Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

3.3 Bouwplan

Het nieuwbouwplan bestaat uit de bouw van een kleinschalige woonzorgaccommodatie met 10 woonzorgeenheden en een zorgcentrum met een flexibele invulling van de woonzorgfunctie op het zuidelijke deel van het plangebied direct achter de bebouwing langs de Van Bevervoordestraat en op de locatie van de vervallen voormalige boerderij. Hiertegenover, in het noordelijke deel van het plangebied, worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Het westelijke deel van het plangebied wordt ingericht als groengebied.
 
Inrichtingstekening voor de realisatie van de kleinschalige woon-zorg accommodatie en de twee vrijstaande woningen. Bron: Kobessen Milieu. Aan deze schets kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Bebouwing
De vormgeving van de nieuwe gebouwen sluit aan bij de overwegend agrarische bebouwing in het dorp, hoewel er sprake is van een moderne variant op dit thema. Het meest oostelijk gelegen gebouw wordt vormgegeven als T-boerderij, zoals er enkele voorkomen in het dorp. Dit gebouw is te benoemen als het 'hoofdgebouw'. De andere gebouwen zijn zowel in de architectuur en het kleur- en materiaalgebruik als de schaal en maatvoering ondergeschikt aan het 'hoofdgebouw'. Dit geldt zowel voor de woonzorgaccommodatie als de vrijstaande woningen.
 
Het bouwplan voldoet aan de gestelde toetsingscriteria ‘De Linten’ uit het vastgestelde 'Beeldkwaliteitsplan beschermd dorpsgezicht Gelselaar gemeente Berkelland' (zie ook paragraaf 3.6 Beeldkwaliteit).
 
Ontsluiting
De hoofdontsluiting van het plangebied vindt plaats door een dwarsweg tussen de Van Bevervoordestraat 20 en 26 ter hoogte van de Dorpsstraat. De nieuwe weg wordt ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan enkele meters in westelijke richting verschoven. Die nieuwe ontsluiting sluit beter aan bij de bestaande perceelsgrenzen van de woningen Van Bevervoordestraat 20 en 26. Hierdoor ontstaat een smalle groenstrook aan de westzijde van de weg en een wat bredere aan de oostzijde. Een tweede entree ligt tussen Van Bevervoordestraat 6 en 10, maar is enkel bedoeld voor fietsers en wandelaars.
Parkeren wordt op een kleinschalige wijze ingevuld met omhaagde parkeerplekken voor maximaal vijf auto’s.
Conform de parkeernorm van de gemeente Berkelland zijn er 19 parkeerplaatsen nodig voor de zorgappartementen en -voorzieningen. Voor de beide vrijstaande woningen zijn per woning twee parkeerplaatsen nodig. Deze worden op eigen terrein gerealiseerd.
Gezien het minimale gebruik van de doodlopende weg wordt geen apart trottoir aangelegd. Deze inrichting sluit aan bij het dorpse karakter van de openbare ruimte van Gelselaar en het 'Beeldkwaliteitsplan beschermd dorpsgezicht Gelselaar gemeente Berkelland'.
 
Groen
In het verlengde van de hoofdontsluiting van het terrein wordt een groengebied gerealiseerd. Op deze manier wordt vormgegeven aan de nieuwe verbinding tussen het carré rondom de kerk en het landschap ten noorden van het dorp. Daarnaast wordt op deze manier de overgang met de buurt aan het Teeuwland op een geleidelijke manier vormgegeven. Om het overtollig hemelwater binnen de grenzen van het plangebied te kunnen bergen en infiltreren wordt in het groengebied een wadi aangelegd.