. assortimentsverbreding en branchevervaging moet worden voorkomen. Daarvoor moeten nadere regels worden gesteld en gehandhaafd. De KvK wil die randvoorwaarden opnemen in het bestemmingsplan.

Reactie gemeente

De KvK heeft een gelijksoortige reactie ingediend bij het voorontwerpbestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011”. Gelet daarop is een aantal aanpassingen gedaan in het bestemmingsplan ”Eibergen, Bedrijventerreinen 2011” te weten: aanpassing van artikel 1.53 (detailhandel), toevoeging nieuw artikel 1.136 (volumineuze (grootschalige) detailhandel) en de toevoeging van twee afwijkingsregels. In navolging van het plan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011” (en ook Beltrum en Ruurlo) worden deze aanpassingen doorgevoerd in alle bestemmingsplannen bedrijventerreinen. In het voorontwerpbestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” waren deze aanpassingen al verwerkt. In antwoord op de reactie van de Kamer van Koophandel verwijzen wij dus naar onze reacties bij het bestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011”. Hieronder worden die wijzigingen nog eens belicht.

Ad A t/m C:
In reguliere procedures voor bestemmingsplanherzieningen voor bedrijventerreinen met ontwikkelingsmogelijkheden vormen de genoemde punten normaliter onderdeel van de afwegingsaspecten. Hier is daarvan geen sprake, omdat het een conserverend bestemmingsplan betreft. (zie paragraaf 1.1 van de toelichting van dit bestemmingsplan voor de aanleiding en doelstelling van deze planherziening).

Deze actualisatieslag is als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) eerst nodig. Volgens die Wro moeten al onze bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 zijn vernieuwd conform de voorgeschreven standaarden. Berkelland kent ongeveer 400 plannen, die geactualiseerd moeten worden. Daarna kunnen wij, waar nodig, nieuwe meer ontwikkelingsgerichte plannen maken.

Ad D:
In het conceptbestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” omschreef artikel 1.53 het begrip “detailhandel in volumineuze goederen” (detailhandel, die vanwege de omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling, in de vorm van de verkoop van auto's, boten, caravans, landbouwwerktuigen, wooninrichtingen, tuininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, keukens, sanitair en naar de aard daarmee te vergelijken of gelijk te stellen artikelen).

De KvK heeft soortgelijke opmerkingen zoals hier al eerder gemaakt bij het voorontwerpbestemmingsplan  “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011”.Op grond daarvan is het ontwerpplan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011 gewijzigd.
Artikel 1.53 is gewijzigd in “detailhandel” en er is een nieuw artikel 1.136 ((volumineuze (grootschalige) detailhandel” toegevoegd. Ten slotte zijn enkele afwijkingsregels opgenomen over “afwijken volumineuze (grootschalige) detailhandel” en “afwijken ondergeschikte detailhandel”.

Al die aanpassingen waren al opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplanBorculo, Bedrijventerreinen 2011”. Die aanpassingen blijven ongewijzigd gehandhaafd in het ontwerpplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011”. Ze worden ook opgenomen in de nog in procedure te brengen bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen.
Zie ook onze reactie in het kader van het voorontwerpplan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011”.

De door de KvK gewenste toevoeging van een aantal randvoorwaarden vormen in procedures tot bestemmingsplanherziening voor bedrijventerreinen met ontwikkelingsmogelijkheden zeker afwegingsaspecten.

Aanvullend verwijzen wij in dit kader nog naar het bestuursconvenant Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) Achterhoek. Dit RPB heeft tot doel de bedrijventerreinenopgave te definiëren en afspraken te maken over te nemen maatregelen en activiteiten, waaronder de vertaling en uitwerking van de gemeentelijke, regionale en provinciale doelstellingen op het gebied van bedrijventerreinen.

Gevolgen voor het voorontwerpbestemmingsplan: neen  
7.2.3 Provincie Gelderland

Bij brief van 7 februari 2012 deelt de provincie mee, dat er geen provinciale belangen in het voorontwerpbestemmingsplan aan de orde zijn.

