Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

3.2 Uitgangspunten transformatie plangebied

 
Op 30 maart 2012 is een memo van de gemeente Berkelland verschenen met de titel "Uitgangspunten ontwikkeling Mensink in Gelselaar". Hieronder een opsomming van de uitgangspunten:
 • de grotere bedrijfsbebouwing moet worden vervangen door meer passende en kleinschalige bebouwing;
 • bij de nieuwe invulling mag de locatie niet verder worden versteend en moet de nu aanwezige onbebouwde ruimte gerespecteerd worden;
 • de vervangende bebouwing kan niet over het gehele plangebied worden verspreid;
 • een kwaliteitsverbetering bereiken door de bebouwing aan te laten sluiten bij het bebouwingsbeleid van de dorpskern. Deze wordt gevormd door een kleinschalig patroon van percelen, paden, beplanting, erfafscheidingen en karakteristieke boerderijen;
 • de nieuwe bebouwing qua volume laten aansluiten bij bebouwing van de omgeving en de goothoogte; daarom laag houden (3 - 4,5 meter);
 • een kwaliteitsverbetering maken in het samenspel van het dorp met het omringende landschap. Het landschap loopt door tot in het plangebied. Door het verwijderen van de bedrijfsbebouwing kan het landschap doorlopen tot de bebouwde kom;
 • indien er op de locatie naast de twee vrijstaande woningen ook zorgwoningen komen, moet de bebouwing naar het oosten worden opgeschoven. De hogere bebouwingsdruk zorgt voor omslag. De bebouwing zal achter de reeds bestaande bebouwing aan de Van Bevervoordestraat moeten komen, om de openheid op de herstellocatie te herstellen;
 • het aan te brengen groen moet passen bij de groenstructuur van Gelselaar;
 • de nieuwe bebouwing op de plek van het vervallen gemeentelijk monument moet een karakteristiek nieuw gebouw worden in een open/groene ruimte;
 • er is op voorhand geen rekening gehouden met de nabijheid van de basisschool aan de Van Bevervoordestraat. Er geldt volgens VNG-richtlijnen een afstand van minimaal 30 meter tussen het bestemmingsvlak van de school en de te bouwen woningen. Er is dus mogelijk een akoestisch onderzoek nodig;
 • de benodigde parkeerplaatsen moeten zorgvuldig in het plan worden opgenomen.