Er zijn geen gevolgen voor het voorontwerpbestemmingsplan

7.2.4 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn (VNOG)

In de brief van 1 februari 2012 wijst de VNOG op drie risicobronnen in het plangebied “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” te weten: Friesland Foods, een LPG-station en twee hogedrukaardgasleidingen. Bij alle risicobronnen blijft het groepsrisico onder de richtlijn en is het niet nodig extra risicoreducerende maatregelen te nemen. De VNOG heeft geen beperkende opmerkingen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en adviseert om de Notitie Externe veiligheidsscan bedrijventerreinen Borculo van 9 maart 2011 Regio Achterhoek op te nemen in de considerans van het bestemmingsplan als verantwoording van het aspect externe veiligheid. Nu het bestemmingsplan grotendeels buiten het bereik van de WAS-paal (Waarschuwings- en Alarmeringsstelsel) ligt adviseert de VNOG om alternatieven voor acute crisiscommunicatie te beschouwen. Gedacht wordt daarbij b.v. aan Keurmerk Veilig Ondernemen (georganiseerd op het bedrijventerrein) of Acute gevaarswaarschuwingen uitvoeren door hulpdiensten.

Reactie gemeente

De versie van 21 oktober 2011 van genoemde Notitie is al als bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. Bestemmingsplantechnisch is dat voldoende. Het is niet nodig dit apart in de considerans te vermelden. Voor het overige zijn de opmerkingen van de VNOG ruimtelijk gezien niet relevant. Het advies met betrekking tot het bestemmingsplan “Borculo, Bedrijventerreinen 2011” is ter hand gesteld van de lokale brandweer en de ambtenaar openbare veiligheid.

Er zijn geen gevolgen voor het voorontwerpbestemmingsplan.  
7.2.5 VROM-inspectie

In de mail van 21 december 2011 is meegedeeld, dat de inspectie niet meer inhoudelijk reageert op dit bestemmingsplan, dat ingevolge artikel 3.1.1 ter advisering is aangeboden. Er zijn veranderingen ingevoerd op het terrein van rijksadvisering over ruimtelijke plannen van andere overheden. Dat is uiteengezet in de SVIR (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte). De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd op 14 en 22 november 2011.
Ten gevolge daarvan wordt de VROM-inspectie per 1 januari 2012 samengevoegd met de Inspectie V&W (Verkeer en Waterstaat) tot de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtsbeleid geen adviserende en coördinerende rol met betrekking tot voorontwerp ruimtelijke plannen. Ten gevolge daarvan krijgen gemeenten na 1 januari 2012 geen gecoördineerd rijksadvies meer. Zo nodig wordt van de meest betrokken rijkspartners (bv. Rijkswaterstaat) voortaan afzonderlijk een reactie ontvangen. Gemeenten kunnen plannen overeenkomstig artikel 3.1.1/5.1.1 Bro naar hen sturen indien er directe eigenaars of beheerderssbelangen een rol spelen.

Reactie gemeente

Deze opmerkingen worden voor kennisgeving aangenomen. Voor zover de door de gemeente geraadpleegde instanties hebben gereageerd worden de ruimtelijk relevante opmerkingen in het bestemmingsplan verwerkt.

Gevolgen voor het voorontwerpbestemmingsplan: neen.  
7.2.6 Waterschap Rijn en IJssel

Bij mail van 2 februari 2012 bericht het Waterschap, dat de persleiding vanaf Borculo (Friesland Foods) richting Lochem wordt gemist. De persleiding van Borculo naar Haarlo is correct vermeld. Voorts wordt opgemerkt, dat er meer watergangen als water zijn bestemd dan strikt noodzakelijk. Dat is niet bezwaarlijk maar geeft een versnipperd kaartbeeld. Op de bijlage heeft het Waterschap de Leggerwatergangen aangegeven.

Reactie gemeente

De persleiding Borculo richting Lochem vanaf Friesland Foods nu: Friesland Campina) wordt aangegeven. De overige opmerkingen worden voor kennisgeving aangenomen. Daarbij wordt opgemerkt, dat Borculo Bedrijventerrein 2011 een conserverend bestemmingsplan is, waarbij de oude bestemmingsplannen waar mogelijk worden overgenomen.

Gevolgen voor het bestemmingsplan: ja.